Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Echinoderma perplexum

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Echinoderma perplexum
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Echinoderma perplexum är en typisk representant för de arter inom fjällskivlingarna som brukar kallas taggfjällskivlingar (Sect. Echinatae). Dessa kännetecknas av en karakteristisk taggig till fjällig hatt och ofta också fot och är så avvikande från övriga fjällskivlingar att de förs till ett eget släkte Echinoderma. Den enda arten som i Sverige är någorlunda vanlig i gruppen är spärrfjällskivlingen (E. asperum). De enskilda arterna inom komplexet är mycket svåra att skilja åt och kräver oftast en mikroskopisk undersökning. Hatten är 4–6 cm, plattad med låg, bred puckel och tätt besatt med oregelbundna-koniska, ca 1 mm höga vårtor, ofta ordnade i koncentriska cirklar runt hatten. Dessa piggar är lätta att gnida av och är ofta fåtaliga på äldre fruktkroppar. Foten är vit, saknar ring men har rikligt med mörkbruna flockar nedom ”ringzonen”. Svampen luktar tydligt syrligt (som syrlig fjällskivling, L. cristata) och smakar illa. Lamellerna är tämligen täta och vita. I mikroskopet ses tydligt dextrinoida, ellipsoida-svagt projektilformade sporer som är 5–6 x 2.5–3 µm; en lamellegg med rikliga cheilocystider som är cylindriska-klubblika (ibland svagt capitata) och en hatthud (pileipellis) som har hyfer som serier av kulformade celler i ”pärlband”. Den art som Echinoderma perplexum mest liknar är taggfjällskivling (E. echinaceum), men skiljer sig från denna och övriga Echinoderma på följande kombination av karaktärer: avsaknad av ring, vit lamellegg, dextrinoida sporer, förekomst av cystider på lamelleggen, samt sporform.
Utbredning
Länsvis förekomst för Echinoderma perplexum Observationer i Sverige för Echinoderma perplexum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten mycket sällsynt och känd från fem lokaler i Västergötland och på Öland (2005). I övriga nordiska länder är den känd från Danmark och Norge där den är upptagen som sårbar (VU) i respektive rödlista. Dess världsutbredning består av de tempererade delarna av Europa och den är känd från Tyskland, Holland, Belgien, Storbritannien, Schweiz och Österrike. Den har stora luckor i utbredningen, är rödlistad i flera länder och överallt ansedd som sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i förna i ädellöv- men också barrblandskog, på fuktig och kalkrik mark. Känd från fem lokaler i landet, alla i Västergötland och på Öland. Artens krav på slutna och ytligt markvatten gör att den troligen är känslig för förändringar i såväl trädskikt som hydrologi i samband med förändringar på dess växtplatser. Svårt att bedöma ev. minskning men uppenbarligen en ytterst sällsynt art, knuten till exklusiva miljöer. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (80-800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (328-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (20-200) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Echinoderma perplexum är en nedbrytare i förna på näringsrika och kalkhaltiga jordar i diverse skogsbiotoper, främst ädellövsmiljöer men också i barrblandskogar. I andra länder även funna i trädgårdar, parker etc. Den växer på bar jord bland förna och småpinnar och är möjligen knuten till miljöer som tack vare topografi och/eller periodvis översilning av ytligt strömmande kalk-/näringsrikt vatten gör dess växtplatser extrema. De fåtaliga fynden gör att det ännu är svårt att till fullo förstå artens ekologi. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka plats på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Agaricaceae, Släkte Echinoderma, Art Echinoderma perplexum (Knudsen) Bon Synonymer Echinoderma perplexa (Knudsen) Bon, Lepiota perplexa Knudsen

