Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strumpskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Lepidomyces subcalceus
Strumpskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En skinnsvamp som bildar tunna, utbredda fruktkroppar med vaxartad konsistens och som sitter tätt fästa mot underlaget. Hymeniet är slätt och ljust gråaktigt. Hyferna växer sammanklibbade och det är svårt att se att de har söljor. De spetsiga cystiderna bär en strumpa av kristaller vid basen. Basidierna bildas från sidan av hyfer, s.k. pleurobasidier. Sporerna är subcylindriska och 6–9 × 2–2.5 µm. Fruktkropparna är små och arten kan bara identifieras i mikroskop.
Utbredning
Länsvis förekomst för strumpskinn Observationer i Sverige för strumpskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Har hittills bara anträffats en gång i Sverige (Uddevalla 1950). I Norge har den samlats fyra gånger och i Danmark två gånger. Nyaste fyndet är från mitten av 90-talet. Utanför Norden är arten känd från England och Österrike. Tills vidare bör arten betraktas som utgången från landet. Det är sannolikt att arten är förbisedd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare på både löv- och barrved. Mycket få fynd och uppenbarligen en mycket sällsynt art. Oklar ekologi och status. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Nedbrytare i död ved. Fruktkroppar har främst hittats på klen lövved, t.ex. på vide och fjällbjörk men har även samlats från granved. Växtplatserna varierar från ädellövskog i låglandet till alpin björkskog. Arten är extremt lite samlad och det är därför svårt att precisera dess ekologi.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· sälg
· sälg
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Pterulaceae (mattsvampar), Släkte Lepidomyces, Art Lepidomyces subcalceus (Litsch.) Jülich - strumpskinn Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare på både löv- och barrved. Mycket få fynd och uppenbarligen en mycket sällsynt art. Oklar ekologi och status. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En skinnsvamp som bildar tunna, utbredda fruktkroppar med vaxartad konsistens och som sitter tätt fästa mot underlaget. Hymeniet är slätt och ljust gråaktigt. Hyferna växer sammanklibbade och det är svårt att se att de har söljor. De spetsiga cystiderna bär en strumpa av kristaller vid basen. Basidierna bildas från sidan av hyfer, s.k. pleurobasidier. Sporerna är subcylindriska och 6–9 × 2–2.5 µm. Fruktkropparna är små och arten kan bara identifieras i mikroskop.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strumpskinn

Länsvis förekomst och status för strumpskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strumpskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Har hittills bara anträffats en gång i Sverige (Uddevalla 1950). I Norge har den samlats fyra gånger och i Danmark två gånger. Nyaste fyndet är från mitten av 90-talet. Utanför Norden är arten känd från England och Österrike. Tills vidare bör arten betraktas som utgången från landet. Det är sannolikt att arten är förbisedd.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Pterulaceae - mattsvampar 
 • Släkte
  Lepidomyces  
 • Art
  Lepidomyces subcalceus(Litsch.) Jülich - strumpskinn

Nedbrytare i död ved. Fruktkroppar har främst hittats på klen lövved, t.ex. på vide och fjällbjörk men har även samlats från granved. Växtplatserna varierar från ädellövskog i låglandet till alpin björkskog. Arten är extremt lite samlad och det är därför svårt att precisera dess ekologi.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Viktig)
Det förefaller mindre troligt att arten är sällynt på grund av vikande populationer som följd av ekonomiskt markutnyttjande. De sparsamma uppgifterna om artens växtmiljö antyder att den har potentiellt goda möjligheter att fortleva i landet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Det är angeläget att få mer kunskap om artens förekomst och ekologi, t.ex. genom riktade inventeringar i miljöer som har möjlighet att hysa arten. I första hand bör arten sökas i fjällnära björkskog och videbestånd.

Hjortstam, K., Larsson, K-H. & Ryvarden, L. 1988. The Corticiaceae of North Europe, vol. 8. Fungiflora, Oslo.

Litschauer, V. 1939. Ein Beitrag zur Kenntnis der Basidiomyceten der Umgebung des Lunzer Sees in Niederdonau. Österreichische botanische Zeitschrift 88: 104-147.

Oberwinkler, F. 1965. Primitive Basidiomyceten. Sydowia 19: 1-72

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2013.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Pterulaceae - mattsvampar 
 • Släkte
  Lepidomyces  
 • Art
  Lepidomyces subcalceus, (Litsch.) Jülich - strumpskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2013.