Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stor diskröksvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Disciseda bovista
Stor diskröksvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Stor diskröksvamp är en marklevande röksvamp utan steril bas. Mogna fruktkroppar ligger löst på marken. De är mer eller mindre tillplattat runda, 1–2,5 cm breda, och består av en grå–gråbrun rökboll, vars ena halva är täckt av en skållik krusta av hyfer och vidhäftade jordpartiklar. Fruktkropparna anläggs först under markytan. De mogna röksvamparna hamnar så småningom ovanpå marken, liggande "upp och ner", med en basalt anlagd mynningspor uppåt. Arten kan ej med säkerhet skiljas i fält från liten diskröksvamp (Disciseda candida). Arterna skiljs på sporernas storlek och ornamentering. Mellanformer har dock påträffats. Diskröksvamparnas fruktkroppar bildas under hösten men kan ses under stora delar av året.
Utbredning
Länsvis förekomst för stor diskröksvamp Observationer i Sverige för stor diskröksvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna art är mycket sällsynt i Sverige och är funnen i Skåne, på Öland och i Uppland (Fröstuna, Uppsala). 15 kända aktuella lokaler i landet (2005). En art knuten till synnerligen väl undersökta naturtyper med mycket begränsad areal i landet. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 30, vilket motsvarar ungefär 300 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 600 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 100-150 km2. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt, med mer än 30 % över de senaste 20 åren, huvudsakligen p.g.a. minskat tramp eller bete med åtföljande igenväxning. Arten missgynnas även av olika åtgärder som leder till förhöjda näringsnivåer i mark. Den är funnen i Danmark. De närmaste utomnordiska lokalerna ligger i Polen och Tyskland, där den är sällsynt. Den anses ha en världsvid utbredning. I Danmark, Polen och Tyskland är arten rödlistad.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii); C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Nedbrytare på sandig mark i sandgräshed, torräng och sandstäpp, ofta där jorden fläckvis blottats. Gynnad av störning från tramp. En art knuten till väl undersökta naturtyp med mycket begränsad areal i landet. Total förekomstarea och population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortlöpande minska, huvudsakligen p.g.a. minskat slitage och bete med åtföljande igenväxning. Arten missgynnas även av olika åtgärder som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (300-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 km² och förekomstarean (AOO) till 100 (64-100) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 10 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii); C1+2a(i)).
Ekologi
Stor diskröksvamp är nedbrytare i sandig mark, och knuten till öppen, betad och trampad sandgräshed, torräng och sandstäppsartade kulturmarker. Den förekommer i lågvuxen, stäppartad torrmarksvegetation, som i århundraden nötts genom tramp eller bete. Fruktkropparna uppträder enstaka eller i små svärmar, oftast på de mest slitna markytorna där väl tilltrampad jord blottats. Både liten och stor diskröksvamp kan förekomma på samma lokal. Stor diskröksvamp föredrar dock i högre grad sandiga växtplatser, t.ex. sandstäpp. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Agaricaceae, Släkte Disciseda (diskröksvampar), Art Disciseda bovista (Klotzsch) Henn. - stor diskröksvamp Synonymer Geastrum bovista Klotzsch, Disciseda bovista (Klotzsch) Hollós

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii); C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Nedbrytare på sandig mark i sandgräshed, torräng och sandstäpp, ofta där jorden fläckvis blottats. Gynnad av störning från tramp. En art knuten till väl undersökta naturtyp med mycket begränsad areal i landet. Total förekomstarea och population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortlöpande minska, huvudsakligen p.g.a. minskat slitage och bete med åtföljande igenväxning. Arten missgynnas även av olika åtgärder som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (300-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 km² och förekomstarean (AOO) till 100 (64-100) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 10 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii); C1+2a(i)).
Stor diskröksvamp är en marklevande röksvamp utan steril bas. Mogna fruktkroppar ligger löst på marken. De är mer eller mindre tillplattat runda, 1–2,5 cm breda, och består av en grå–gråbrun rökboll, vars ena halva är täckt av en skållik krusta av hyfer och vidhäftade jordpartiklar. Fruktkropparna anläggs först under markytan. De mogna röksvamparna hamnar så småningom ovanpå marken, liggande "upp och ner", med en basalt anlagd mynningspor uppåt. Arten kan ej med säkerhet skiljas i fält från liten diskröksvamp (Disciseda candida). Arterna skiljs på sporernas storlek och ornamentering. Mellanformer har dock påträffats. Diskröksvamparnas fruktkroppar bildas under hösten men kan ses under stora delar av året.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stor diskröksvamp

