Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödbrun klubbdyna

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Trichoderma nybergianum
Rödbrun klubbdyna Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En stor klubbdyna (dynsvamp) med enkla klubbformade stromata som normalt är ca 10–15 cm höga och 1–2 cm breda, ibland större och grövre. Den övre delen är rostbrun-rödbrun och tätt knottrig av små perithecier och den nedre delen är slät, vitaktig och bildar en fot. Som ung och outvecklat är klubbdynan ljust brun men blir med åldern alltmer rödbrun. I storlek och form kan svampens stromata påminna något om stor klubbsvamp Clavariadelphus pistillaris, men då med rödbrunt knottrig yta. Ascus-sporerna är tvåcelliga. Övre cell närmast klotrund, ibland kilformad i toppen, 3,5-4,0 × 3,0-3,5 µm. Sporens nedre cell avlång, ellipsoid, eller trubbigt kilformad, ibland närmast klotformig, 4,0-4,8 × 2,7-3,0 µm.
Utbredning
Länsvis förekomst för rödbrun klubbdyna Observationer i Sverige för rödbrun klubbdyna
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer sällsynt i Sverige och Finland. Den är knuten till boreal barrskog med en trolig huvudutbredning i mellersta och norra Norrland. Ett sydligt fynd har gjorts i Västmanland (Grythyttan, Örebro län). Den är även oklart angiven från Uppland, men detta måste bekräftas med nya fynd. Svampen tycks förekomma mest frekvent i kalkrika områden i Jämtland och Medelpad. Den totala populationen i landet bedöms ha minskat och fortsatt kommer att minska då arten är knuten till en mycket bördig och produktiv skogsmiljö som successivt avverkas och få områden är formellt skyddade.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i förna i barrskog, bl.a. ängsgranskog, på kalkrik mark. En förbisedd art, som ändå synes vara knuten till lokaler med höga naturvärden. Få fynd, mycket liten population Svårt att bedöma ev. populationsförändring. Arten ingår i artkomplexet Podostroma alutaceum s.lat. som var rödlistad 2005. I senare rödlistor ingår enbart Hypocrea nybergiana medan övriga arter (H. alutacea och H. leucopus) ej är bedömda. Antalet reproduktiva individer skattas till 1400 (280-2800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (350). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 350 (70-700). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1400 (320-3000) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Svampen utgör en karaktärsart för gamla, fuktiga kalkgranskogar i Jämtland och Medelpad. Skogen är ofta källpåverkad eller påverkad av rörligt markvatten och granskogen är mossrik och har hög humiditet. Svampen sitter ofta djupt nedsänkt i mossan. I fältskiktet på lokalen finns ofta rikörter såsom guckusko, norna, underviol, trolldruva, tibast, blåsippa, vårärt eller andra krävande arter. Skogen är ofta olikåldrig, skiktad och har slutet krontak. Många lokaler har ett påfallande inslag av mycket gammal gran och skogen har karaktär av kontinuitetsskog. I vissa fall är skogen betespräglad och kan ha karaktär av övergiven fäbodskog. Svampen anges vara en saprofyt.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Sordariomycetes, Ordning Hypocreales (köttkärnsvampar), Familj Hypocreaceae, Släkte Trichoderma (svampdynor), Art Trichoderma nybergianum (T.Ulvinen & H.L.Chamb.) Jaklitsch & Voglmayr - rödbrun klubbdyna Synonymer Hypocrea nybergiana T.Ulvinen & H.L.Chamb., Podostroma nybergianum T.Ulvinen

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i förna i barrskog, bl.a. ängsgranskog, på kalkrik mark. En förbisedd art, som ändå synes vara knuten till lokaler med höga naturvärden. Få fynd, mycket liten population Svårt att bedöma ev. populationsförändring. Arten ingår i artkomplexet Podostroma alutaceum s.lat. som var rödlistad 2005. I senare rödlistor ingår enbart Hypocrea nybergiana medan övriga arter (H. alutacea och H. leucopus) ej är bedömda. Antalet reproduktiva individer skattas till 1400 (280-2800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (350). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 350 (70-700). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1400 (320-3000) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
En stor klubbdyna (dynsvamp) med enkla klubbformade stromata som normalt är ca 10–15 cm höga och 1–2 cm breda, ibland större och grövre. Den övre delen är rostbrun-rödbrun och tätt knottrig av små perithecier och den nedre delen är slät, vitaktig och bildar en fot. Som ung och outvecklat är klubbdynan ljust brun men blir med åldern alltmer rödbrun. I storlek och form kan svampens stromata påminna något om stor klubbsvamp Clavariadelphus pistillaris, men då med rödbrunt knottrig yta. Ascus-sporerna är tvåcelliga. Övre cell närmast klotrund, ibland kilformad i toppen, 3,5-4,0 × 3,0-3,5 µm. Sporens nedre cell avlång, ellipsoid, eller trubbigt kilformad, ibland närmast klotformig, 4,0-4,8 × 2,7-3,0 µm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rödbrun klubbdyna

