Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gulpicka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Lindtneria leucobryophila
Gulpicka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gulpicka bildar utbredda, vidväxta fruktkroppar med som har mer eller mindre rikligt med taggar, tänder eller åsar. Svampen är mjuk och bräcklig och bjärt gul till gulorange. Den kan förväxlas med sin nära släkting gultagging (Cristinia gallica) som dock brukar ha en mindre intensiv gulfärg och utväxterna på fruktkroppen består enbart av trubbiga taggar. Alla arter i Lindtneria har dessutom taggiga sporer medan sporerna hos Cristinia är släta. Gulpicka kan också förväxlas med unga exemplar av gult porskinn (Lindtneria trachyspora). De skiljer sig åt i sporformen som hos gulpicka är elliptisk och hos gult porskinn rund. Väl utväxta exemplar av gult porskinn har en grovt poroid fruktkropp och mer orangegul till rödbrun fruktkropp.
Utbredning
Länsvis förekomst för gulpicka Observationer i Sverige för gulpicka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är gulpicka anträffad på 10 lokaler i Skåne, på Öland och i de kalkgynnade slättområdena från Västergötland till Uppland. Det finns flera fynd från Danmark och där betecknas arten som sällsynt. Gulpicka är känd från flera länder i Europa, t.ex. England, Frankrike, Italien, Tyskland och Vitryssland. Den är även uppgiven från Nordamerika men eftersom det beskrivits flera närstående arter så är identiteten hos de amerikanska fynden oklar. Merparten av de svenska växtplatserna är skyddade.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare och lever i murken ved av alm och hassel i ädellövskog på näringsrik, frisk och kalkhaltig mark. Få fynd, liten population och därför är status och hotbild något oklar men uppenbarligen en ytterst sällsynt art, enbart funnen i exklusiv ädellövmiljö. Kommer att missgynnas av försvinnandet av grova almar pga almsjukan. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (10-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (3-100). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Gulpicka växer på starkt multnad lövved i ädellövskog på mull- eller lerjord. Den är sannolikt inte en vednedbrytande svamp utan finner sin näring på något annat sätt och använder bara död ved som ett underlag för att bilda fruktkroppar. Därför kan man också påträffa fruktkroppar på mossa och på jord i håligheter i marken. Möjligen fordrar arten ett någorlunda högt kalkinnehåll i jorden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· hassel
· hassel
· skogsalm
· skogsalm
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Stephanosporaceae, Släkte Lindtneria, Art Lindtneria leucobryophila (Henn.) Jülich - gulpicka Synonymer Mycolindtneria leucobryophila (Henn.) Rauschert, Lindtneria flava Parmasto, Mycolindtneria flava (Parmasto) Rauschert

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare och lever i murken ved av alm och hassel i ädellövskog på näringsrik, frisk och kalkhaltig mark. Få fynd, liten population och därför är status och hotbild något oklar men uppenbarligen en ytterst sällsynt art, enbart funnen i exklusiv ädellövmiljö. Kommer att missgynnas av försvinnandet av grova almar pga almsjukan. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (10-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (3-100). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Gulpicka bildar utbredda, vidväxta fruktkroppar med som har mer eller mindre rikligt med taggar, tänder eller åsar. Svampen är mjuk och bräcklig och bjärt gul till gulorange. Den kan förväxlas med sin nära släkting gultagging (Cristinia gallica) som dock brukar ha en mindre intensiv gulfärg och utväxterna på fruktkroppen består enbart av trubbiga taggar. Alla arter i Lindtneria har dessutom taggiga sporer medan sporerna hos Cristinia är släta. Gulpicka kan också förväxlas med unga exemplar av gult porskinn (Lindtneria trachyspora). De skiljer sig åt i sporformen som hos gulpicka är elliptisk och hos gult porskinn rund. Väl utväxta exemplar av gult porskinn har en grovt poroid fruktkropp och mer orangegul till rödbrun fruktkropp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gulpicka

Länsvis förekomst och status för gulpicka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gulpicka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är gulpicka anträffad på 10 lokaler i Skåne, på Öland och i de kalkgynnade slättområdena från Västergötland till Uppland. Det finns flera fynd från Danmark och där betecknas arten som sällsynt. Gulpicka är känd från flera länder i Europa, t.ex. England, Frankrike, Italien, Tyskland och Vitryssland. Den är även uppgiven från Nordamerika men eftersom det beskrivits flera närstående arter så är identiteten hos de amerikanska fynden oklar. Merparten av de svenska växtplatserna är skyddade.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Stephanosporaceae  
 • Släkte
  Lindtneria  
 • Art
  Lindtneria leucobryophila(Henn.) Jülich - gulpicka
  Synonymer
  Mycolindtneria leucobryophila (Henn.) Rauschert
  Lindtneria flava Parmasto
  Mycolindtneria flava (Parmasto) Rauschert

Gulpicka växer på starkt multnad lövved i ädellövskog på mull- eller lerjord. Den är sannolikt inte en vednedbrytande svamp utan finner sin näring på något annat sätt och använder bara död ved som ett underlag för att bilda fruktkroppar. Därför kan man också påträffa fruktkroppar på mossa och på jord i håligheter i marken. Möjligen fordrar arten ett någorlunda högt kalkinnehåll i jorden.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Hotet mot arten består främst i att ädellövskogar där arten trivs exploateras, t.ex. för bebyggelse.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
Kända växtplatser som saknar skydd bör säkerställas. Arten bör eftersökas på lämpliga lokaler, fr.a. inom områden med kalkhaltiga jordar.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1976. The Corticiaceae of North Europe, vol. 4. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Stephanosporaceae  
 • Släkte
  Lindtneria  
 • Art
  Lindtneria leucobryophila, (Henn.) Jülich - gulpicka
  Synonymer
  Mycolindtneria leucobryophila (Henn.) Rauschert
  Lindtneria flava Parmasto
  Mycolindtneria flava (Parmasto) Rauschert
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2005.