Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  naveltryffel

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Macowanites candidus
Naveltryffel Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Navletryffel är en tryffel som tillhör basidsvamparna och alltså inte är närmare släkt med äkta tryfflar. Den anses tillhöra samma grupp som hattsvamparna och med ledning av sporernas utseende kan man misstänka ett släktskap med riskor och kremlor. Fruktkropparna är tillplattade och har en kort fot. Som färska är de vita men mörknar till brunt under torkning. I genomskärning ser man foten som ett kompakt parti genom hela fruktkroppen. Övriga delar består av en orange massa med vindlande håligheter. Närmast foten är den inre strukturen blottad som ofullständiga lameller. Sporerna är nästa runda och taggiga.
Utbredning
Länsvis förekomst för naveltryffel Observationer i Sverige för naveltryffel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är naveltryffel känd från de östra delarna av Mälardalen i Södermanland, Uppland och Västmanland. Därutöver finns ett fynd vardera från Öland, Gotland och Västergötland. 15 kända aktuella lokaler i landet (2005). Bildar underjordiska fruktkroppar men är samtidigt knuten till mycket exklusiva miljöer, där svampen också har eftersökts. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar 3 000 individer. Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 600 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med över 20 % över de senaste 50 åren, huvudsakligen p.g.a. förlust av lämpliga livsmiljöer, beroende på avverkningar och igenväxning med barrträd. Arten går också under namnet E. mattirolianus och det är fortfarande något oklart huruvida en eller två arter är inblandade. Eftersom båda namnen har varit i bruk i Europa kan uppgifter från litteraturen inte med säkerhet hänföras till endera av namnen. De flesta europeiska fynden härrör från centraleuropas bergsområden. Arten är inte känd utanför Europa och är rödlistad i Norge och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med lövträd, särskilt hassel och ek, oftast under stora hasselbuskar i blandad ädellövskog och hässlen på mull- och kalkjord. Bildar underjordiska fruktkroppar men är samtidigt knuten till mycket exklusiva miljöer, där svampen också har eftersökts. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. förlust av lämpliga livsmiljöer beroende på avverkningar och igenväxning med barrträd. Missgynnas troligen av EU's nya regler för miljöstöd. Kommer att byta namn till Maconawites candidus. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (300-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (15-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (60-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (B2ab(iii); C2a(i)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med lövträd, särskilt hassel och ek, ofta under stora hasselbuskar i blandad ädellövskog, helst ek- och hasselblandskog på mulljord och lera. Svampen växer huvudsakligen underjordiskt men fruktkropparna sitter ofta just i markytan under löv och annan förna. Svampen uppträder gärna nära stammarna av stora hasselbuskar i lövskog dominerad av ek. Jorden är mullrik och väldränerad och man finner ofta andra tryfflar på samma lokal. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Russulales, Familj Russulaceae (kremlor och riskor), Släkte Macowanites (naveltryfflar), Art Macowanites candidus (Tul. & C.Tul.) J.M.Vidal - naveltryffel Synonymer Hydnangium candidum Tul. & C.Tul., Sclerogaster candidus (Tul. & C.Tul.) Zeller & C.W.Dodge, Elasmomyces krjukowensis (Bucholtz) Sacc. & D.Sacc., Elasmomyces krjukowensis (Bucholtz) Singer & A.H. Smith

