Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  pricknopping

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Entoloma dichroum
Pricknopping Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Pricknopping är en mycket vacker nopping med som ung mörkt violettblå hatt, vita lameller och blå fot. De blå färgerna försvinner dock med tiden och övergår i gråbrunt. Hattytan är filtartat småfjällig, liksom foten. Närmaste kan arten förväxlas med den närstående tvåfärgsnopping (Entoloma tjallingiorum) som också är rödlistad. Förutom mikroskopiska skillnader saknar den senare framträdande violettblå färg på hatten i unga stadier. Tvåfärgsnopping har först under senare år urskiljts som egen art skild från pricknopping.
Utbredning
Länsvis förekomst för pricknopping Observationer i Sverige för pricknopping
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
25 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300, vilket motsvarar ungefär 1 200 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 12 000 individer enligt IUCN:s definitioner). En fortlöpande minskning misstänks pågå, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande igenväxning. Arten kan dock förmodas upprätthålla stabila populationer i ädellövskog. Den sammanlagda omfattningen är svår att bedöma. Den är känd från Danmark, där den är rödlistad, och Finland och spridd men sällsynt över hela det övriga Europa. Även i Tyskland har pricknopping registrerats på den nationella rödlistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare bland mossa i ogödslad slåttermark och naturbetesmark, men också i ädellövskog på kalkrik mulljord. Mycket sällsynt och få säkerställda fynd. En fortlöpande minskning bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande igenväxning. Arten kan dock förmodas upprätthålla mera stabila populationer i ädellövskog. Liten population gör att den sammanlagda omfattningen är svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 7500 (750-15000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (15-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 15000 km² och förekomstarean (AOO) till 500 (80-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Växer bland mossa i ogödslad slåttermark och naturbetesmark, men också i förna i lövskog på kalkrik mulljord. Den uppges även växa på murken lövved. Den förefaller vara knuten till rikare mark och är mestadels funnen i kalktrakter. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Entolomataceae, Släkte Entoloma (rödlingar), Art Entoloma dichroum (Pers.:Fr.) P.Kumm. - pricknopping Synonymer Agaricus dichrous Pers.:Fr., Leptonia dichroa (Pers.:Fr.) P.D.Orton, Rhodophyllus dichrous (Pers.:Fr.) Quél.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare bland mossa i ogödslad slåttermark och naturbetesmark, men också i ädellövskog på kalkrik mulljord. Mycket sällsynt och få säkerställda fynd. En fortlöpande minskning bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande igenväxning. Arten kan dock förmodas upprätthålla mera stabila populationer i ädellövskog. Liten population gör att den sammanlagda omfattningen är svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 7500 (750-15000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (15-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 15000 km² och förekomstarean (AOO) till 500 (80-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Pricknopping är en mycket vacker nopping med som ung mörkt violettblå hatt, vita lameller och blå fot. De blå färgerna försvinner dock med tiden och övergår i gråbrunt. Hattytan är filtartat småfjällig, liksom foten. Närmaste kan arten förväxlas med den närstående tvåfärgsnopping (Entoloma tjallingiorum) som också är rödlistad. Förutom mikroskopiska skillnader saknar den senare framträdande violettblå färg på hatten i unga stadier. Tvåfärgsnopping har först under senare år urskiljts som egen art skild från pricknopping.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för pricknopping

Länsvis förekomst och status för pricknopping baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för pricknopping

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.25 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300, vilket motsvarar ungefär 1 200 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 12 000 individer enligt IUCN:s definitioner). En fortlöpande minskning misstänks pågå, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande igenväxning. Arten kan dock förmodas upprätthålla stabila populationer i ädellövskog. Den sammanlagda omfattningen är svår att bedöma. Den är känd från Danmark, där den är rödlistad, och Finland och spridd men sällsynt över hela det övriga Europa. Även i Tyskland har pricknopping registrerats på den nationella rödlistan.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma dichroum(Pers.:Fr.) P.Kumm. - pricknopping
  Synonymer
  Agaricus dichrous Pers.:Fr.
  Leptonia dichroa (Pers.:Fr.) P.D.Orton
  Rhodophyllus dichrous (Pers.:Fr.) Quél.

Växer bland mossa i ogödslad slåttermark och naturbetesmark, men också i förna i lövskog på kalkrik mulljord. Den uppges även växa på murken lövved. Den förefaller vara knuten till rikare mark och är mestadels funnen i kalktrakter. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Igenväxning till följd av minskad eller upphörande hävd av öppna marker torde vara det främsta hotet. Eventuellt kan markförsurning på sikt vara en negativ faktor.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Kända växtplatser bör bevaras i nuvarande skick genom fortsatt, traditionell hävd. Artens förekomst och ekologi bör utredas bättre.
Utländska namn – DK: Tvefarvet rødblad.

Lindström, H., Nitare, J. & Tedebrand, J.E. 1992. Ängens svampar. Jordstjärnan 13(2): 3–54

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.l. Fungi Europaei. 5. Libreria editrice Giovanna Biella, Saronno.

Vesterholt, J. & Brandt-Pedersen T. 1990. Rødblad-underslægten Leptonia (Blåhat) i Danmark og på Færøerne. Svampe 21: 14–33.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma dichroum, (Pers.:Fr.) P.Kumm. - pricknopping
  Synonymer
  Agaricus dichrous Pers.:Fr.
  Leptonia dichroa (Pers.:Fr.) P.D.Orton
  Rhodophyllus dichrous (Pers.:Fr.) Quél.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.