Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skuggspröding

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Psathyrella jacobssonii
Skuggspröding Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skuggspröding har en hatt som är 15–30 mm bred, konisk – konvex eller klockformad, sedan utbredd med puckel, som ung mörkt rödbrun men bleknar med åldern, svagt strimmig i kanten, hygrofan, vid upptorkning blekt brun utan rosa inslag. Velumet är kraftigt utbildat och sitter hos unga fruktkroppar kvar som flockiga fjäll på hela hattytan. Lamellerna är täta och som mogna mörkt bruna med vitflockig egg. Foten är lång med rotlik förlängning, ganska styv, ljust brun, flockig – fibrig. Sporerna är 10,5–13 x 6–7 µm, elliptiska med tydlig groddpor. Den har rikligt med spolformiga cheilocystider + spridda pleurocystider av samma form. Skivegg och cystider är hos färska exemplar täckta av droppar, som färgas gröna i ammoniaklösning. Skuggsprödingen tillhör en grupp spensliga sprödingar som kännetecknas av stora sporer samt ofta en kort rotlik förlängning på foten. Det ymnigare velumet, den grönfärgade lamelleggen och växtmiljön skiljer skuggsprödingen från andra arter i gruppen, t.ex. ullkantad spröding, Psathyrella microrrhiza.
Utbredning
Länsvis förekomst för skuggspröding Observationer i Sverige för skuggspröding
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är hittills bara känd från Sverige och Finland. I Sverige finns tre fyndplatser registrerade: Blankered i Timmele, Västergötland, Fiby urskog i Uppland och Julåsen i Borgsjö, Medelpad. I Finland är den funnen sex gånger. Eftersom arten är så nybeskriven och föga känd kan man dock räkna med att mörkertalet är mycket stort, även om arten rimligtvis måste vara sällsynt. Säkerligen kommer den att hittas på många nya lokaler vid eftersök i framtiden, kanske främst norrut. De få fynden hittills antyder att skuggprödingen har en boreal utbredning.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i mossrik förna i örtrik skog på frisk till fuktig mark, sällsynt även i kanten av eutrofa kärr. Få fynd medför status och hotbild något oklar. Förbisedd, men uppenbarligen en mycket sällsynt art. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Skuggspröding är en förnasvamp som växer enstaka eller gruppvis på marken i skog. Gemensamt för fynden tycks vara att arten växer i mycket fuktig skogsmark, särskilt i eller i kanten av rikkärr. De tre svenska lokalerna är välkända bland mykologer för sin rika svampflora.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Psathyrellaceae, Släkte Psathyrella (sprödingar), Art Psathyrella jacobssonii Örstadius - skuggspröding Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i mossrik förna i örtrik skog på frisk till fuktig mark, sällsynt även i kanten av eutrofa kärr. Få fynd medför status och hotbild något oklar. Förbisedd, men uppenbarligen en mycket sällsynt art. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Skuggspröding har en hatt som är 15–30 mm bred, konisk – konvex eller klockformad, sedan utbredd med puckel, som ung mörkt rödbrun men bleknar med åldern, svagt strimmig i kanten, hygrofan, vid upptorkning blekt brun utan rosa inslag. Velumet är kraftigt utbildat och sitter hos unga fruktkroppar kvar som flockiga fjäll på hela hattytan. Lamellerna är täta och som mogna mörkt bruna med vitflockig egg. Foten är lång med rotlik förlängning, ganska styv, ljust brun, flockig – fibrig. Sporerna är 10,5–13 x 6–7 µm, elliptiska med tydlig groddpor. Den har rikligt med spolformiga cheilocystider + spridda pleurocystider av samma form. Skivegg och cystider är hos färska exemplar täckta av droppar, som färgas gröna i ammoniaklösning. Skuggsprödingen tillhör en grupp spensliga sprödingar som kännetecknas av stora sporer samt ofta en kort rotlik förlängning på foten. Det ymnigare velumet, den grönfärgade lamelleggen och växtmiljön skiljer skuggsprödingen från andra arter i gruppen, t.ex. ullkantad spröding, Psathyrella microrrhiza.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skuggspröding

Länsvis förekomst och status för skuggspröding baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skuggspröding

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är hittills bara känd från Sverige och Finland. I Sverige finns tre fyndplatser registrerade: Blankered i Timmele, Västergötland, Fiby urskog i Uppland och Julåsen i Borgsjö, Medelpad. I Finland är den funnen sex gånger. Eftersom arten är så nybeskriven och föga känd kan man dock räkna med att mörkertalet är mycket stort, även om arten rimligtvis måste vara sällsynt. Säkerligen kommer den att hittas på många nya lokaler vid eftersök i framtiden, kanske främst norrut. De få fynden hittills antyder att skuggprödingen har en boreal utbredning.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Psathyrellaceae  
 • Släkte
  Psathyrella - sprödingar 
 • Art
  Psathyrella jacobssoniiÖrstadius - skuggspröding

Skuggspröding är en förnasvamp som växer enstaka eller gruppvis på marken i skog. Gemensamt för fynden tycks vara att arten växer i mycket fuktig skogsmark, särskilt i eller i kanten av rikkärr. De tre svenska lokalerna är välkända bland mykologer för sin rika svampflora.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Arten hotas främst av att lämpliga ståndorter förstörs genom kalavverkning eller dikning och dränering av sumpig skogsmark.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Kända lokaler bör inte kalavverkas eller utsättas för skogsdikning. Bör eftersökas på lämpliga lokaler för att få en bättre uppfattning om utbredning och frekvens.

Örstadius, L. 2001. Psathyrella jacobssonii, a new species with green staining gill edge in solution of ammonia. Windahlia 24:15–18.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Psathyrellaceae  
 • Släkte
  Psathyrella - sprödingar 
 • Art
  Psathyrella jacobssonii, Örstadius - skuggspröding
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2005.