Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gultagging

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cristinia eichleri
Gultagging Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fruktkropparna är mjuka och växer utbredda på undersidan av död ved eller förna. De är ojämnt taggiga och taggarna är grova och avrundade. Svampen är i färskt tillstånd klart gul men efter torkning ockrafärgad till smutsgul. Hyferna har söljor, basidierna är cylindriska och sporerna nästan runda och tydligt tjockväggiga. Makroskopiskt kan arten förväxlas med Lindtneria leucobryophila och arterna kan dessutom förekomma i samma miljö. I mikroskop skiljer de sig dock åt genom att Lindtneria har taggiga sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för gultagging Observationer i Sverige för gultagging
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Då arten behandlades av Eriksson och Ryvarden (1975) angavs bara två svenska fynd, båda gjorda av Romell i Mälarområdet i början av 1900-talet. Ett relativt stort antal fynd har sedan rapporterats, de flesta från östra Götaland och Svealand. I Norge är arten känd från sex platser, i Finland en och i Danmark 15 platser. Artens aktuella utbredning i landet kan inte bedömas utan en noggrann genomgång av uppgifterna i Artportalen. Arten är utbredd över en stor del av Europa men betraktas i regel som sällsynt. Den kan dock lokalt vara vanligare.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Levnadssätt oklart. Bildar fruktkroppar på starkt murken ved av olika lövträd, sällsynt även på gran. Kan ibland även bilda fruktkroppar direkt på markförna. Det finns få fynd av arten i landet, den bildar små fruktkroppar som troligen är förbisedda. Status och utbredning oklar eftersom tidigare fynduppgifter kan rymma förväxlingar med C. helvetica. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Troligen en förnasvamp som bara utnyttjar vedrester på marken som ett underlag för fruktkropparna. Man finner arten främst i skog på kalkrik mark och den förekommer mest i ädellövskog men också i barrskog med inslag av lövträd och hassel, ofta i friska till fuktiga miljöer. Flest insamlingar är gjorda från väl multnad lövved, t.ex. hassel, ek och alm, söderut främst bok.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· askar
· askar
· bok
· bok
· bokar
· bokar
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· granar
· granar
· hassel
· hassel
· hasslar
· hasslar
· hägg
· hägg
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Stephanosporaceae, Släkte Cristinia, Art Cristinia eichleri (Bres.) Nakasone - gultagging Synonymer Radulum eichleri Bres., Radulum gallicum Pilát, Cristinia gallica (Pilát) Jülich, Radulum mucidum

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Levnadssätt oklart. Bildar fruktkroppar på starkt murken ved av olika lövträd, sällsynt även på gran. Kan ibland även bilda fruktkroppar direkt på markförna. Det finns få fynd av arten i landet, den bildar små fruktkroppar som troligen är förbisedda. Status och utbredning oklar eftersom tidigare fynduppgifter kan rymma förväxlingar med C. helvetica. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Fruktkropparna är mjuka och växer utbredda på undersidan av död ved eller förna. De är ojämnt taggiga och taggarna är grova och avrundade. Svampen är i färskt tillstånd klart gul men efter torkning ockrafärgad till smutsgul. Hyferna har söljor, basidierna är cylindriska och sporerna nästan runda och tydligt tjockväggiga. Makroskopiskt kan arten förväxlas med Lindtneria leucobryophila och arterna kan dessutom förekomma i samma miljö. I mikroskop skiljer de sig dock åt genom att Lindtneria har taggiga sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gultagging

Länsvis förekomst och status för gultagging baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gultagging

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Då arten behandlades av Eriksson och Ryvarden (1975) angavs bara två svenska fynd, båda gjorda av Romell i Mälarområdet i början av 1900-talet. Ett relativt stort antal fynd har sedan rapporterats, de flesta från östra Götaland och Svealand. I Norge är arten känd från sex platser, i Finland en och i Danmark 15 platser. Artens aktuella utbredning i landet kan inte bedömas utan en noggrann genomgång av uppgifterna i Artportalen. Arten är utbredd över en stor del av Europa men betraktas i regel som sällsynt. Den kan dock lokalt vara vanligare.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Stephanosporaceae  
 • Släkte
  Cristinia  
 • Art
  Cristinia eichleri(Bres.) Nakasone - gultagging
  Synonymer
  Radulum eichleri Bres.
  Radulum gallicum Pilát
  Cristinia gallica (Pilát) Jülich
  Radulum mucidum

Troligen en förnasvamp som bara utnyttjar vedrester på marken som ett underlag för fruktkropparna. Man finner arten främst i skog på kalkrik mark och den förekommer mest i ädellövskog men också i barrskog med inslag av lövträd och hassel, ofta i friska till fuktiga miljöer. Flest insamlingar är gjorda från väl multnad lövved, t.ex. hassel, ek och alm, söderut främst bok.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· askar - Fraxinus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· bokar - Fagus (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· granar - Picea (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· hasslar - Corylus (Viktig)
· hägg - Prunus padus (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten växer i miljöer som har en begränsad areal och ofta är hotade av skogsbruk och markexploatering. Dessa miljöer är samtidigt artrika och hyser en stor mängd hotade arter.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Artens status bör bedömas först efter en särskild utredning med åtföljande återinventering på ett urval av de platser där den setts regelbundet eller under senare år.
Utländska namn. FI – keltakänsäkkä; NO – lundgulpigg. Ett nytt, äldre namn på arten har nyligen föreslagits nämligen Cristinia eichleri (Bres.) Nakasone. Typmaterialet är dock i dåligt skick och identifieringen är osäker varför vi fördrar att tills vidare behålla epitetet gallica.

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1986. Fungi of Swizerland, vol 2. Mykologia, Luzern.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1975. The Corticiaceae of North Europe, vol. 3. Fungiflora, Oslo.

Krieglsteiner, G.J. (red.). 2000. Die Grosspilze Baden-Württembergs, Band 1. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Stephanosporaceae  
 • Släkte
  Cristinia  
 • Art
  Cristinia eichleri, (Bres.) Nakasone - gultagging
  Synonymer
  Radulum eichleri Bres.
  Radulum gallicum Pilát
  Cristinia gallica (Pilát) Jülich
  Radulum mucidum
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012