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i förna i ädellöv- men också barrblandskog, på fuktig och kalkrik mark. Känd från fem lokaler i landet, alla i Västergötland och på Öland. Artens krav på slutna och ytligt markvatten gör att den troligen är känslig för förändringar i såväl trädskikt som hydrologi i samband med förändringar på dess växtplatser. Svårt att bedöma ev. minskning men uppenbarligen en ytterst sällsynt art, knuten till exklusiva miljöer. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (80-800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (328-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (20-200) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Echinoderma perplexum är en typisk representant för de arter inom fjällskivlingarna som brukar kallas taggfjällskivlingar (Sect. Echinatae). Dessa kännetecknas av en karakteristisk taggig till fjällig hatt och ofta också fot och är så avvikande från övriga fjällskivlingar att de förs till ett eget släkte Echinoderma. Den enda arten som i Sverige är någorlunda vanlig i gruppen är spärrfjällskivlingen (E. asperum). De enskilda arterna inom komplexet är mycket svåra att skilja åt och kräver oftast en mikroskopisk undersökning. Hatten är 4–6 cm, plattad med låg, bred puckel och tätt besatt med oregelbundna-koniska, ca 1 mm höga vårtor, ofta ordnade i koncentriska cirklar runt hatten. Dessa piggar är lätta att gnida av och är ofta fåtaliga på äldre fruktkroppar. Foten är vit, saknar ring men har rikligt med mörkbruna flockar nedom ”ringzonen”. Svampen luktar tydligt syrligt (som syrlig fjällskivling, L. cristata) och smakar illa. Lamellerna är tämligen täta och vita. I mikroskopet ses tydligt dextrinoida, ellipsoida-svagt projektilformade sporer som är 5–6 x 2.5–3 µm; en lamellegg med rikliga cheilocystider som är cylindriska-klubblika (ibland svagt capitata) och en hatthud (pileipellis) som har hyfer som serier av kulformade celler i ”pärlband”. Den art som Echinoderma perplexum mest liknar är taggfjällskivling (E. echinaceum), men skiljer sig från denna och övriga Echinoderma på följande kombination av karaktärer: avsaknad av ring, vit lamellegg, dextrinoida sporer, förekomst av cystider på lamelleggen, samt sporform.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Echinoderma perplexum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Echinoderma perplexum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten mycket sällsynt och känd från fem lokaler i Västergötland och på Öland (2005). I övriga nordiska länder är den känd från Danmark och Norge där den är upptagen som sårbar (VU) i respektive rödlista. Dess världsutbredning består av de tempererade delarna av Europa och den är känd från Tyskland, Holland, Belgien, Storbritannien, Schweiz och Österrike. Den har stora luckor i utbredningen, är rödlistad i flera länder och överallt ansedd som sällsynt.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Echinoderma  
 • Art
  Echinoderma perplexum(Knudsen) Bon
  Synonymer
  Echinoderma perplexa (Knudsen) Bon
  Lepiota perplexa Knudsen

Echinoderma perplexum är en nedbrytare i förna på näringsrika och kalkhaltiga jordar i diverse skogsbiotoper, främst ädellövsmiljöer men också i barrblandskogar. I andra länder även funna i trädgårdar, parker etc. Den växer på bar jord bland förna och småpinnar och är möjligen knuten till miljöer som tack vare topografi och/eller periodvis översilning av ytligt strömmande kalk-/näringsrikt vatten gör dess växtplatser extrema. De fåtaliga fynden gör att det ännu är svårt att till fullo förstå artens ekologi. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka plats på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Echinoderma perplexum har så få växtplatser att slumpmässiga faktorer hotar artens existens. Dess slutna och fuktiga växtmiljöer gör att den troligen är känslig för förändringar i trädskikt och hydrologi i samband med avverkningar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Dess ekologi medför att den ofta växer på samma lokaler som andra rödlistade och ovanliga svampar, på ölandslokalen växte den t.ex. tillsammans med hårig jordstjärna (Trichaster melanocephalus). Alla kända lokaler bör undantas från rationellt skogsbruk och avsättas som biotopskydd eller ges skydd via civilrättsliga avtal. Hänsynen inom skogsbruket i södra och mellersta Sveriges lövregioner bör inta en tydligare målbild där förekomster av högproduktiva skogar premieras.
Fotot av L. perplexa i Breitenback & Kränzlin (1995) var i orginalutgåvan felaktig (=L. echinacea) men ersattes av ett annat foto med ett ”correction-card” som troligen är rätt.

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1995. Fungi of Switzerland, Volume 4. Agarics 2nd part. Luzerne.

Hansen & Knudsen (ed.). 1992. Nordic macromycetes, Vol. 2. Copenhagen.

Krieglsteiner, G.J. (ed.). 2003. Die Grosspilze Baden-Württembergs. Band 4. Ulmer.

Vellinga, E.C. 2001. Lepiota. In Noordeloos, M. m.fl. Flora Agaricina Neerlandica. Volume 5. Balkema Publishers.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Echinoderma  
 • Art
  Echinoderma perplexum, (Knudsen) Bon
  Synonymer
  Echinoderma perplexa (Knudsen) Bon
  Lepiota perplexa Knudsen
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2005.