Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kötticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Leptoporus mollis
Kötticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mjuk och saftig ticka med ettåriga fruktkroppar vilka först är ljust rosa, som äldre köttröda–vinröda. Vid tumning bildas röda eller rödvioletta fläckar. Gamla exemplar kan vara mer tegelröda–rödbruna. Fruktkropparna växer ut på hösten, vanligen enstaka eller några få tillsammans. De är ofta hovformade eller brett tunglika, ca 4–12 cm breda och ca 2–4 cm tjocka. Ovansidan är först fint luden eller tovigt hårig, som äldre ofta kal. Porlagret är till en början ljusare än hattovansidan. Porerna är runda eller utdraget kantiga, ca 3–4 st per mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för kötticka Observationer i Sverige för kötticka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En nordlig art som huvudsakligen är knuten till granens naturliga utbredningsområde. I Götaland och södra Svealand är den sällsynt och påträffas mest i skyddade grannaturskogar, i Norrland mindre allmän i äldre granskog. Arten är en välkänd och eftersökt signalart i samband med naturvärdesinventeringar. Arten bedöms generellt ha minskat under senare år på grund av skogsavverkningar, trots att den också skyddats i många nya avsättningar och reservat.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i liggande, såväl klenare som grövre död ved av framförallt gran i gammal granskog i mellersta och norra Sverige. Förekommer huvudsakligen i äldre lite fuktigare skogar med naturskogskaraktär liksom i dimensionsavverkade och plockhuggna skogar med död ved. En väl känd och lätt identifierbar art och noga eftersökt genom nyckelbiotopinventeringen. Växer i samma granskogsmiljöer som gran- och ullticka och andra ovanliga och rödlistade vedlevande svampar. Fortfarande en förhållandevis vanlig art i äldre granskog. Uppträder dock inte i uppväxande yngre - medelålders produktionsskogar och den totala populationen bedöms därför ha minskat och fortsätta minska i takt med att grankontinuitetsskogar (äldre tidigare icke kalavverkade skogar) minskar i areal. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 30 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Köttickan är en vednedbrytare som orsakar brunröta på granved. Den växer på såväl granlågor med ännu kvarsittande bark som på upprättstående stubbar och torrträd. Sannolikt är den uttorkningskänslig och förekommer främst i fuktig äldre granskog av naturskogskaraktär, ibland även i extensivt brukad skog i områden med hög luftfuktighet, t.ex. gransumpskog. I torra och nederbördsfattiga områden är arten däremot strängt knuten till slutna och urskogsliknande bestånd som bibehåller ett fuktigt lokal- och mikroklimat. På svampens växtplatser förekommer vanligtvis många andra ovanliga och rödlistade vedsvampar, såsom granticka, gränsticka, blackticka, rosenticka, lappticka och rynkskinn.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Irpicaceae, Släkte Leptoporus, Art Leptoporus mollis (Pers.:Fr.) Quél. - kötticka Synonymer Boletus mollis Pers.:Fr., Tyromyces erubescens (Fr.) Donk, Polyporus erubescens Fr., Tyromyces mollis (Pers.: Fr.) Kotl. & Pouzar

