Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strimsporig hjorttryffel

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Elaphomyces striatosporus
Strimsporig hjorttryffel Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Strimsporig hjorttryffel är en sporsäcksvamp som står nära de äkta tryfflarna. Fruktkropparna är underjordiska, små, rundade och nästan svarta. De är mjuka som färska och hårda och sköra när de torkat. Fruktkropparna omges av ett hölje av ljust mycel blandat med jordpartiklar. I genomskärning har fruktkropparna ett tjockt, mörkt skal och där innanför en askgrå massa av hyfer och sporsäckar. Sporerna är runda och försedda med vindlande åsar. De är som mogna mörkbruna, nästan svarta. Strimsporig hjorttryffel kan lätt skiljas från övriga arter i släktet genom sina små fruktkroppar och sporernas speciella ornamentering.
Utbredning
Länsvis förekomst för strimsporig hjorttryffel Observationer i Sverige för strimsporig hjorttryffel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna art beskrevs 1980 på material samlat i Oslo i Norge. Senare har den även påträffats på flera platser i Sverige. De svenska fynden är främst från trakten runt södra delen av Vättern och från Järfälla i Stockholm. Slutligen finns ett fynd från Sundsvall. 4 kända aktuella lokaler i landet (2005). Bildar underjordiska fruktkroppar men är samtidigt knuten till mycket exklusiva miljöer, där svampen också har eftersökts. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 40, vilket motsvarar ungefär 80 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 800 individer enligt IUCN:s definitioner).Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 150-200 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med över 20 % över de senaste 50 åren, huvudsakligen p.g.a. förlust av lämpliga livsmiljöer, beroende på avverkningar och igenväxning med barrträd. Artens överlevnadsmöjligheter kommer förhoppningsvis att förbättras genom att ett riktat åtgärdsprogram tas fram. Arten har inte rapporterats från andra delar av världen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med hassel i löv- och blandskog med gammal hassel, på väldränerad och näringsfattig mulljord. Tycks inte vara kalkkrävande. Uppmärksammades i början av 1980-talet och har trots eftersök endast påträffats på ett 10-tal lokaler. Uppenbarligen en mycket sällsynt art av reliktkaraktär som inte är funnen utanför Skandinavien. Total population i landet är liten och bedöms ha minskat, huvudsakligen p.g.a. förlust av lämpliga livsmiljöer, beroende på avverkningar, igenväxning med barrträd och bruten hasselkontinuitet. Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för strimsporig hjorttryffel 2007-2010 har resulterat i en ökad kännedom om och uppmärksamhet kring arten, dess ekologi och förekomster. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (200-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (24-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (B2ab(iii); C2a(i)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med hassel i ädellövskog och ängsgranskog med hassel. Fruktkropparna växer som regel nära markytan och bara täckt av löv och annan förna eller av mossa. Fruktkropparna uppträder i regel under hasselbuskar och växtplatserna beskrivs som ädellövskog. Lokalen i Sundsvall är en hassellund med inslag av gran. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hassel
· hassel
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Eurotiomycetes, Ordning Eurotiales, Familj Elaphomycetaceae (hjorttryfflar), Släkte Elaphomyces, Art Elaphomyces striatosporus Kers - strimsporig hjorttryffel Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med hassel i löv- och blandskog med gammal hassel, på väldränerad och näringsfattig mulljord. Tycks inte vara kalkkrävande. Uppmärksammades i början av 1980-talet och har trots eftersök endast påträffats på ett 10-tal lokaler. Uppenbarligen en mycket sällsynt art av reliktkaraktär som inte är funnen utanför Skandinavien. Total population i landet är liten och bedöms ha minskat, huvudsakligen p.g.a. förlust av lämpliga livsmiljöer, beroende på avverkningar, igenväxning med barrträd och bruten hasselkontinuitet. Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för strimsporig hjorttryffel 2007-2010 har resulterat i en ökad kännedom om och uppmärksamhet kring arten, dess ekologi och förekomster. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (200-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (24-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (B2ab(iii); C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Åtgärdsprogram Avslutat
Strimsporig hjorttryffel är en sporsäcksvamp som står nära de äkta tryfflarna. Fruktkropparna är underjordiska, små, rundade och nästan svarta. De är mjuka som färska och hårda och sköra när de torkat. Fruktkropparna omges av ett hölje av ljust mycel blandat med jordpartiklar. I genomskärning har fruktkropparna ett tjockt, mörkt skal och där innanför en askgrå massa av hyfer och sporsäckar. Sporerna är runda och försedda med vindlande åsar. De är som mogna mörkbruna, nästan svarta. Strimsporig hjorttryffel kan lätt skiljas från övriga arter i släktet genom sina små fruktkroppar och sporernas speciella ornamentering.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strimsporig hjorttryffel

Länsvis förekomst och status för strimsporig hjorttryffel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strimsporig hjorttryffel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art beskrevs 1980 på material samlat i Oslo i Norge. Senare har den även påträffats på flera platser i Sverige. De svenska fynden är främst från trakten runt södra delen av Vättern och från Järfälla i Stockholm. Slutligen finns ett fynd från Sundsvall. 4 kända aktuella lokaler i landet (2005). Bildar underjordiska fruktkroppar men är samtidigt knuten till mycket exklusiva miljöer, där svampen också har eftersökts. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 40, vilket motsvarar ungefär 80 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 800 individer enligt IUCN:s definitioner).Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 150-200 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med över 20 % över de senaste 50 åren, huvudsakligen p.g.a. förlust av lämpliga livsmiljöer, beroende på avverkningar och igenväxning med barrträd. Artens överlevnadsmöjligheter kommer förhoppningsvis att förbättras genom att ett riktat åtgärdsprogram tas fram. Arten har inte rapporterats från andra delar av världen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Eurotiomycetidae  
 • Ordning
  Eurotiales  
 • Familj
  Elaphomycetaceae - hjorttryfflar 
 • Släkte
  Elaphomyces  
 • Art
  Elaphomyces striatosporusKers - strimsporig hjorttryffel

Bildar mykorrhiza med hassel i ädellövskog och ängsgranskog med hassel. Fruktkropparna växer som regel nära markytan och bara täckt av löv och annan förna eller av mossa. Fruktkropparna uppträder i regel under hasselbuskar och växtplatserna beskrivs som ädellövskog. Lokalen i Sundsvall är en hassellund med inslag av gran. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Arten hotas av att ädellövskog och annan skog med rikligt inslag av hassel gallras, avverkas eller omföres till granskog eller exploateras på annat sätt.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Några av artens bästa växtplatser bör skyddas. Områden med riklig förekomst av hassel bör bevaras. De bör inte heller gallras.

Åtgärdsprogram Avslutat
Utländska namn – NO: Blåsvart løpekule.

Kers, L.E. 1980. A new species of Elaphomyces Nees ex Fr. subgen. Malacoderma Vitt. Bot. Not. 133: 149–153.

Nitare J. 2000. Signalarter, indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. Jönköping

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Eurotiomycetidae  
 • Ordning
  Eurotiales  
 • Familj
  Elaphomycetaceae - hjorttryfflar 
 • Släkte
  Elaphomyces  
 • Art
  Elaphomyces striatosporus, Kers - strimsporig hjorttryffel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.