Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brun läderkremla

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Russula vinosobrunnea
Brun läderkremla Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Brun läderkremla är en kremla med purpurbrun till vinröd hatt som bleknar, den får ofta brunaktiga fläckar. Hatten är något nedtryckt i mitten, 4–12 cm bred. Ibland är hattkanten kammad. Lamellerna är vita, men gulnar som äldre. Foten är vit till något rödaktig, kompakt och cylindrisk, avsmalnande vid basen, 3–6 x 1,5–3,5 cm. Köttet i hatten och även i fotbasen blir ofta smutsigt grånande. Smaken är något skarp. Sporpulvret är gult. Sporerna är 7,5–9 x 6,5–8 µm.
Utbredning
Länsvis förekomst för brun läderkremla Observationer i Sverige för brun läderkremla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Svampen är funnen på 6 aktuella lokaler i landet, belägna på Öland, i Västra Götalands län, samt i Västernorrlands län. Det verkliga antalet lokaler i Sverige bedöms inte överstiga 100, vilket motsvarar omkring 200 genetiskt olika mycel. I Europa är den bl. a. funnen i Tyskland och Italien, samt i Lettland där den är rödlistad.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza med ek i ekdominerad ädellövskog på kalkrik mark, som till exempel i Munkängarna och Österplana hed på Kinnekulle samt några få fynd på Öland. Få fynd men med mycket liten population. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. I bedömningen ingår vad som kallats såväl R. vinosobrunnea som R. alutacea. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (400-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (32-200) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Brun läderkremla växer ofta isolerade, eller i små grupper. Den förekommer i ädellövskogar med ek, bok och avenbok på kalkrik mark, som till exempel i Munkängarna och Österplana hed på Kinnekulle. De närstående arterna i komplexet bildar mykorrhiza med gran på kalkrik mark, så denna kan troligen också göra det. Den förekommer även i parker i och på sandiga marker.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Russulales, Familj Russulaceae (kremlor och riskor), Släkte Russula (kremlor), Art Russula vinosobrunnea (Bres.) Romagn. - brun läderkremla Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek i ekdominerad ädellövskog på kalkrik mark, som till exempel i Munkängarna och Österplana hed på Kinnekulle samt några få fynd på Öland. Få fynd men med mycket liten population. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. I bedömningen ingår vad som kallats såväl R. vinosobrunnea som R. alutacea. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (400-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (32-200) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Brun läderkremla är en kremla med purpurbrun till vinröd hatt som bleknar, den får ofta brunaktiga fläckar. Hatten är något nedtryckt i mitten, 4–12 cm bred. Ibland är hattkanten kammad. Lamellerna är vita, men gulnar som äldre. Foten är vit till något rödaktig, kompakt och cylindrisk, avsmalnande vid basen, 3–6 x 1,5–3,5 cm. Köttet i hatten och även i fotbasen blir ofta smutsigt grånande. Smaken är något skarp. Sporpulvret är gult. Sporerna är 7,5–9 x 6,5–8 µm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brun läderkremla

Länsvis förekomst och status för brun läderkremla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brun läderkremla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Svampen är funnen på 6 aktuella lokaler i landet, belägna på Öland, i Västra Götalands län, samt i Västernorrlands län. Det verkliga antalet lokaler i Sverige bedöms inte överstiga 100, vilket motsvarar omkring 200 genetiskt olika mycel. I Europa är den bl. a. funnen i Tyskland och Italien, samt i Lettland där den är rödlistad.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulaceae - kremlor och riskor 
 • Släkte
  Russula - kremlor 
 • Art
  Russula vinosobrunnea(Bres.) Romagn. - brun läderkremla

Brun läderkremla växer ofta isolerade, eller i små grupper. Den förekommer i ädellövskogar med ek, bok och avenbok på kalkrik mark, som till exempel i Munkängarna och Österplana hed på Kinnekulle. De närstående arterna i komplexet bildar mykorrhiza med gran på kalkrik mark, så denna kan troligen också göra det. Den förekommer även i parker i och på sandiga marker.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Skogbruksåtgärder på artens lokaler ska undvikas. Hotbilden i övrigt är dåligt känd men huvudskalig hotet mot arten är troligen dess sällsynthet och att slumpfaktorer därmed kan hota arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Artens förekomster bör undantas från skogsbruk och områdeskydd (där sådant inte redan finns) bör övervägas. Ofta förekommer andra rödlistade arter på lokalerna med brun läderkremla. Arten bör eftersökas på lämpliga lokaler.

Bon, M.1987. Svampar, en fälthandbok. Sid. 66. Bonniers 1987.

Einhellinger, A. 1987. Die Gattung Russula in Bayern. Sid. 196. Berlin-Stuttgart 1987.

Galli, R. 1996. Le Russule. Sid. 384. Milano 1996.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulaceae - kremlor och riskor 
 • Släkte
  Russula - kremlor 
 • Art
  Russula vinosobrunnea, (Bres.) Romagn. - brun läderkremla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2005.