Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  liten sotlav

Organismgrupp Lavar Acolium karelicum
Liten sotlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Liten sotlav är en skorplav med vårtig, grå till grönblå bål och svarta, sotande apothecier. Apothecier är små, upp till 1 mm breda, urnlika och har en vit kant. Liten sotlav påminner om sotlav Cyphelium inquinans, men denna har en rent grå bål, större apothecier och delvis annorlunda ekologi.
Utbredning
Länsvis förekomst för liten sotlav Observationer i Sverige för liten sotlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer norr om norrlandsgränsen Limes norrlandicus. De flesta växtplatserna ligger i eller strax nedanför den fjällnära skogen. På lokaler med goda betingelser kan laven uppträda tämligen rikligt. I Norrlands kustland är den sällsynt. Den är rödlistad i Finland och förekommer även i Norge. Arten är vittspridd men sällsynt i Europa utom i Medelhavsområdet. Den är också rapporterad från Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer i gamla brandrefugiala boreala granskogar där den oftast påträffas vid basen av gamla grovbarkiga, senvuxna, mycket gamla granar. Finns bara i kontinuitetsskog men är bara i mycket begränsad omfattning hittad i fjällnära skog. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (1200-6000). Antalet lokalområden i landet skattas till 750 (300-1500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (1200-6000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 30 (15-40) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2bc+3bc+4bc).
Ekologi
Liten sotlav förekommer nästan enbart i gamla brandrefugiala granskogar där den oftast påträffas på basen av gamla grovbarkiga granar. Den förekommer främst i skogar med hög och jämn luftfuktighet, framförallt högörtsgranskogar och sumpgranskogar men även i granskogar invid bäckar, i raviner och myrkanter. Liten sotlav påträffas främst på grova träd men uppträder, i skogar där luftfuktigheten är mycket hög, även på medelgrova träd. Vid enstaka tillfällen har arten hittats på ek (nedre Dalälven) och på sälg. Liten sotlav förekommer ofta tillsammans med andra rödlistade lavar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· skogsek
· skogsek
· sälg
· sälg
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Caliciales, Familj Caliciaceae, Släkte Acolium, Art Acolium karelicum (Vain.) M.Prieto & Wedin - liten sotlav Synonymer Cyphelium karelicum (Vain.) Räsänen, Cyphelium lucidum var. karelicum Vain., Cyphelium lucidum v. karelicum Vain.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer i gamla brandrefugiala boreala granskogar där den oftast påträffas vid basen av gamla grovbarkiga, senvuxna, mycket gamla granar. Finns bara i kontinuitetsskog men är bara i mycket begränsad omfattning hittad i fjällnära skog. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (1200-6000). Antalet lokalområden i landet skattas till 750 (300-1500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (1200-6000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 30 (15-40) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2bc+3bc+4bc).
Konventioner Typisk art i 9010 Taiga (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR)), Skogsstyrelsens signalart
Liten sotlav är en skorplav med vårtig, grå till grönblå bål och svarta, sotande apothecier. Apothecier är små, upp till 1 mm breda, urnlika och har en vit kant. Liten sotlav påminner om sotlav Cyphelium inquinans, men denna har en rent grå bål, större apothecier och delvis annorlunda ekologi.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för liten sotlav

Länsvis förekomst och status för liten sotlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för liten sotlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer norr om norrlandsgränsen Limes norrlandicus. De flesta växtplatserna ligger i eller strax nedanför den fjällnära skogen. På lokaler med goda betingelser kan laven uppträda tämligen rikligt. I Norrlands kustland är den sällsynt. Den är rödlistad i Finland och förekommer även i Norge. Arten är vittspridd men sällsynt i Europa utom i Medelhavsområdet. Den är också rapporterad från Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Caliciaceae  
 • Släkte
  Acolium  
 • Art
  Acolium karelicum(Vain.) M.Prieto & Wedin - liten sotlav
  Synonymer
  Cyphelium karelicum (Vain.) Räsänen
  Cyphelium lucidum var. karelicum Vain.
  Cyphelium lucidum v. karelicum Vain.

Liten sotlav förekommer nästan enbart i gamla brandrefugiala granskogar där den oftast påträffas på basen av gamla grovbarkiga granar. Den förekommer främst i skogar med hög och jämn luftfuktighet, framförallt högörtsgranskogar och sumpgranskogar men även i granskogar invid bäckar, i raviner och myrkanter. Liten sotlav påträffas främst på grova träd men uppträder, i skogar där luftfuktigheten är mycket hög, även på medelgrova träd. Vid enstaka tillfällen har arten hittats på ek (nedre Dalälven) och på sälg. Liten sotlav förekommer ofta tillsammans med andra rödlistade lavar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper, Vattendrag

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Laven hotas av avverkning av skogar med gamla träd och kontinuitet på gamla träd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Samtliga förekomster bör skyddas. Naturskogsartade brandrefugiala granskogar bör sparas. Åtgärder som påverkar hydrologi och luftfuktighetsförhållanden på lavens lokaler måste undvikas.
Utländska namn – NO: Trollsotbeger, FI: Aarninokijäkälä.

Karström, M. 1993. Indikatorarter som biologisk inventeringsmetod - formulering av biologiska kriterier för urval av sökbiotoper. I: Olsson, G. A. & Gransberg, M. (red.), Indikatorarter för identifiering av naturskogar i Norrbotten. Naturvårdsverket, Rapport 4276, sid. 19–96.

Tibell, L. 1980. Lavordningen Caliciales i Sverige. Släktena Cyphelium, Microcalicium, Sphaerophorus, Sphinctrina, Thelomma och Tholurna. Svensk Bot. Tidskr. 74: 55–69.

Tibell, L. 1999. Caliciales. Nordic Lichen Flora 1: 20-94. Bohuslän ‘5, Uddevalla.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svante Hultengren & Mats Karström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Caliciaceae  
 • Släkte
  Acolium  
 • Art
  Acolium karelicum, (Vain.) M.Prieto & Wedin - liten sotlav
  Synonymer
  Cyphelium karelicum (Vain.) Räsänen
  Cyphelium lucidum var. karelicum Vain.
  Cyphelium lucidum v. karelicum Vain.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svante Hultengren & Mats Karström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.