Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Dermoloma josserandii

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Dermoloma josserandii
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Dermoloma josserandii är en liten, mer eller mindre gråbrun hattsvamp. Den skiljer sig från gråbrun sammetsmusseron (D. cuneifolium) främst genom att sporerna är amyloida. I övrigt har den ungefär samma egenskaper som övriga arter i släktet. Det finns ytterligare en art med amyloida sporer, sammetsmusseron (D. pseudocuneifolium). Denna skall ha något större sporer men de makroskopiska skillnaderna tycks vara små och oklara.
Utbredning
Länsvis förekomst för Dermoloma josserandii Observationer i Sverige för Dermoloma josserandii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är rapporterad från en handfull lokaler i södra Sverige, t.ex. i Skåne, på Öland och i Västergötland. Den är också uppgiven en gång från västra Medelpad. På grund av den dåliga kunskapen om släktet kan det inte uteslutas att förväxling ibland sker med närstående arter. 15 kända aktuella lokaler i landet (2005). Dåligt kunskapsläge, delvis p.g.a. bestämningsproblem. Missgynnas sannolikt av igenväxning och beskuggning. Uppenbarligen en ytterst sällsynt art, knuten till exklusiva miljöer. Den är i övrigt känd från Storbritannien, Tyskland, Tjeckien och Frankrike. Arten är rödlistad i Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Levnadssätt okänt. Växer på torräng, alvarmark och annan naturbetesmark, mycket sällsynt även i kalkrik ädellövskog. Uppenbarligen en sällsynt art, knuten till exklusiva miljöer. Total population i landet är liten och bedöms ha minskat och fortlöpande pågå, främst p.g.a. upphörande hävd av naturbetesmarker med igenväxning som följd. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (360-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (18-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (100-400) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 30 %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 30 %. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1+2a(i)).
Ekologi
Växer på torräng och alvarmark, men även på både välhävdad, ogödslad gräsmark i naturbetesmark, och i kalkrik mulljord,park, lund och annan ädellövskog. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Tricholomataceae, Släkte Dermoloma, Art Dermoloma josserandii Dennis & P. D. Orton Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Levnadssätt okänt. Växer på torräng, alvarmark och annan naturbetesmark, mycket sällsynt även i kalkrik ädellövskog. Uppenbarligen en sällsynt art, knuten till exklusiva miljöer. Total population i landet är liten och bedöms ha minskat och fortlöpande pågå, främst p.g.a. upphörande hävd av naturbetesmarker med igenväxning som följd. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (360-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (18-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (100-400) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 30 %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 30 %. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1+2a(i)).
Dermoloma josserandii är en liten, mer eller mindre gråbrun hattsvamp. Den skiljer sig från gråbrun sammetsmusseron (D. cuneifolium) främst genom att sporerna är amyloida. I övrigt har den ungefär samma egenskaper som övriga arter i släktet. Det finns ytterligare en art med amyloida sporer, sammetsmusseron (D. pseudocuneifolium). Denna skall ha något större sporer men de makroskopiska skillnaderna tycks vara små och oklara.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Dermoloma josserandii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Dermoloma josserandii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är rapporterad från en handfull lokaler i södra Sverige, t.ex. i Skåne, på Öland och i Västergötland. Den är också uppgiven en gång från västra Medelpad. På grund av den dåliga kunskapen om släktet kan det inte uteslutas att förväxling ibland sker med närstående arter. 15 kända aktuella lokaler i landet (2005). Dåligt kunskapsläge, delvis p.g.a. bestämningsproblem. Missgynnas sannolikt av igenväxning och beskuggning. Uppenbarligen en ytterst sällsynt art, knuten till exklusiva miljöer. Den är i övrigt känd från Storbritannien, Tyskland, Tjeckien och Frankrike. Arten är rödlistad i Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Dermoloma  
 • Art
  Dermoloma josserandiiDennis & P. D. Orton

Växer på torräng och alvarmark, men även på både välhävdad, ogödslad gräsmark i naturbetesmark, och i kalkrik mulljord,park, lund och annan ädellövskog. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Upphörande hävd av naturbetesmark, skogsplantering eller användning av gödning utgör hot mot arten. För växtplatser i lundar och ädellövskog tillkommer hotet att lövskogen avverkas och omförs till barrskog.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Naturbetesmarker där arten förekommer skall skötas på traditionellt sätt. Ädellövskog med arten får inte avverkas eller omföras till barrskog.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman, 1992. Rev. Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Dermoloma  
 • Art
  Dermoloma josserandii, Dennis & P. D. Orton
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman, 1992. Rev. Stig Jacobsson 1997.