Länsvis förekomst och status för rödbrun klubbdyna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rödbrun klubbdyna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer sällsynt i Sverige och Finland. Den är knuten till boreal barrskog med en trolig huvudutbredning i mellersta och norra Norrland. Ett sydligt fynd har gjorts i Västmanland (Grythyttan, Örebro län). Den är även oklart angiven från Uppland, men detta måste bekräftas med nya fynd. Svampen tycks förekomma mest frekvent i kalkrika områden i Jämtland och Medelpad. Den totala populationen i landet bedöms ha minskat och fortsatt kommer att minska då arten är knuten till en mycket bördig och produktiv skogsmiljö som successivt avverkas och få områden är formellt skyddade.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Hypocreomycetidae  
 • Ordning
  Hypocreales - köttkärnsvampar 
 • Familj
  Hypocreaceae  
 • Släkte
  Trichoderma - svampdynor 
 • Art
  Trichoderma nybergianum(T.Ulvinen & H.L.Chamb.) Jaklitsch & Voglmayr - rödbrun klubbdyna
  Synonymer
  Hypocrea nybergiana T.Ulvinen & H.L.Chamb.
  Podostroma nybergianum T.Ulvinen

Svampen utgör en karaktärsart för gamla, fuktiga kalkgranskogar i Jämtland och Medelpad. Skogen är ofta källpåverkad eller påverkad av rörligt markvatten och granskogen är mossrik och har hög humiditet. Svampen sitter ofta djupt nedsänkt i mossan. I fältskiktet på lokalen finns ofta rikörter såsom guckusko, norna, underviol, trolldruva, tibast, blåsippa, vårärt eller andra krävande arter. Skogen är ofta olikåldrig, skiktad och har slutet krontak. Många lokaler har ett påfallande inslag av mycket gammal gran och skogen har karaktär av kontinuitetsskog. I vissa fall är skogen betespräglad och kan ha karaktär av övergiven fäbodskog. Svampen anges vara en saprofyt.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
All form av skogsavverkning eller annan exploatering av växtplatsen.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens växtplatser bör skyddas och lämnas orörda så att en mossrik granskogsmiljö bibehålls.
Arten har varit känd sedan 1970-talet men har inte fått sin formella artbeskrivning förrän 2004. De flesta arterna i släktet Hypocrea är små och kuddformigt utbredda. De klubbformade arterna med fot räknades förr till ett eget släkte Podostroma. Artens växtmiljö är ofta mycket rik på andra rödlistade svampar, t.ex. korallfingersvampar, spindlingar och musseroner.

Chamberlain, H.L., Rossman, A.Y., Stewart, E.L., Ulvinen, T. & Samuels, G.J. 2004. The stipitate species of Hypocrea (Hypocreales, Hypocreaceae) including Podostroma. Karstenia 44: 1-24. (BILD)

Jaklitsch, W.M. 2011. European species of Hypocrea part II.: species with hyaline ascospores. Fungal Diversity 48.

Krikorev, M. & Nordén, B. 2011. Klubbdynor i Sverige - en blev fyra. Svensk Mykol. Tidskrift 32: 9-14. (BILD)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2012, Rev. Michael Krikorev 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Hypocreomycetidae  
 • Ordning
  Hypocreales - köttkärnsvampar 
 • Familj
  Hypocreaceae  
 • Släkte
  Trichoderma - svampdynor 
 • Art
  Trichoderma nybergianum, (T.Ulvinen & H.L.Chamb.) Jaklitsch & Voglmayr - rödbrun klubbdyna
  Synonymer
  Hypocrea nybergiana T.Ulvinen & H.L.Chamb.
  Podostroma nybergianum T.Ulvinen
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2012, Rev. Michael Krikorev 2016