Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  liten fatsvamp

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Poronia erici
Liten fatsvamp Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bildar små vita ”fat” med svarta prickar på främst kanin- och harspillning. Liknar fatsvamp men har mindre stroman och större sporer.

Stroma fatlikt, vanligen 4–7 mm brett, med kort, brett skaft som kan vara rotlikt förlängt; ovansida vit till beigevit eller café au lait-färgad och med mörka prickar av perithecietoppar, till en början konkav men blir snart platt; utsida svartbrun (som torr mer gråbrun) och något luddigt hårig. Ett stroma kan ha upp till 20 perithecier, men små stroman (ned till 1,5 mm i diameter) med endast ett till fyra perithecier förekommer också. Nederdelen av skaftet och det omgivande substratet täcks ofta av ett brunaktigt, spindelvävslikt mycel. Sporsäckar cylindriska, kortskaftade, 160–220(–320) × 20–40(–50) µm, med sporerna i en eller två rader; apikalapparat trattformig, starkt amyloid. Sporer svarta som mogna, (22–)25–32(–33,5) × (12–)14–18(–19,5) µm, ellipsoida till något spolformiga, med många små luftbubblor, omges av ett 2–4 µm tjockt geléhölje; groddspringa 11–13 µm lång. Parafyser talrika, septerade och ibland något uppsvällda vid tvärväggarna, 2–6 µm breda och innehåller bubblor. Konidiestadium av lindquistia-typ, täcker stromat som ett vitt, så småningom mörknande, puder. Liten fatsvamp kan förväxlas med fatsvamp Poronia punctata som har större stroman, mindre sporer och som vanligen lever på hästspillning.
Utbredning
Länsvis förekomst för liten fatsvamp Observationer i Sverige för liten fatsvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Förekommer sällsynt i betesmarker, ofta kustnära, i Skåne och på Öland. I övriga Norden känd från Danmark. I övrigt känd från Belgien, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Spanien, samt från Australien där den uppges vara vanlig. Enligt en hypotes skulle arten ha kommit från Australien till Europa i början på 1900-talet (dock finns kollekter från Europa som insamlats redan under 1800-talet).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i spillning från främst kanin, sällan andra djur, på kustnära sandiga betesmarker. Arten kräver troligen ett fuktigt vinterklimat och hög sommarvärme och når i Sverige sin nordgräns med några få fynd gjorda i Skåne och Halland. En liten men noga eftersökt art, med höga krav på sin livsmiljö. Mycket liten total population i landet. Arten är helt beroende av att det fortlöpande hålls sandstäppsliknande öppna områden i kustnära lägen. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (10-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-50). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Liten fatsvamp lever i Norden framförallt på spillning av kanin och hare. Ett eller flera (upp till ett femtontal) stroman bildas på en spillningskula. Enstaka fynd har också gjorts på hästspillning. Arten förekommer framförallt i kustnära områden med sanddyner och på andra torrmarker. I andra europeiska länder har den även hittats på spillning från får och get och i Australien också på spillning från pungdjur och nötkreatur. Arten kan hittas under hela året.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· vildkanin
· vildkanin
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Sordariomycetes, Ordning Xylariales, Familj Xylariaceae, Släkte Poronia (poronior), Art Poronia erici Lohmeyer & Benkert - liten fatsvamp Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i spillning från främst kanin, sällan andra djur, på kustnära sandiga betesmarker. Arten kräver troligen ett fuktigt vinterklimat och hög sommarvärme och når i Sverige sin nordgräns med några få fynd gjorda i Skåne och Halland. En liten men noga eftersökt art, med höga krav på sin livsmiljö. Mycket liten total population i landet. Arten är helt beroende av att det fortlöpande hålls sandstäppsliknande öppna områden i kustnära lägen. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (10-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-50). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Bildar små vita ”fat” med svarta prickar på främst kanin- och harspillning. Liknar fatsvamp men har mindre stroman och större sporer.

Stroma fatlikt, vanligen 4–7 mm brett, med kort, brett skaft som kan vara rotlikt förlängt; ovansida vit till beigevit eller café au lait-färgad och med mörka prickar av perithecietoppar, till en början konkav men blir snart platt; utsida svartbrun (som torr mer gråbrun) och något luddigt hårig. Ett stroma kan ha upp till 20 perithecier, men små stroman (ned till 1,5 mm i diameter) med endast ett till fyra perithecier förekommer också. Nederdelen av skaftet och det omgivande substratet täcks ofta av ett brunaktigt, spindelvävslikt mycel. Sporsäckar cylindriska, kortskaftade, 160–220(–320) × 20–40(–50) µm, med sporerna i en eller två rader; apikalapparat trattformig, starkt amyloid. Sporer svarta som mogna, (22–)25–32(–33,5) × (12–)14–18(–19,5) µm, ellipsoida till något spolformiga, med många små luftbubblor, omges av ett 2–4 µm tjockt geléhölje; groddspringa 11–13 µm lång. Parafyser talrika, septerade och ibland något uppsvällda vid tvärväggarna, 2–6 µm breda och innehåller bubblor. Konidiestadium av lindquistia-typ, täcker stromat som ett vitt, så småningom mörknande, puder. Liten fatsvamp kan förväxlas med fatsvamp Poronia punctata som har större stroman, mindre sporer och som vanligen lever på hästspillning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för liten fatsvamp

Länsvis förekomst och status för liten fatsvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för liten fatsvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Förekommer sällsynt i betesmarker, ofta kustnära, i Skåne och på Öland. I övriga Norden känd från Danmark. I övrigt känd från Belgien, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Spanien, samt från Australien där den uppges vara vanlig. Enligt en hypotes skulle arten ha kommit från Australien till Europa i början på 1900-talet (dock finns kollekter från Europa som insamlats redan under 1800-talet).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Xylariomycetidae  
 • Ordning
  Xylariales  
 • Familj
  Xylariaceae  
 • Släkte
  Poronia - poronior 
 • Art
  Poronia ericiLohmeyer & Benkert - liten fatsvamp

Liten fatsvamp lever i Norden framförallt på spillning av kanin och hare. Ett eller flera (upp till ett femtontal) stroman bildas på en spillningskula. Enstaka fynd har också gjorts på hästspillning. Arten förekommer framförallt i kustnära områden med sanddyner och på andra torrmarker. I andra europeiska länder har den även hittats på spillning från får och get och i Australien också på spillning från pungdjur och nötkreatur. Arten kan hittas under hela året.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· vildkanin - Oryctolagus cuniculus (Viktig)
[skriv här]

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
[skriv här]
[skriv här]

[skriv här]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Xylariomycetidae  
 • Ordning
  Xylariales  
 • Familj
  Xylariaceae  
 • Släkte
  Poronia - poronior 
 • Art
  Poronia erici, Lohmeyer & Benkert - liten fatsvamp
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén