Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klippzonlav

Organismgrupp Lavar Enterographa hutchinsiae
Klippzonlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Klippzonlav har en tunn till tämligen tjock, sprucken, grå eller gråbrun till svartbrun bål och tydlig brunsvart till svart förbål. Ofta växer många små exemplar tillsammans, och bildar en för släktet karaktäristisk mosaik med sina mörka förbålar. Apothecier är mycket rikliga, brunsvarta, nedsänkta i bålen, omgärdade av en vitaktig, något upphöjd bålkant, ellipsoida, komma-formade, trubbigt stjärnformade till avlånga, 0,3–1,0 × 0,2–0,4 mm. Egenkanten är, åtminstone i övre delen, mörkbrun till nästan svart. Sporsäckarna är 60–75 µm långa med 6–8-celliga sporer, 22–30 × 4,5 µm. Pykniden är 100–150 µm i diameter och vanliga. Klippzonlav Enterographa hutchinsiae är mycket närstående barkzonlav E. crassa och arterna växer ofta tillsammans. Klippzonlav har dock långsmala apothecier som ofta är omgärdade av en upphöjd vit bålkant, något kortare sporsäckar, mörkare excipulum, större pyknid, i genomsnitt något tunnare bål, samt växer huvudsakligen på klippor.
Utbredning
Länsvis förekomst för klippzonlav Observationer i Sverige för klippzonlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Klippzonlav är känd från Skåne, Blekinge, Halland, Västergötland, Bohuslän och Östergötland. Totalt är idag sex aktuella lokaler kända i landet, två i Skåne, två i Halland, en i Västergötland och en i Blekinge. De båda gamla blekingska fynden från 1871 är vagt angivna och har inte eftersökts mer noggrant. I det ena området (Ryssberget) har dock skogsbruket varit intensivt och sannolikheten att återfinna arten där är inte stor. På Hanö borde dock möjligheterna vara större. På den gamla lokalen i Östergötland är arten eftersökt, men eftersom lokalen inte var exakt angiven och ett stort område har förutsättningar att hysa arten kan man ännu inte säga att den är försvunnen från lokalen. Inom naturreservatet Kullaberg i Skåne har ett återfynd och ett nyfynd gjorts på två närbelägna lokaler. I Halland och Västergötland gjordes under 1997 två respektive ett nyfynd av arten. Närmast utanför Sverige finns arten sällsynt i Danmark (rödlistad) och Norge. Dessutom är den känd från västra Europa, Azorerna och Madeira.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
20 aktuella lokaler i sydvästra Sverige och i Blekinge. Växer både på klippor och vid basen av ädellövträd (ask och bok). I de fall arten växer på ask är askskottssjukan ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 180 (100-300). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 9940 km² och förekomstarean (AOO) till 60 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
De gamla fynden i Blekinge, Bohuslän och Östergötland gjordes på klippor, medan de gamla fynden i Skåne (Kullaberg) gjordes vid basen av bok och ask. De nutida fynden i Skåne gjordes på rönn och lind i nordbranten av Kullaberg i skuggig och fuktig miljö. Här förekommer troligen arten på flera olika trädslag och på klippor. De nya fynden i Halland gjordes vid basen av gamla bokar i ädellövskog i bergbranter. Det aktuella fyndet i Västergötland gjordes vid basen av en gammal alm i sydbranten av Hunneberg. På Brittiska öarna förekommer arten oftast på skuggiga, konstant fuktiga, ofta vertikala klippor av sur sten.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· bok
· bok
· rönn
· rönn
· skogsalm
· skogsalm
· skogslind
· skogslind
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arthoniomycetes, Ordning Arthoniales, Familj Roccellaceae, Släkte Enterographa (zonlavar), Art Enterographa hutchinsiae (Leight.) A.Massal. - klippzonlav Synonymer Chiodecton hutchinsiae (Leight.) Zahlbr.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation 20 aktuella lokaler i sydvästra Sverige och i Blekinge. Växer både på klippor och vid basen av ädellövträd (ask och bok). I de fall arten växer på ask är askskottssjukan ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 180 (100-300). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 9940 km² och förekomstarean (AOO) till 60 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Klippzonlav har en tunn till tämligen tjock, sprucken, grå eller gråbrun till svartbrun bål och tydlig brunsvart till svart förbål. Ofta växer många små exemplar tillsammans, och bildar en för släktet karaktäristisk mosaik med sina mörka förbålar. Apothecier är mycket rikliga, brunsvarta, nedsänkta i bålen, omgärdade av en vitaktig, något upphöjd bålkant, ellipsoida, komma-formade, trubbigt stjärnformade till avlånga, 0,3–1,0 × 0,2–0,4 mm. Egenkanten är, åtminstone i övre delen, mörkbrun till nästan svart. Sporsäckarna är 60–75 µm långa med 6–8-celliga sporer, 22–30 × 4,5 µm. Pykniden är 100–150 µm i diameter och vanliga. Klippzonlav Enterographa hutchinsiae är mycket närstående barkzonlav E. crassa och arterna växer ofta tillsammans. Klippzonlav har dock långsmala apothecier som ofta är omgärdade av en upphöjd vit bålkant, något kortare sporsäckar, mörkare excipulum, större pyknid, i genomsnitt något tunnare bål, samt växer huvudsakligen på klippor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klippzonlav

