Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  äkta stormhatt

Organismgrupp Kärlväxter Aconitum napellus
Äkta stormhatt Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Äkta stormhatt är en flerårig, upp till 1,5 m hög, ört med upprätt, enkel stjälk. De 5–10 cm stora stjälkbladen är nästan till basen kluvna med smala, djupt delade flikar. Blommorna sitter i en tät toppställd klase och är oftast mörkblå. De 1–2 cm långa blomskaften är tydligt tilltryckt håriga. Det bakre av de 5 kronbladsliknande hyllebladen är utformat som en hjälm. Hjälmen är hårig, ungefär lika hög som bred och jämnt avsmalnande till en framåtriktad sporre. Arten blommar i juli-augusti och sprider sig med frön. Trädgårdsstormhatt Aconitum bicolor är ibland ansedd som en hybrid mellan äkta stormhatt och en annan mellaneuropeisk bergsart A. variegatum (under namnet A. x stoerkianum). Denna art/hybrid är vanlig i odling och förvildar sig ofta. Till skillnad från äkta stormhatt har trädgårdsstormhatt blomstjälkar som endast är något håriga invid blomman och kal hjälm som är tydligt högre än bred och abrupt avsmalnande till en sporre. Blommorna, som ofta är vitfläckiga, är sterila och sätter inte frukt. Nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum växer vild i nordvästra Sverige. Den har tydligt håriga blad och en smal, hög hjälm.
Utbredning
Länsvis förekomst för äkta stormhatt Observationer i Sverige för äkta stormhatt
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Äkta stormhatt odlas sedan lång tid tillbaka och har påträffats som kvarstående och mer eller mindre tillfälligt förvildad på åtskilliga platser i Sverige. I Sydvästskåne, Veberöds socken, upptäcktes den dock på 1820-talet i ett alkärr och i detta område fanns den kvar åtminstone till slutet av 1960-talet. På en lokal som upptäcktes 1995 på Revingefältet är arten utan tvivel förvildad från en trädgård i närheten. I Dalarna, Vika socken, växer den fortfarande kvar på en lokal där den första gången noterades 1739. Även denna lokal hyser en mera naturlig vegetation. På lokalen i Dalarna är arten relativt stabil med ett 10-tal individ. Arten finns inte som inhemsk i övriga delar av Norden. Äkta stormhatt är i huvudsak en montan och alpin växt som är ursprunglig i västra och centrala Europa, från Brittiska öarna till de östra delarna av Alperna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
En aktuell lokal i Dalarna, här noterades den första gången 1739. Utgången från en lokal i Skåne där den upptäcktes på 1820-talet i ett alkärr, här fanns den kvar åtminstone till slutet av 1960-talet. Den finns även sällsynt som förvildad från odling. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (5-20). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
I sitt ursprungsområde växer äkta stormhatt på mullrik mark i fuktiga skogar och längs bäckar, men även på fuktig, näringsrik kulturmark som t ex betesmarker, vägkanter och diken. På de ställen i Sverige där arten naturaliserats har den påträffats i näringsrika sumpskogar med en hög markfuktighet, företrädesvis i gläntor där en frodig högörtsvegetation utbildats.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Ranunculales (ranunkelordningen), Familj Ranunculaceae (ranunkelväxter), Släkte Aconitum (stormhattar), Art Aconitum napellus L. - äkta stormhatt Synonymer Stormhatt

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation En aktuell lokal i Dalarna, här noterades den första gången 1739. Utgången från en lokal i Skåne där den upptäcktes på 1820-talet i ett alkärr, här fanns den kvar åtminstone till slutet av 1960-talet. Den finns även sällsynt som förvildad från odling. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (5-20). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Äkta stormhatt är en flerårig, upp till 1,5 m hög, ört med upprätt, enkel stjälk. De 5–10 cm stora stjälkbladen är nästan till basen kluvna med smala, djupt delade flikar. Blommorna sitter i en tät toppställd klase och är oftast mörkblå. De 1–2 cm långa blomskaften är tydligt tilltryckt håriga. Det bakre av de 5 kronbladsliknande hyllebladen är utformat som en hjälm. Hjälmen är hårig, ungefär lika hög som bred och jämnt avsmalnande till en framåtriktad sporre. Arten blommar i juli-augusti och sprider sig med frön. Trädgårdsstormhatt Aconitum bicolor är ibland ansedd som en hybrid mellan äkta stormhatt och en annan mellaneuropeisk bergsart A. variegatum (under namnet A. x stoerkianum). Denna art/hybrid är vanlig i odling och förvildar sig ofta. Till skillnad från äkta stormhatt har trädgårdsstormhatt blomstjälkar som endast är något håriga invid blomman och kal hjälm som är tydligt högre än bred och abrupt avsmalnande till en sporre. Blommorna, som ofta är vitfläckiga, är sterila och sätter inte frukt. Nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum växer vild i nordvästra Sverige. Den har tydligt håriga blad och en smal, hög hjälm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för äkta stormhatt

