Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blockdraba

Organismgrupp Kärlväxter Draba cacuminum
Blockdraba Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blockhavsdraban är en 2–5 cm hög flerårig, korsblommig växt som bildar täta tuvor med kvarsittande gamla bladrester. Den är lik den vanligare bergsdraban D. norvegica, men skiljer från denna genom större blommor, utstående fruktskaft och mörkare grön färg. Den tydligaste skillnaden är hårigheten. Blockhavsdraban har framförallt på stjälken betydligt längre och glesare hår (enkla hår och gaffelhår), medan bergsdraban är mera tilltryckt hårig med mer stjärnhår på stjälken.
Utbredning
Länsvis förekomst för blockdraba Observationer i Sverige för blockdraba
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Blockhavsdraban är en skandinavisk endem med bicentrisk utbredning. Det sydliga området omfattar de sydnorska högfjällen mellan Hardangervidda och Dovre. Det nordliga har två centra: områdena kring högfjällstopparna Oxtinderne och Sulitelma. Båda dessa områden har lokaler på svenska sidan om gränsen. På grund av en från början diffus beskrivning av arten har det varit svårt för senare botanister att få ett grepp om arten. Det första säkra svenska fyndet gjordes på toppen av fjället Mieskattjåkko inom Artfjällen i Lycksele Lappmark. Ungefär samtidigt hittades två förekomster av drabor i Lule lappmark, dels strax öster om Sulitelma och dels väster om Virihaure. Under senare år har ytterligare lokaler upptäckts för blockhavsdraba i Lycksele lappmark; dels på Långfjället i Artfjällen, dels betydligt längre österut på fjället Miesken norr om Norra Storfjället, samt på ett fjäll i Pite lappmark. En ingående studie av blockhavsdraban har nyligen genomförts i Norge. Därvid visades att den nordliga populationen, som bl a omfattar de svenska förekomsterna, är morfologiskt något avvikande från den sydliga, och urskiljs som en underart, ssp. angusticarpa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Blockdraba är en skandinavisk endem. Förekommer i Lycksele, Lule och Pite lappmark. En fjällart som fordrar framför allt öppen, mineralrik mark med tidig snösmältning och lång vegetationsperiod. Arten ingår i art- och habitatdirektivets bilagor 2 och 4. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (150-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (3-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4500 (4240-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 48 (24-64) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Både det svenska och norska namnet antyder att blockhavsdraban växer på fjälltoppar. Detta är delvis missvisande. Visserligen återfinns arten nästan alltid i närheten av höga toppar, men den tillhör mellanalpina bältet, vanligen ca 1200 m ö h. Den fordrar framförallt öppen, mineralrik mark med tidig snösmältning och lång vegetationsperiod. Vanliga följeväxter är klippstarr (Carex rupestris), fjällglim (Silene acaulis) och tuvbräcka (Saxifraga cespitosa). Under optimala förhållanden i odling är fröproduktionen god och ger rik lokal spridning. I odling blommar blockhavsdraba två veckor tidigare än bergdraban. Den blommar också om under sensommaren.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Brassicales (kålordningen), Familj Brassicaceae (korsblommiga), Släkte Draba (drabor), Art Draba cacuminum E. Ekman - blockdraba Synonymer smaldraba, blockhavsdraba

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Blockdraba är en skandinavisk endem. Förekommer i Lycksele, Lule och Pite lappmark. En fjällart som fordrar framför allt öppen, mineralrik mark med tidig snösmältning och lång vegetationsperiod. Arten ingår i art- och habitatdirektivets bilagor 2 och 4. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (150-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (3-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4500 (4240-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 48 (24-64) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Konventioner Habitatdirektivets bilaga 2, Habitatdirektivets bilaga 4
Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 7. Bestämmelsen gäller hela landet
Global rödlistning DD (2013)
Blockhavsdraban är en 2–5 cm hög flerårig, korsblommig växt som bildar täta tuvor med kvarsittande gamla bladrester. Den är lik den vanligare bergsdraban D. norvegica, men skiljer från denna genom större blommor, utstående fruktskaft och mörkare grön färg. Den tydligaste skillnaden är hårigheten. Blockhavsdraban har framförallt på stjälken betydligt längre och glesare hår (enkla hår och gaffelhår), medan bergsdraban är mera tilltryckt hårig med mer stjärnhår på stjälken.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blockdraba

Länsvis förekomst och status för blockdraba baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blockdraba

