Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  zonriska

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Lactarius zonarius
Zonriska Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för zonriska Observationer i Sverige för zonriska
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza med ek i kalkrik, luckig ädellövskog. Arten är bristfälligt känd beroende på sammanblandning med andra arter. Fynd i databaser under namnet avser i de flesta fall ett annat taxon (L. evosmus). Äkta L. zonarius s.str. är mycket sällsynt och knuten till ett exklusivt habitat. Kunskapsunderlaget dock dåligt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Löv- och blandskog. Marken. Med ek och asp.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Levande träd
Levande träd
Mark/sediment
Mark/sediment
Ved och bark
Ved och bark
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skogsek
· skogsek
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Russulales, Familj Russulaceae (kremlor och riskor), Släkte Lactarius (riskor), Art Lactarius zonarius (Bull.) Fr. - zonriska Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek i kalkrik, luckig ädellövskog. Arten är bristfälligt känd beroende på sammanblandning med andra arter. Fynd i databaser under namnet avser i de flesta fall ett annat taxon (L. evosmus). Äkta L. zonarius s.str. är mycket sällsynt och knuten till ett exklusivt habitat. Kunskapsunderlaget dock dåligt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för zonriska

Länsvis förekomst och status för zonriska baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för zonriska

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulaceae - kremlor och riskor 
 • Släkte
  Lactarius - riskor 
 • Art
  Lactarius zonarius(Bull.) Fr. - zonriska

Löv- och blandskog. Marken. Med ek och asp.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Levande träd (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulaceae - kremlor och riskor 
 • Släkte
  Lactarius - riskor 
 • Art
  Lactarius zonarius, (Bull.) Fr. - zonriska
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.