Länsvis förekomst och status för äkta stormhatt baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för äkta stormhatt

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Äkta stormhatt odlas sedan lång tid tillbaka och har påträffats som kvarstående och mer eller mindre tillfälligt förvildad på åtskilliga platser i Sverige. I Sydvästskåne, Veberöds socken, upptäcktes den dock på 1820-talet i ett alkärr och i detta område fanns den kvar åtminstone till slutet av 1960-talet. På en lokal som upptäcktes 1995 på Revingefältet är arten utan tvivel förvildad från en trädgård i närheten. I Dalarna, Vika socken, växer den fortfarande kvar på en lokal där den första gången noterades 1739. Även denna lokal hyser en mera naturlig vegetation. På lokalen i Dalarna är arten relativt stabil med ett 10-tal individ. Arten finns inte som inhemsk i övriga delar av Norden. Äkta stormhatt är i huvudsak en montan och alpin växt som är ursprunglig i västra och centrala Europa, från Brittiska öarna till de östra delarna av Alperna.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Ranunculaceae - ranunkelväxter 
 • Släkte
  Aconitum - stormhattar 
 • Art
  Aconitum napellusL. - äkta stormhatt
  Synonymer
  Stormhatt

I sitt ursprungsområde växer äkta stormhatt på mullrik mark i fuktiga skogar och längs bäckar, men även på fuktig, näringsrik kulturmark som t ex betesmarker, vägkanter och diken. På de ställen i Sverige där arten naturaliserats har den påträffats i näringsrika sumpskogar med en hög markfuktighet, företrädesvis i gläntor där en frodig högörtsvegetation utbildats.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Åtgärder som påverkar de hydrologiska förhållandena utgör ett hot mot äkta stormhatt. Den förefaller även missgynnas av alltför kraftig beskuggning. Sista gången arten sågs på Veberöds-lokalen var plantorna långa och slaka samt blomning och fruktsättning dålig till följd av tilltagande skugga från uppväxande träd. På Vika-lokalen har den minskat starkt, även om den trotsat tidigare utrotningsförsök på grund av sin giftighet. Under senare års floraväkteri har förekomsten hållit sig konstant.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Även om äkta stormhatt endast uppträder som kulturflykting i vårt land, bör lokalen vid Vika, där växten funnits naturaliserad sedan mer än 250 år tillbaka, få ett varaktigt skydd och en lämpligt utformad skötsel samt övervakas av floraväktare. Arten bör även eftersökas inom det bäcksystem i Veberöd där den tidigare blivit funnen. Det bör utredas om dessa gamla förvildade förekomster skiljer sig från de sorter som senare kommit i odling.
Äkta stormhatt innehåller bl a alkaloiden aconitin och är en av världens giftigaste växter. Aconitin finns i hela växten men koncentrationen är högst i roten. 2–4 g av roten anges vara en dödlig dos vid förtäring. På grund av sin starka giftighet har växten använts till framställning av pilgift och flitigt utnyttjats vid giftmord under antiken och medeltiden. Äkta stormhatt har även kommit till bruk som läkeört, främst som bedövnings- och smärtstillande medel. Den odlas fortfarande för läkemedelsframställning i Sydeuropa. Växten tillhör ett komplex av närstående taxa där hybridisering och återkorsningar försvårar klara artavgränsningar. Aconitum napellus-gruppen har därför genom tiderna delats upp i ett omväxlande antal arter, underarter och varieteter. Utländska namn – NO: Venusvogn, DK: Blå Venusvogn, FI: Aikoukonhattu, GB: Monk´s-hood.

Anonym 1996. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1995. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1996 (1): 5–52.

Anonym 1997. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1996. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1997 (1): 1–40.

Bratt, L., m fl 1993. Hotade och sällsynta växter i Dalarna. Dalarnas Botaniska Sällskap.

Jönsson, S. 1967. Återfynd av Aconitum napellus i Skåne. Bot. Not. 120: 237.

Olsson, K.-A. 2004. Floraväktarverksamheten 2004. Bot. Not. 137 (3): 1-36.

Olsson, S. (red.) 1982. Örtmedicin och växtmagi. Readers Digest AB.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Ranunculaceae - ranunkelväxter 
 • Släkte
  Aconitum - stormhattar 
 • Art
  Aconitum napellus, L. - äkta stormhatt
  Synonymer
  Stormhatt
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.