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med lövträd, särskilt hassel och ek, oftast under stora hasselbuskar i blandad ädellövskog och hässlen på mull- och kalkjord. Bildar underjordiska fruktkroppar men är samtidigt knuten till mycket exklusiva miljöer, där svampen också har eftersökts. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. förlust av lämpliga livsmiljöer beroende på avverkningar och igenväxning med barrträd. Missgynnas troligen av EU's nya regler för miljöstöd. Kommer att byta namn till Maconawites candidus. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (300-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (15-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (60-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (B2ab(iii); C2a(i)).
Navletryffel är en tryffel som tillhör basidsvamparna och alltså inte är närmare släkt med äkta tryfflar. Den anses tillhöra samma grupp som hattsvamparna och med ledning av sporernas utseende kan man misstänka ett släktskap med riskor och kremlor. Fruktkropparna är tillplattade och har en kort fot. Som färska är de vita men mörknar till brunt under torkning. I genomskärning ser man foten som ett kompakt parti genom hela fruktkroppen. Övriga delar består av en orange massa med vindlande håligheter. Närmast foten är den inre strukturen blottad som ofullständiga lameller. Sporerna är nästa runda och taggiga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för naveltryffel

Länsvis förekomst och status för naveltryffel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för naveltryffel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är naveltryffel känd från de östra delarna av Mälardalen i Södermanland, Uppland och Västmanland. Därutöver finns ett fynd vardera från Öland, Gotland och Västergötland. 15 kända aktuella lokaler i landet (2005). Bildar underjordiska fruktkroppar men är samtidigt knuten till mycket exklusiva miljöer, där svampen också har eftersökts. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar 3 000 individer. Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 600 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med över 20 % över de senaste 50 åren, huvudsakligen p.g.a. förlust av lämpliga livsmiljöer, beroende på avverkningar och igenväxning med barrträd. Arten går också under namnet E. mattirolianus och det är fortfarande något oklart huruvida en eller två arter är inblandade. Eftersom båda namnen har varit i bruk i Europa kan uppgifter från litteraturen inte med säkerhet hänföras till endera av namnen. De flesta europeiska fynden härrör från centraleuropas bergsområden. Arten är inte känd utanför Europa och är rödlistad i Norge och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulaceae - kremlor och riskor 
 • Släkte
  Macowanites - naveltryfflar 
 • Art
  Macowanites candidus(Tul. & C.Tul.) J.M.Vidal - naveltryffel
  Synonymer
  Hydnangium candidum Tul. & C.Tul.
  Sclerogaster candidus (Tul. & C.Tul.) Zeller & C.W.Dodge
  Elasmomyces krjukowensis (Bucholtz) Sacc. & D.Sacc.
  Elasmomyces krjukowensis (Bucholtz) Singer & A.H. Smith

Bildar mykorrhiza med lövträd, särskilt hassel och ek, ofta under stora hasselbuskar i blandad ädellövskog, helst ek- och hasselblandskog på mulljord och lera. Svampen växer huvudsakligen underjordiskt men fruktkropparna sitter ofta just i markytan under löv och annan förna. Svampen uppträder gärna nära stammarna av stora hasselbuskar i lövskog dominerad av ek. Jorden är mullrik och väldränerad och man finner ofta andra tryfflar på samma lokal. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Naveltryffel hotas av att ädellövskog gallras, avverkas, omvandlas till barrskog eller exploateras på annat sätt.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
De kända lokalerna måste säkerställas. För att ytterligare gynna arten bör alla återstående områden med väl utvecklad ädellövskog bevaras och markanvändningen i dessa inte förändras. Tryfflar bör generellt inventeras även i andra områden med ädellövskog.
Utländska namn – DK: Skørtrøffel, FI: Haperomukula.

Kers, L.E. 1978. Elasmomyces krjukowensis (Fungi hypogei) found in Sweden. Bot. Not. 131: 75–82.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulaceae - kremlor och riskor 
 • Släkte
  Macowanites - naveltryfflar 
 • Art
  Macowanites candidus, (Tul. & C.Tul.) J.M.Vidal - naveltryffel
  Synonymer
  Hydnangium candidum Tul. & C.Tul.
  Sclerogaster candidus (Tul. & C.Tul.) Zeller & C.W.Dodge
  Elasmomyces krjukowensis (Bucholtz) Sacc. & D.Sacc.
  Elasmomyces krjukowensis (Bucholtz) Singer & A.H. Smith
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.