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i liggande, såväl klenare som grövre död ved av framförallt gran i gammal granskog i mellersta och norra Sverige. Förekommer huvudsakligen i äldre lite fuktigare skogar med naturskogskaraktär liksom i dimensionsavverkade och plockhuggna skogar med död ved. En väl känd och lätt identifierbar art och noga eftersökt genom nyckelbiotopinventeringen. Växer i samma granskogsmiljöer som gran- och ullticka och andra ovanliga och rödlistade vedlevande svampar. Fortfarande en förhållandevis vanlig art i äldre granskog. Uppträder dock inte i uppväxande yngre - medelålders produktionsskogar och den totala populationen bedöms därför ha minskat och fortsätta minska i takt med att grankontinuitetsskogar (äldre tidigare icke kalavverkade skogar) minskar i areal. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 30 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Konventioner Typisk art i 9010 Taiga (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR)), Typisk art i 9030 Landhöjningsskog (Boreal region (BOR)), Skogsstyrelsens signalart
En mjuk och saftig ticka med ettåriga fruktkroppar vilka först är ljust rosa, som äldre köttröda–vinröda. Vid tumning bildas röda eller rödvioletta fläckar. Gamla exemplar kan vara mer tegelröda–rödbruna. Fruktkropparna växer ut på hösten, vanligen enstaka eller några få tillsammans. De är ofta hovformade eller brett tunglika, ca 4–12 cm breda och ca 2–4 cm tjocka. Ovansidan är först fint luden eller tovigt hårig, som äldre ofta kal. Porlagret är till en början ljusare än hattovansidan. Porerna är runda eller utdraget kantiga, ca 3–4 st per mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kötticka

Länsvis förekomst och status för kötticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kötticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En nordlig art som huvudsakligen är knuten till granens naturliga utbredningsområde. I Götaland och södra Svealand är den sällsynt och påträffas mest i skyddade grannaturskogar, i Norrland mindre allmän i äldre granskog. Arten är en välkänd och eftersökt signalart i samband med naturvärdesinventeringar. Arten bedöms generellt ha minskat under senare år på grund av skogsavverkningar, trots att den också skyddats i många nya avsättningar och reservat.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Irpicaceae  
 • Släkte
  Leptoporus  
 • Art
  Leptoporus mollis(Pers.:Fr.) Quél. - kötticka
  Synonymer
  Boletus mollis Pers.:Fr.
  Tyromyces erubescens (Fr.) Donk
  Polyporus erubescens Fr.
  Tyromyces mollis (Pers.: Fr.) Kotl. & Pouzar

Köttickan är en vednedbrytare som orsakar brunröta på granved. Den växer på såväl granlågor med ännu kvarsittande bark som på upprättstående stubbar och torrträd. Sannolikt är den uttorkningskänslig och förekommer främst i fuktig äldre granskog av naturskogskaraktär, ibland även i extensivt brukad skog i områden med hög luftfuktighet, t.ex. gransumpskog. I torra och nederbördsfattiga områden är arten däremot strängt knuten till slutna och urskogsliknande bestånd som bibehåller ett fuktigt lokal- och mikroklimat. På svampens växtplatser förekommer vanligtvis många andra ovanliga och rödlistade vedsvampar, såsom granticka, gränsticka, blackticka, rosenticka, lappticka och rynkskinn.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Avverkning och fragmentering av naturskog och äldre granskogsump. I starkt humida områden tycks arten vara mindre känslig för skogliga ingrepp.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Miljöhänsyn med avsättningar och områdesskydd. Generella åtgärder som lokalt bidrar till ökad luftfuktighet gynnar sannolikt arten, t.ex. igenläggning av diken. Undvik dikesrensning av gamla diken. I områden där arten har skyddats kan den ändå hotas av ökad genomblåsning om hyggen tas upp i det direkta närområdet utan funktionell skyddszon. Även granbarkborrangrepp kan hota enskilda granbestånd, främst i Götaland och Svealand.

Niemelä, T. 2005. Polypores, lignicolous fungi. Norrlinia 13: 1-320 (på finska med engelsk summary). (BILD).

Nitare, J. 2000 (red). Signalarter - indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen, Jönköping (BILD).

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1992. Svampar - en fälthandbok. 3:e reviderade upplaga. Interpublishing, Stockholm (BILD, gammalt exemplar).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2014

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Irpicaceae  
 • Släkte
  Leptoporus  
 • Art
  Leptoporus mollis, (Pers.:Fr.) Quél. - kötticka
  Synonymer
  Boletus mollis Pers.:Fr.
  Tyromyces erubescens (Fr.) Donk
  Polyporus erubescens Fr.
  Tyromyces mollis (Pers.: Fr.) Kotl. & Pouzar
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2014