Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ekticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Phellinus robustus
Ekticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för ekticka Observationer i Sverige för ekticka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Parasit på stammar men även grenar, av levande oftast äldre eller senvuxna ekar. Påträffas i löv- och blandskog och hagmark. En väl känd och lätt identifierbar art. Mycel och fruktkroppar kan bli mycket långlivade; en fruktkropp från Kinnekulle konstaterades vara 71 år. Fåtal förekomster på varje lokal. Huvudsaklig förekomst finns i sydöstra Sverige. Även om ekbeståndet är i växande bedöms total population i landet ha minskat p.g.a. framförallt generationsglapp i landets ekbestånd och avsaknad av undertryckta och senvuxna träd. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (2000-20000). Antalet lokalområden i landet skattas till 2000 (500-4000). Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c).
Ekologi
Löv- och blandskog samt hagmark. Stammar och grova grenar av levande och döende, ofta gamla, ekar, sällan hassel och syren. Vanligen högt över marken. Vitrötare.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
· hasslar
· hasslar
· skogsek
· skogsek
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetaceae, Släkte Phellinus, Art Phellinus robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin - ekticka Synonymer Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson & Niemelä

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Parasit på stammar men även grenar, av levande oftast äldre eller senvuxna ekar. Påträffas i löv- och blandskog och hagmark. En väl känd och lätt identifierbar art. Mycel och fruktkroppar kan bli mycket långlivade; en fruktkropp från Kinnekulle konstaterades vara 71 år. Fåtal förekomster på varje lokal. Huvudsaklig förekomst finns i sydöstra Sverige. Även om ekbeståndet är i växande bedöms total population i landet ha minskat p.g.a. framförallt generationsglapp i landets ekbestånd och avsaknad av undertryckta och senvuxna träd. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (2000-20000). Antalet lokalområden i landet skattas till 2000 (500-4000). Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c).
Konventioner Typisk art i 9020 Nordlig ädellövskog (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ekticka

Länsvis förekomst och status för ekticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ekticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetaceae  
 • Släkte
  Phellinus  
 • Art
  Phellinus robustus(P. Karst.) Bourdot & Galzin - ekticka
  Synonymer
  Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson & Niemelä

Löv- och blandskog samt hagmark. Stammar och grova grenar av levande och döende, ofta gamla, ekar, sällan hassel och syren. Vanligen högt över marken. Vitrötare.

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· hasslar - Corylus (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Levande träd (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Niemelä, T. & Kotiranta, H. 1982: Polypore survey of Finland 2. The genus Phellinus. Karstenia 22: 27--42.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetaceae  
 • Släkte
  Phellinus  
 • Art
  Phellinus robustus, (P. Karst.) Bourdot & Galzin - ekticka
  Synonymer
  Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson & Niemelä
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.