Länsvis förekomst och status för stor diskröksvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stor diskröksvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art är mycket sällsynt i Sverige och är funnen i Skåne, på Öland och i Uppland (Fröstuna, Uppsala). 15 kända aktuella lokaler i landet (2005). En art knuten till synnerligen väl undersökta naturtyper med mycket begränsad areal i landet. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 30, vilket motsvarar ungefär 300 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 600 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 100-150 km2. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt, med mer än 30 % över de senaste 20 åren, huvudsakligen p.g.a. minskat tramp eller bete med åtföljande igenväxning. Arten missgynnas även av olika åtgärder som leder till förhöjda näringsnivåer i mark. Den är funnen i Danmark. De närmaste utomnordiska lokalerna ligger i Polen och Tyskland, där den är sällsynt. Den anses ha en världsvid utbredning. I Danmark, Polen och Tyskland är arten rödlistad.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Disciseda - diskröksvampar 
 • Art
  Disciseda bovista(Klotzsch) Henn. - stor diskröksvamp
  Synonymer
  Geastrum bovista Klotzsch
  Disciseda bovista (Klotzsch) Hollós

Stor diskröksvamp är nedbrytare i sandig mark, och knuten till öppen, betad och trampad sandgräshed, torräng och sandstäppsartade kulturmarker. Den förekommer i lågvuxen, stäppartad torrmarksvegetation, som i århundraden nötts genom tramp eller bete. Fruktkropparna uppträder enstaka eller i små svärmar, oftast på de mest slitna markytorna där väl tilltrampad jord blottats. Både liten och stor diskröksvamp kan förekomma på samma lokal. Stor diskröksvamp föredrar dock i högre grad sandiga växtplatser, t.ex. sandstäpp. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mineraljord/sediment (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Minskat tramp eller bete med åtföljande igenväxning utgör det främsta hotet. Användning av gödning eller markförbättrande åtgärder i form av pålagring av jordmassor är också negativa. Skogsplantering har förstört flera gamla lokaler. Växtplatser på sandstäpp i östra Skåne hotas av pågående markförsurning med förändrad vegetation som följd.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Alla intakta lokaler med stor diskröksvamp måste skyddas och sedan skötas på ett sådant sätt att vegetations- och markförhållanden ej förändras. För bevarandet av sandstäpp med stor diskröksvamp bör på betade lokaler ett lagom betestryck eftersträvas. Nya lämpliga växtplatser kan skapas i Skåne om miljöer med degenererad sandstäpp plöjs upp så att den täta ljung- och gräsvegetationen förstörs och nytt kalkrikt material förs upp till ytan.
Utländska namn – DK: Mørksporet skivebold, FI: Maljasavukka.

Andersson, O. 1950. Larger fungi on sandy grass heaths and sand dunes in Scandinavia. Bot. Not. suppl. 2(2).

Kers, L.E. 1975. The genus Disciseda (Gasteromycetes) in Sweden. Svensk Bot. Tidskr. 69: 405–438.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare & Stellan Sunhede 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Disciseda - diskröksvampar 
 • Art
  Disciseda bovista, (Klotzsch) Henn. - stor diskröksvamp
  Synonymer
  Geastrum bovista Klotzsch
  Disciseda bovista (Klotzsch) Hollós
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare & Stellan Sunhede 1992.