Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hornvaxskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Crustoderma corneum
Hornvaxskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En skinnsvamp som sitter utbredd och hårt vidvuxen mot underlaget. Den är relativt tjock, 0.2–0.8 mm, vattnigt grå till brunaktig i fuktigt tillstånd och med en mycket fast, broskartad konsistens. När den torkar blir den hornartad och kan ibland släppa något från kanterna. I mikroskop känns arten lätt igen tack vare de cylindriska, långt utskjutande cystiderna. Sporerna är smalt elliptiska och upp till 12 µm långa.
Utbredning
Länsvis förekomst för hornvaxskinn Observationer i Sverige för hornvaxskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Förekommer i hela landet men är betydligt vanligare från inre Dalarna och norrut. Från södra Sverige föreligger ett fåtal fynd från Småland (bl. a. Femsjö socken varifrån typmaterialet hämtades) Halland, Västergötland, Södermanland och Uppland. Skandinavien och angränsande delar av Ryssland är artens viktigaste utbredningsområde i Europa men den är också funnen i Spanien och på Balkan. Arten följer tallens utbredning på norra halvklotet. Populationen i Sverige bedöms minska i takt med att äldre tallskogar avverkas. Den vedtyp som arten behöver nyskapas knappast i produktionsskog.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare på hårda och torra tallågor, helst från träd som har stått länge som torrakor. Arten hittas framför allt i gamla naturskogsartade eller plockhuggna tallskogar i boreal zon, där den ännu är någorlunda vanlig, men det finns även enstaka fynd från Småland och Halland. Total population i landet bedöms ha minskat och minskar p.g.a. tallskog med avbarkade solexponerade lågor har minskat och fortsatt minskar starkt i areal genom avverkningar av äldre skog samt att denna typ av vedkvalite knappast nyskapas i produktionsskog. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Nedbrytare på tall men påträffas också någon enstaka gång på gran, liksom på bearbetat virke. Den hittas fr. a. på gamla senvuxna, torra och hårda lågor. Denna typ av ved kommer från träd som har stått länge som torrakor i gles och öppen tallskog. Arten bör främst sökas i gamla naturskogsartade eller plockhuggna tallskogar i norra Sverige, där den ännu är någorlunda vanlig.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Polyporales, genera incertae sedis, Släkte Crustoderma, Art Crustoderma corneum (Bourdot & Galzin) Nakasone - hornvaxskinn Synonymer Crustoderma cornea (Bourdot & Galzin) Nakasone, Peniophora gigantea subsp. cornea Bourdot & Galzin, Peniophora cornea (Bourdot & Galzin) J.Erikss., Phlebia cornea (Bourdot & Galzin) Parmasto

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare på hårda och torra tallågor, helst från träd som har stått länge som torrakor. Arten hittas framför allt i gamla naturskogsartade eller plockhuggna tallskogar i boreal zon, där den ännu är någorlunda vanlig, men det finns även enstaka fynd från Småland och Halland. Total population i landet bedöms ha minskat och minskar p.g.a. tallskog med avbarkade solexponerade lågor har minskat och fortsatt minskar starkt i areal genom avverkningar av äldre skog samt att denna typ av vedkvalite knappast nyskapas i produktionsskog. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
En skinnsvamp som sitter utbredd och hårt vidvuxen mot underlaget. Den är relativt tjock, 0.2–0.8 mm, vattnigt grå till brunaktig i fuktigt tillstånd och med en mycket fast, broskartad konsistens. När den torkar blir den hornartad och kan ibland släppa något från kanterna. I mikroskop känns arten lätt igen tack vare de cylindriska, långt utskjutande cystiderna. Sporerna är smalt elliptiska och upp till 12 µm långa.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hornvaxskinn

Länsvis förekomst och status för hornvaxskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hornvaxskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Förekommer i hela landet men är betydligt vanligare från inre Dalarna och norrut. Från södra Sverige föreligger ett fåtal fynd från Småland (bl. a. Femsjö socken varifrån typmaterialet hämtades) Halland, Västergötland, Södermanland och Uppland. Skandinavien och angränsande delar av Ryssland är artens viktigaste utbredningsområde i Europa men den är också funnen i Spanien och på Balkan. Arten följer tallens utbredning på norra halvklotet. Populationen i Sverige bedöms minska i takt med att äldre tallskogar avverkas. Den vedtyp som arten behöver nyskapas knappast i produktionsskog.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Crustoderma  
 • Art
  Crustoderma corneum(Bourdot & Galzin) Nakasone - hornvaxskinn
  Synonymer
  Crustoderma cornea (Bourdot & Galzin) Nakasone
  Peniophora gigantea subsp. cornea Bourdot & Galzin
  Peniophora cornea (Bourdot & Galzin) J.Erikss.
  Phlebia cornea (Bourdot & Galzin) Parmasto

Nedbrytare på tall men påträffas också någon enstaka gång på gran, liksom på bearbetat virke. Den hittas fr. a. på gamla senvuxna, torra och hårda lågor. Denna typ av ved kommer från träd som har stått länge som torrakor i gles och öppen tallskog. Arten bör främst sökas i gamla naturskogsartade eller plockhuggna tallskogar i norra Sverige, där den ännu är någorlunda vanlig.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Avverkning av naturskogsartade tallskogar och uttag av torrakor till timring av byggnader.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Avverkning av naturskogsliknande tallskogar bör ej förekomma. Om avverkning genomförs bör hänsyn tas så att torrakor och liggande död ved inte skadas.

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981. The Corticiaceae of North Europe, vol. 6: Phlebia - Sarcodontia. Fungiflora, Oslo. (BILD, mikroskopiska karaktärer, s. 1098).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson & Stephen Manktelow 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Crustoderma  
 • Art
  Crustoderma corneum, (Bourdot & Galzin) Nakasone - hornvaxskinn
  Synonymer
  Crustoderma cornea (Bourdot & Galzin) Nakasone
  Peniophora gigantea subsp. cornea Bourdot & Galzin
  Peniophora cornea (Bourdot & Galzin) J.Erikss.
  Phlebia cornea (Bourdot & Galzin) Parmasto
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson & Stephen Manktelow 2012