Länsvis förekomst och status för klippzonlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klippzonlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Klippzonlav är känd från Skåne, Blekinge, Halland, Västergötland, Bohuslän och Östergötland. Totalt är idag sex aktuella lokaler kända i landet, två i Skåne, två i Halland, en i Västergötland och en i Blekinge. De båda gamla blekingska fynden från 1871 är vagt angivna och har inte eftersökts mer noggrant. I det ena området (Ryssberget) har dock skogsbruket varit intensivt och sannolikheten att återfinna arten där är inte stor. På Hanö borde dock möjligheterna vara större. På den gamla lokalen i Östergötland är arten eftersökt, men eftersom lokalen inte var exakt angiven och ett stort område har förutsättningar att hysa arten kan man ännu inte säga att den är försvunnen från lokalen. Inom naturreservatet Kullaberg i Skåne har ett återfynd och ett nyfynd gjorts på två närbelägna lokaler. I Halland och Västergötland gjordes under 1997 två respektive ett nyfynd av arten. Närmast utanför Sverige finns arten sällsynt i Danmark (rödlistad) och Norge. Dessutom är den känd från västra Europa, Azorerna och Madeira.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Roccellaceae  
 • Släkte
  Enterographa - zonlavar 
 • Art
  Enterographa hutchinsiae(Leight.) A.Massal. - klippzonlav
  Synonymer
  Chiodecton hutchinsiae (Leight.) Zahlbr.

De gamla fynden i Blekinge, Bohuslän och Östergötland gjordes på klippor, medan de gamla fynden i Skåne (Kullaberg) gjordes vid basen av bok och ask. De nutida fynden i Skåne gjordes på rönn och lind i nordbranten av Kullaberg i skuggig och fuktig miljö. Här förekommer troligen arten på flera olika trädslag och på klippor. De nya fynden i Halland gjordes vid basen av gamla bokar i ädellövskog i bergbranter. Det aktuella fyndet i Västergötland gjordes vid basen av en gammal alm i sydbranten av Hunneberg. På Brittiska öarna förekommer arten oftast på skuggiga, konstant fuktiga, ofta vertikala klippor av sur sten.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Har betydelse)
Ved och bark (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
De båda skånska lokalerna ligger inom Kullabergs naturreservat och är skyddade och i detta område förefaller arten ha goda framtidsutsikter. Även i Västergötland växer arten inom ett naturreservat. I Halland har dock arten ännu inget skydd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
De oskyddade lokalerna bör få skydd och skötselföreskrifter för arten utarbetas.

Arup, U. & Ekman, S. 1997. Presentation av arterna. I: Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E.

(red.), Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Fritz, Ö. 1998. Nya och intressanta lavfynd från södra Sverige, särskilt Halland. Graphis Scripta 9: 11–14.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Roccellaceae  
 • Släkte
  Enterographa - zonlavar 
 • Art
  Enterographa hutchinsiae, (Leight.) A.Massal. - klippzonlav
  Synonymer
  Chiodecton hutchinsiae (Leight.) Zahlbr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.