Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  smalskaftslav

Organismgrupp Lavar Chaenotheca gracilenta
Smalskaftslav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Smalskaftslav är en knappnålslav med karaktäristiskt grågrön bål. Apothecierna är mycket långa, upp till 3,5 mm, med vågigt böjt, svart skaft och ett runt huvud. Huvudet är förhållandevis litet och har en kraftig gråvit pruina. Undersidan av huvudet och övre delen av skaftet har en diffus gråvit pruina.
Utbredning
Länsvis förekomst för smalskaftslav Observationer i Sverige för smalskaftslav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer över nästan hela landet, men verkar ha flest förekomster i de nederbördsrikaste delarna av Jämtland. Totalt är omkring 180 lokaler kända. Oftast finns arten bara på en eller ett par stubbar eller träd på varje lokal. Den förekommer också i Norge, Finland (rödlistad), Brittiska öarna, Centraleuropa, europeiska Ryssland och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer över nästan hela landet men arten verkar ha flest förekomster i de nederbördsrikaste delarna av Jämtland. Växer ofta i ihåligheter vid basen av stubbar eller levande träd i gamla barrskogar med hög och jämn luftfuktighet. Oftast finns bara en eller ett par individer på varje lokal. Avverkning av kontinuitetsskog är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (600-6000). Antalet lokalområden i landet skattas till 1500 (300-3500). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 30 (20-50) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 25 (15-40) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 30 (20-50) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2bc+4bc).
Ekologi
Smalskaftslav påträffas i fuktiga granskogar eller i lövskogar med mycket hög och jämn luftfuktighet, t.ex. i raviner, bergbranter och bäckdråg. Den uppträder ofta i håligheter och skrymslen vid basen av grova stubbar, på levande träd och rotvältor. Smalskaftslav tycks vara relativt oberoende av trädslag men påträffas oftast på gran, björk och sälg. Sällsynt har den hittats på hårt packad sand vid stränder. I sydvästra Sverige förekommer laven sällsynt på bok, ek och ädellövträd i gamla ädellövskogar. Den växer ofta tillsammans med andra rödlistade lavar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Sjöar
Sjöar
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· gran
· gran
· gråal
· gråal
· skogsalm
· skogsalm
· skogsek
· skogsek
· sälg
· sälg
· triviallövträd
· triviallövträd
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Coniocybomycetes, Ordning Coniocybales, Familj Coniocybaceae, Släkte Chaenotheca (nållavar), Art Chaenotheca gracilenta (Ach.) J.Mattsson & Middelb. - smalskaftslav Synonymer Coniocybe gracilenta Ach., Cybebe gracilenta (Ach.) Tibell

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer över nästan hela landet men arten verkar ha flest förekomster i de nederbördsrikaste delarna av Jämtland. Växer ofta i ihåligheter vid basen av stubbar eller levande träd i gamla barrskogar med hög och jämn luftfuktighet. Oftast finns bara en eller ett par individer på varje lokal. Avverkning av kontinuitetsskog är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (600-6000). Antalet lokalområden i landet skattas till 1500 (300-3500). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 30 (20-50) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 25 (15-40) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 30 (20-50) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2bc+4bc).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Smalskaftslav är en knappnålslav med karaktäristiskt grågrön bål. Apothecierna är mycket långa, upp till 3,5 mm, med vågigt böjt, svart skaft och ett runt huvud. Huvudet är förhållandevis litet och har en kraftig gråvit pruina. Undersidan av huvudet och övre delen av skaftet har en diffus gråvit pruina.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för smalskaftslav

Länsvis förekomst och status för smalskaftslav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för smalskaftslav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer över nästan hela landet, men verkar ha flest förekomster i de nederbördsrikaste delarna av Jämtland. Totalt är omkring 180 lokaler kända. Oftast finns arten bara på en eller ett par stubbar eller träd på varje lokal. Den förekommer också i Norge, Finland (rödlistad), Brittiska öarna, Centraleuropa, europeiska Ryssland och Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Coniocybomycetes  
 • Ordning
  Coniocybales  
 • Familj
  Coniocybaceae  
 • Släkte
  Chaenotheca - nållavar 
 • Art
  Chaenotheca gracilenta(Ach.) J.Mattsson & Middelb. - smalskaftslav
  Synonymer
  Coniocybe gracilenta Ach.
  Cybebe gracilenta (Ach.) Tibell

Smalskaftslav påträffas i fuktiga granskogar eller i lövskogar med mycket hög och jämn luftfuktighet, t.ex. i raviner, bergbranter och bäckdråg. Den uppträder ofta i håligheter och skrymslen vid basen av grova stubbar, på levande träd och rotvältor. Smalskaftslav tycks vara relativt oberoende av trädslag men påträffas oftast på gran, björk och sälg. Sällsynt har den hittats på hårt packad sand vid stränder. I sydvästra Sverige förekommer laven sällsynt på bok, ek och ädellövträd i gamla ädellövskogar. Den växer ofta tillsammans med andra rödlistade lavar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Ädellövskog, Sjöar, Myrbiotoper, Vattendrag, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· gråal - Alnus incana (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Viktig)
· triviallövträd - Trivial deciduous forest trees - red list assemblage (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Alla skogsskötselåtgärder som kan påverka hydrologi och fuktighetsförhållandena på eller i omedelbar närhet av växtplatserna, t.ex. utglesning eller slutavverkning, är ett hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Samtliga förekomster bör skyddas tillsammans med en väl tilltagen skyddszon. För att skapa förutsättningar för att artens skall kunna sprida sig in i nya bestånd bör grova högstubbar, rotvältor och lågor sparas eller skapas vid avverkningar. Undvik att avverka vid bäckar och i raviner.
Arten kallades i rödlistan från 2000 för Cybebe gracilenta. Utländska namn – NO: Hvithodenål, FI: Varjojäkälä.

Karström, M. 1993. Indikatorarter som biologisk inventeringsmetod - formulering av biologiska kriterier för urval av sökbiotoper. I: Olsson, G. A. & Gransberg, M. (red.), Indikatorarter för identifiering av naturskogar i Norrbotten. Naturvårdsverket, Rapport 4276, sid. 19–96.

Tibell, L. 1978. Lavordningen Caliciales i Sverige. Släktena Chaenotheca och Coniocybe. Svensk Bot. Tidskr. 72: 171–188.

Tibell, L. 1999. Caliciales. Nordic Lichen Flora 1: 20-94. Bohuslän ‘5, Uddevalla.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Leif Tibell 1984. Rev. Janolof Hermansson & Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Coniocybomycetes  
 • Ordning
  Coniocybales  
 • Familj
  Coniocybaceae  
 • Släkte
  Chaenotheca - nållavar 
 • Art
  Chaenotheca gracilenta, (Ach.) J.Mattsson & Middelb. - smalskaftslav
  Synonymer
  Coniocybe gracilenta Ach.
  Cybebe gracilenta (Ach.) Tibell
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Leif Tibell 1984. Rev. Janolof Hermansson & Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.