Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ögleskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Paullicorticium ansatum
Ögleskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Liksom övriga skinnsvampar i släktet Paullicorticium, bildar arten utbredda, mycket tunna fruktkroppar som i färskt tillstånd mest liknar en dagglänsande hinna på den döda veden. Svampen består bara av ett lager av hyfer som växer horisontellt och från vilka basidierna bildas på korta sidogrenar. Hyferna har söljor, vilka hos ögleskinn är öppna och samtidigt förgreningspunkt för hyfer. De ser alltså inte ut som söljor men är funktionellt likvärdiga med dessa. Basidierna är korta och har 6–8 sterigmer. Sporerna hos denna arten är elliptiska. Paullicorticium-arterna måste artbestämmas i mikroskop och kan i fält inte skiljas från arter i släktet Repetobasidium eller från vissa gelésvampar.
Utbredning
Länsvis förekomst för ögleskinn Observationer i Sverige för ögleskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har anträffats på ett 30-tal lokaler i landet, de flesta i sydvästra Sverige men på senare år har fynd också gjorts i norra Norrland. Många av fynden är från naturreservat, i synnerhet de norrländska. Eftersom endast ett fåtal mykologer samlar svampar av detta slag så speglar utbredningsmönstret främst insamlingsaktivitet. Arten förekommer i Norge och Finland med ungefär samma frekvens som i Sverige men färre antal fynd har rapporterats. Utöver Norden är arten känd från fyra ytterligare länder i Europa samt från Nordamerika varifrån den ursprungligen beskrevs. Förmodligen minskar arten i landet i takt med att skogar med god tillgång på död ved minskar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare på grov och starkt murken ved av gran och tall i äldre barrskog. Vanligare än bågsporigt gömskinn (Paullicorticium allantosporum), men båda uppträder i samma miljöer. Oansenlig fruktkropp som måste artbestämmas i mikroskop. Stort mörkertal. Merparten av senare fynd är gjorda i skogsreservat. En fortlöpande minskning av total poulation på nationell nivå bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar av skog med tillgång till grövre död ved och även sönderkörning av lågor vid avverkning och markberedning. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000. Populationen minskar med mer än 10% inom 30 (= 3 generationer) år. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C1).
Ekologi
Nedbrytare på grova lågor av gran och tall i äldre barrskog, någon gång även funnen på lövved. Fruktkroppar uppträder när lågorna har nått det nedbrytningsstadium då barken har fallit av och mossor och lavar etablerat sig på lågans översida. I sydvästra Sverige har arten kunnat samlas i kvarvarande bestånd av äldre s. k. bondskog där kullfallna träd inte alltid har tagits tillvara.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricomycetes, families incertae sedis, Familj Agaricomycetes, genera incertae sedis, Släkte Paullicorticium, Art Paullicorticium ansatum Liberta - ögleskinn Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare på grov och starkt murken ved av gran och tall i äldre barrskog. Vanligare än bågsporigt gömskinn (Paullicorticium allantosporum), men båda uppträder i samma miljöer. Oansenlig fruktkropp som måste artbestämmas i mikroskop. Stort mörkertal. Merparten av senare fynd är gjorda i skogsreservat. En fortlöpande minskning av total poulation på nationell nivå bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar av skog med tillgång till grövre död ved och även sönderkörning av lågor vid avverkning och markberedning. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000. Populationen minskar med mer än 10% inom 30 (= 3 generationer) år. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C1).
Liksom övriga skinnsvampar i släktet Paullicorticium, bildar arten utbredda, mycket tunna fruktkroppar som i färskt tillstånd mest liknar en dagglänsande hinna på den döda veden. Svampen består bara av ett lager av hyfer som växer horisontellt och från vilka basidierna bildas på korta sidogrenar. Hyferna har söljor, vilka hos ögleskinn är öppna och samtidigt förgreningspunkt för hyfer. De ser alltså inte ut som söljor men är funktionellt likvärdiga med dessa. Basidierna är korta och har 6–8 sterigmer. Sporerna hos denna arten är elliptiska. Paullicorticium-arterna måste artbestämmas i mikroskop och kan i fält inte skiljas från arter i släktet Repetobasidium eller från vissa gelésvampar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ögleskinn

Länsvis förekomst och status för ögleskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ögleskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har anträffats på ett 30-tal lokaler i landet, de flesta i sydvästra Sverige men på senare år har fynd också gjorts i norra Norrland. Många av fynden är från naturreservat, i synnerhet de norrländska. Eftersom endast ett fåtal mykologer samlar svampar av detta slag så speglar utbredningsmönstret främst insamlingsaktivitet. Arten förekommer i Norge och Finland med ungefär samma frekvens som i Sverige men färre antal fynd har rapporterats. Utöver Norden är arten känd från fyra ytterligare länder i Europa samt från Nordamerika varifrån den ursprungligen beskrevs. Förmodligen minskar arten i landet i takt med att skogar med god tillgång på död ved minskar.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Agaricomycetes, families incertae sedis  
 • Familj
  Agaricomycetes, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Paullicorticium  
 • Art
  Paullicorticium ansatumLiberta - ögleskinn

Nedbrytare på grova lågor av gran och tall i äldre barrskog, någon gång även funnen på lövved. Fruktkroppar uppträder när lågorna har nått det nedbrytningsstadium då barken har fallit av och mossor och lavar etablerat sig på lågans översida. I sydvästra Sverige har arten kunnat samlas i kvarvarande bestånd av äldre s. k. bondskog där kullfallna träd inte alltid har tagits tillvara.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Avverkning av kontinuitetsskogar med god tillgång på död ved. Arten missgynnas också av att lågor körs sönder i samband med avverkning.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Inventering speciellt inriktad på svårfunna skinnsvampar är viktig. Lokaler med arten bör skyddas eftersom de sannolikt ocks hyser andra sällsynta eller hotade arter.
Utländska namn: FI – kätköorvakka; NO – snareblygskinn

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1978. The Corticiaceae of North Europe, vol 5. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson och Stephen Manktelow 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Agaricomycetes, families incertae sedis  
 • Familj
  Agaricomycetes, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Paullicorticium  
 • Art
  Paullicorticium ansatum, Liberta - ögleskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson och Stephen Manktelow 2012