Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  cinnobermussling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Crepidotus cinnabarinus
Cinnobermussling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten, högst 1,5 cm bred mussling utan eller med mycket kort, sidoställd fot. Hatten är ovan fibrillös och, åtminstone som ung, vackert cinnoberröd. Lamellerna är ljusare bruna men eggen är flockigt blodröd. Trots sin litenhet är arten så karaktäristisk att den knappast kan förväxlas med någon annan svamp.
Utbredning
Länsvis förekomst för cinnobermussling Observationer i Sverige för cinnobermussling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En mycket sällsynt art som i Sverige är funnen fyra gånger: Skåne (Helsingborg), Bohuslän (Romelanda) och Västergötland (Vänersnäs). 3 kända aktuella lokaler i landet (2005). En eftersökt iögonfallande, bjärt färgad svamp. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 70, vilket motsvarar ungefär 300 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 600 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. I övriga Norden är den endast funnen tre gånger i Danmark. Från resten av Europa föreligger veterligen bara enstaka fynd. Den är t.ex. inte påträffad i det mykologiskt relativt väl utforskade Tyskland. Arten beskrevs först i USA (Michigan), men den är sällsynt även där. Arten är rödlistad i Danmark och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare på ved av lövträd, bl.a. hassel i ädellövskog och -lund. En eftersökt, iögonfallande och vackert rödfärgad svamp. Enbart känd från en handfull aktuella lokaler i landet, bl.a. i Skåne och i Västergötland. Svårt att bedöma ev. minskning men uppenbarligen en mkt sällsynt art med liten population med få förekomster. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (30-600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (3-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (12428-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (12-100) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Cinnobermussling är vedbrytare på död ved av lövträd, bl.a. hassel, i ädellövskog och lund. I Danmark är bok, vildapel och asp noterade som substrat. Från USA nämns poppel och lind. Uppenbarligen kan arten växa på diverse olika lövvedssubstrat, men har istället andra, okända krav på miljöns beskaffenhet. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje lvedenhet rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· hassel
· hassel
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Crepidotaceae, Släkte Crepidotus (mjukmusslingar), Art Crepidotus cinnabarinus Peck - cinnobermussling Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare på ved av lövträd, bl.a. hassel i ädellövskog och -lund. En eftersökt, iögonfallande och vackert rödfärgad svamp. Enbart känd från en handfull aktuella lokaler i landet, bl.a. i Skåne och i Västergötland. Svårt att bedöma ev. minskning men uppenbarligen en mkt sällsynt art med liten population med få förekomster. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (30-600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (3-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (12428-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (12-100) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
En liten, högst 1,5 cm bred mussling utan eller med mycket kort, sidoställd fot. Hatten är ovan fibrillös och, åtminstone som ung, vackert cinnoberröd. Lamellerna är ljusare bruna men eggen är flockigt blodröd. Trots sin litenhet är arten så karaktäristisk att den knappast kan förväxlas med någon annan svamp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för cinnobermussling

Länsvis förekomst och status för cinnobermussling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för cinnobermussling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En mycket sällsynt art som i Sverige är funnen fyra gånger: Skåne (Helsingborg), Bohuslän (Romelanda) och Västergötland (Vänersnäs). 3 kända aktuella lokaler i landet (2005). En eftersökt iögonfallande, bjärt färgad svamp. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 70, vilket motsvarar ungefär 300 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 600 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. I övriga Norden är den endast funnen tre gånger i Danmark. Från resten av Europa föreligger veterligen bara enstaka fynd. Den är t.ex. inte påträffad i det mykologiskt relativt väl utforskade Tyskland. Arten beskrevs först i USA (Michigan), men den är sällsynt även där. Arten är rödlistad i Danmark och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Crepidotaceae  
 • Släkte
  Crepidotus - mjukmusslingar 
 • Art
  Crepidotus cinnabarinusPeck - cinnobermussling

Cinnobermussling är vedbrytare på död ved av lövträd, bl.a. hassel, i ädellövskog och lund. I Danmark är bok, vildapel och asp noterade som substrat. Från USA nämns poppel och lind. Uppenbarligen kan arten växa på diverse olika lövvedssubstrat, men har istället andra, okända krav på miljöns beskaffenhet. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje lvedenhet rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Avverkning, borttagande av döda stammar och grenar eller exploatering av växtplatserna utgör tänkbara hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Växtplatser för denna mycket sällsynta art bör lämnas i orört skick. Döda grenar och stammar bör inte bortforslas eller brännas. Artens ekologi bör studeras ytterligare.
Utländska namn – DK: Cinnober-muslingesvamp.

Bon, M. 1994. Svampar. En fälthandbok. Bonnier Alba, Stockholm.

Knudsen, H. & Sörensen, P.B. 1985. Årsrapport 1.12 1983 – 30.11 1984. Svampe 11:30.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Crepidotaceae  
 • Släkte
  Crepidotus - mjukmusslingar 
 • Art
  Crepidotus cinnabarinus, Peck - cinnobermussling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.