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Blockhavsdraban är en skandinavisk endem med bicentrisk utbredning. Det sydliga området omfattar de sydnorska högfjällen mellan Hardangervidda och Dovre. Det nordliga har två centra: områdena kring högfjällstopparna Oxtinderne och Sulitelma. Båda dessa områden har lokaler på svenska sidan om gränsen. På grund av en från början diffus beskrivning av arten har det varit svårt för senare botanister att få ett grepp om arten. Det första säkra svenska fyndet gjordes på toppen av fjället Mieskattjåkko inom Artfjällen i Lycksele Lappmark. Ungefär samtidigt hittades två förekomster av drabor i Lule lappmark, dels strax öster om Sulitelma och dels väster om Virihaure. Under senare år har ytterligare lokaler upptäckts för blockhavsdraba i Lycksele lappmark; dels på Långfjället i Artfjällen, dels betydligt längre österut på fjället Miesken norr om Norra Storfjället, samt på ett fjäll i Pite lappmark. En ingående studie av blockhavsdraban har nyligen genomförts i Norge. Därvid visades att den nordliga populationen, som bl a omfattar de svenska förekomsterna, är morfologiskt något avvikande från den sydliga, och urskiljs som en underart, ssp. angusticarpa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Brassicales - kålordningen 
 • Familj
  Brassicaceae - korsblommiga 
 • Släkte
  Draba - drabor 
 • Art
  Draba cacuminumE. Ekman - blockdraba
  Synonymer
  smaldraba
  blockhavsdraba

Både det svenska och norska namnet antyder att blockhavsdraban växer på fjälltoppar. Detta är delvis missvisande. Visserligen återfinns arten nästan alltid i närheten av höga toppar, men den tillhör mellanalpina bältet, vanligen ca 1200 m ö h. Den fordrar framförallt öppen, mineralrik mark med tidig snösmältning och lång vegetationsperiod. Vanliga följeväxter är klippstarr (Carex rupestris), fjällglim (Silene acaulis) och tuvbräcka (Saxifraga cespitosa). Under optimala förhållanden i odling är fröproduktionen god och ger rik lokal spridning. I odling blommar blockhavsdraba två veckor tidigare än bergdraban. Den blommar också om under sensommaren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
För närvarande finns inga hot mot blockhavsdraban tack vare lokalernas isolerade belägenhet.
Samtliga lokaler är belägna inom nationalpark (Padjelanta) eller naturreservat (Vindelfjällen). Arten bör övervakas av floraväktare.
Blockhavsdraba är fridlyst. Arten finns i odling i Fjällbotaniska trädgården vid Tärna fjällpark, Hemavan. Mycket talar för att den oktoploida blockhavsdraban (kromosomtal 2n=64) har uppkommit genom korsning mellan den hexaploida bergdraban (2n=48) och endera av de diploida arterna alpdraba, Draba fladnizensis eller D. subcapitata (2n=16). Den förra har bicentrisk utbredning i Skandinavien (södra Norges högfjällsområde och från norra Lule lappmark och norrut), den senare är en arktisk art som har en skandinavisk utpostlokal i Pite lappmark. Blockhavsdrabans förekomst i anslutning till höga fjälltoppar har gett anledning till spekulationer kring istidsöverlevnad som nunatackväxt. Mot detta talar att arten ej når upp i högalpina bältet utan är begränsad till låg- och mellanalpina nivåer, samt att moderna undersökningar pekar på ett polyfyletiskt ursprung inom olika delar av utbredningsområdet. Den uppträder som en typisk pionjärväxt på öppen mark och visar i odling stor lokal spridningsförmåga genom frö. Blockhavsdraba är globalt rödlistad som sällsynt och omfattas av EU´s habitatdirektiv bilaga 2 vilket innebär att arten ska skyddas i nätverket Natura 2000. Utländska namn – NO: Tinderublom, DK: Smalbladet Draba.

Brochmann, C. Soltis, P. & Soltis, D. 1992. Multiple origins of the octoploid Scandinavian endemic Draba cacuminum: electrophoretic and morphological evidence. Nord. J. Bot. 12: 257–272.

Ekman, E. 1917. Zur Kenntnis der nordischer Hochgebirgs-Draba. Sv. Vetensk. Akad. Handl. 57: 1–68.

Elven, R. & Aarhus, A. 1984. A study of Draba cacuminum (Brassicaceae). Nord. J. Bot. 4: 425–441.

Ericsson, S. 1995. Nytt om Draba i Västerbottens län. Natur i norr. 14: 7–15.

Gjaerevoll, O. 1973. Plantegeografi. Universitetsforlaget, Trondheim.

Gjærevoll, O. 1990. Maps of Distribution of Norwegian Vascular Plants. II. Alpine Plants. Trondheim.

Hellqvist, S. 1990. Släktet Draba i Västerbottens län. Natur i Norr 9: 71–86.

Löf, Å. 1994. Hotade fjällväxter i Lule lappmark. Examensarbete på Biologisk-Geovetenskaplig linje. Stockholms Universitet.

Rune, O. 1950. Draba cacuminum i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 44: 497–503.

Selander, S. 1950. Kärlväxtfloran i sydvästra Lule Lappmark. Acta Phytogeogr. Suec. 28.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Rune 1995. Rev. Mora Aronsson 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Brassicales - kålordningen 
 • Familj
  Brassicaceae - korsblommiga 
 • Släkte
  Draba - drabor 
 • Art
  Draba cacuminum, E. Ekman - blockdraba
  Synonymer
  smaldraba
  blockhavsdraba
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Rune 1995. Rev. Mora Aronsson 2007.