Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bågsporigt gömskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Paullicorticium allantosporum
Bågsporigt gömskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Alla arter av släktet Paullicorticium bildar ytterst tunna, utbredda fruktkroppar på död ved. Ett obeväpnat öga ser bara en skuggning på veden, som av dagg. Under lupp ser man att veden täcks av en vaxlik hinna som dock efter torkning inte längre är sammanhängande. I ett mikroskop ser man att basidierna bildar 6-8 sporer vilket är ovanligt bland basidsvamparna. De korvlika sporerna skiljer arten från andra gömskinn. Arterna i släktet kan inte skiljas från varandra utan mikroskop. Det finns också flera andra arter skinnsvampar som har samma tunna fruktkroppar, t.ex. arterna i Repetobasidium.
Utbredning
Länsvis förekomst för bågsporigt gömskinn Observationer i Sverige för bågsporigt gömskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Bågsporigt gömskinn har påträffats på 12 platser från Småland upp till Muddus nationalpark i Lappland. Aktuella fynd finns från 5 lokaler. Flest fynd kommer från Västergötland vilket bäst förklaras med att utforskningen av skinnsvampar har varit särskilt intensiv där. I Norge är arten funnen på 14 platser upp till Trondheim och med spridning i såväl de östra som de västra delarna. Den är inte känd från vare sig i Danmark eller i Finland. De flesta fynd som rapporterats utanför Norden är från södra Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i grov, naken, starkt murken ved av gran och tall, i äldre barrskog. Även enstaka fynd på gamla gärdesgårdar. Oansenlig fruktkropp som måste artbestämmas i mikroskop. Stort mörkertal. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar av skog med tillgång till grövre död ved. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (240-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (10). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (12-200). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Bågsporigt gömskinn växer i barrskog. Den kan leva på såväl tall som gran men tycks föredra det senare substratet. Den uppträder gärna på grövre lågor (>15 cm diam.) från vilka barken släppt och som befiiner sig i ett avancerat stadium av nedbrytning. Arten påträffas främst i skog med god tillgång på död ved men förefaller inte vara lika kräsen beträffande växtplatsen som sin nära släkting småsporigt gömskinn (Paullicorticium delicatissimum). Växtplatserna skulle bäst kunna karakteriseras som nyckelbiotoper.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricomycetes, families incertae sedis, Familj Agaricomycetes, genera incertae sedis, Släkte Paullicorticium, Art Paullicorticium allantosporum J. Erikss. - bågsporigt gömskinn Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i grov, naken, starkt murken ved av gran och tall, i äldre barrskog. Även enstaka fynd på gamla gärdesgårdar. Oansenlig fruktkropp som måste artbestämmas i mikroskop. Stort mörkertal. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar av skog med tillgång till grövre död ved. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (240-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (10). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (12-200). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Alla arter av släktet Paullicorticium bildar ytterst tunna, utbredda fruktkroppar på död ved. Ett obeväpnat öga ser bara en skuggning på veden, som av dagg. Under lupp ser man att veden täcks av en vaxlik hinna som dock efter torkning inte längre är sammanhängande. I ett mikroskop ser man att basidierna bildar 6-8 sporer vilket är ovanligt bland basidsvamparna. De korvlika sporerna skiljer arten från andra gömskinn. Arterna i släktet kan inte skiljas från varandra utan mikroskop. Det finns också flera andra arter skinnsvampar som har samma tunna fruktkroppar, t.ex. arterna i Repetobasidium.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bågsporigt gömskinn

Länsvis förekomst och status för bågsporigt gömskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bågsporigt gömskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Bågsporigt gömskinn har påträffats på 12 platser från Småland upp till Muddus nationalpark i Lappland. Aktuella fynd finns från 5 lokaler. Flest fynd kommer från Västergötland vilket bäst förklaras med att utforskningen av skinnsvampar har varit särskilt intensiv där. I Norge är arten funnen på 14 platser upp till Trondheim och med spridning i såväl de östra som de västra delarna. Den är inte känd från vare sig i Danmark eller i Finland. De flesta fynd som rapporterats utanför Norden är från södra Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Agaricomycetes, families incertae sedis  
 • Familj
  Agaricomycetes, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Paullicorticium  
 • Art
  Paullicorticium allantosporumJ. Erikss. - bågsporigt gömskinn

Bågsporigt gömskinn växer i barrskog. Den kan leva på såväl tall som gran men tycks föredra det senare substratet. Den uppträder gärna på grövre lågor (>15 cm diam.) från vilka barken släppt och som befiiner sig i ett avancerat stadium av nedbrytning. Arten påträffas främst i skog med god tillgång på död ved men förefaller inte vara lika kräsen beträffande växtplatsen som sin nära släkting småsporigt gömskinn (Paullicorticium delicatissimum). Växtplatserna skulle bäst kunna karakteriseras som nyckelbiotoper.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Den typen av skog som arten fordrar har kraftigt minskat i södra Sverige och flera av artens kända lokaler är idag avverkade. Det är inte sannolikt att det sker en tillräcklig nybildning av växtplatser med god tillgång på död ved för att upprätthålla nuvarande populationer.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Fler bestånd med äldre skog måste lämnas till fri utveckling. Även små bestånd av nyckelbiotopskaraktär är viktiga att spara. Död ved av grövre dimensioner bör i större utsträckning få ligga kvar i skogen.

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. The Corticiaceae of North Europe, vol. 5. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Agaricomycetes, families incertae sedis  
 • Familj
  Agaricomycetes, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Paullicorticium  
 • Art
  Paullicorticium allantosporum, J. Erikss. - bågsporigt gömskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2005.