Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Anema nummularium

Organismgrupp Lavar Anema nummularium
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Anema nummularium bildar kuddliknande, svarta bålar som blir upp till en dryg centimeter i diameter. I kanten har den korta, radierande lober och för det mesta är den fertil med tydliga, upp till 2 mm breda, rödbruna apothecier. Släktet har en cyanobakterie som fotobiont. I Sverige finns ytterligare minst en art i släktet som är något vanligare, Anema tumidulum (Prieto m.fl. 2015). Denna skiljer sig genom att bålen är grynigt isidiös. Anema decipiens har ännu inte påträffats i Sverige men skulle kunna växa här. Den arten är för det mesta blågrått pruinös och ytan löses upp i soredieliknande gryn. Till växtsättet kan Anema nummularium också påminna om vissa arter i släktet svartlingar Lempholemma, men dessa är sällan fertila och har mycket oansenliga, insänkta fruktkroppar.
Utbredning
Länsvis förekomst för Anema nummularium Observationer i Sverige för Anema nummularium
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten rapporterades som ny för Sverige 2007 från en lokal på ett alvarområde vid Ekelunda på Öland där den samlades 1983 (Jørgensen 2007). Enligt insamlaren växte den mycket sparsamt. Detta är fortfarande den enda kända lokalen i landet trots att arten eftersökts på ett antal lämpliga lokaler på Öland och Gotland. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten är inte rapporterad från Danmark eller Finland men i Norge växer arten sällsynt i Oslofjordområdet. Arten är rödlistad i Norge (Sårbar VU, Timdal 2015). Anema nummularium växer i övrigt kring Medelhavet i Europa och Afrika och i de södra delarna av Centraleuropa. De Skandinaviska lokalerna är nordliga utpostlokaler.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Arten rapporterades som ny för Sverige 2012 från en lokal på ett alvar på Öland där den sågs 1983. Den växer på tidvis våta kalkklippor i varma lägen. Arten har en sydlig utbredning i Europa och förekomsten på Öland är en nordlig utpost. Arten är säkerligen mycket ovanlig. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (1-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (1-100). Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Den enda information som finns om den svenska lokalen är att det rör sig om ett karstalvar. I Norge växer arten på ljusexponerade, tidvis fuktiga kalkklippor.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lichinomycetes, Ordning Lichinales, Familj Lichinaceae, Släkte Anema, Art Anema nummularium (Dufour ex Durieu & Mont.) Nyl. ex Forssell Synonymer Collema nummularium Dufour, Anema notarisii (A.Massal.) Forssell, Anema nummularium (Dufour) Nyl.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Dokumentation Arten rapporterades som ny för Sverige 2012 från en lokal på ett alvar på Öland där den sågs 1983. Den växer på tidvis våta kalkklippor i varma lägen. Arten har en sydlig utbredning i Europa och förekomsten på Öland är en nordlig utpost. Arten är säkerligen mycket ovanlig. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (1-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (1-100). Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Anema nummularium bildar kuddliknande, svarta bålar som blir upp till en dryg centimeter i diameter. I kanten har den korta, radierande lober och för det mesta är den fertil med tydliga, upp till 2 mm breda, rödbruna apothecier. Släktet har en cyanobakterie som fotobiont. I Sverige finns ytterligare minst en art i släktet som är något vanligare, Anema tumidulum (Prieto m.fl. 2015). Denna skiljer sig genom att bålen är grynigt isidiös. Anema decipiens har ännu inte påträffats i Sverige men skulle kunna växa här. Den arten är för det mesta blågrått pruinös och ytan löses upp i soredieliknande gryn. Till växtsättet kan Anema nummularium också påminna om vissa arter i släktet svartlingar Lempholemma, men dessa är sällan fertila och har mycket oansenliga, insänkta fruktkroppar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Anema nummularium

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Anema nummularium

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten rapporterades som ny för Sverige 2007 från en lokal på ett alvarområde vid Ekelunda på Öland där den samlades 1983 (Jørgensen 2007). Enligt insamlaren växte den mycket sparsamt. Detta är fortfarande den enda kända lokalen i landet trots att arten eftersökts på ett antal lämpliga lokaler på Öland och Gotland. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten är inte rapporterad från Danmark eller Finland men i Norge växer arten sällsynt i Oslofjordområdet. Arten är rödlistad i Norge (Sårbar VU, Timdal 2015). Anema nummularium växer i övrigt kring Medelhavet i Europa och Afrika och i de södra delarna av Centraleuropa. De Skandinaviska lokalerna är nordliga utpostlokaler.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lichinomycetes  
 • Ordning
  Lichinales  
 • Familj
  Lichinaceae  
 • Släkte
  Anema  
 • Art
  Anema nummularium(Dufour ex Durieu & Mont.) Nyl. ex Forssell
  Synonymer
  Collema nummularium Dufour
  Anema notarisii (A.Massal.) Forssell
  Anema nummularium (Dufour) Nyl.

Den enda information som finns om den svenska lokalen är att det rör sig om ett karstalvar. I Norge växer arten på ljusexponerade, tidvis fuktiga kalkklippor.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Igenväxning av lämpliga lokaler missgynnar arten. Om arten finns kvar i Sverige är populationen sannolikt liten vilket innebär en risk för att ska försvinna p.g.a. slumpfaktorer.
Arten måste eftersökas på sin gamla lokal på Öland vilken ingår i ett Natura 2000-område, men även ytterligare i liknande lämpliga miljöer, i första hand på Öland och Gotland. Populationsstorleken på lokalen på Öland måste klarläggas liksom om den nuvarande skötseln långsiktigt främjar arten. Det är viktigt att lokalen hålls öppen.
Arten saknar svenskt namn.

Jørgensen, P. M. 2007. Lichinaceae. Nordic Lichen Flora 3: 46-76. Uddevalla.

Prieto, M., Westberg, M. & Schultz, M. 2015. New records of Lichinomycetes in Sweden and the Nordic countries. Herzogia 28: 142-152.

Timdal, E. 2015. Lav ('Lichenes'). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken [[http://www.artsdatabanken.no/Rodliste/Artsgruppene/Lav]]. [uttag 2016-11-14]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Martin Westberg

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lichinomycetes  
 • Ordning
  Lichinales  
 • Familj
  Lichinaceae  
 • Släkte
  Anema  
 • Art
  Anema nummularium, (Dufour ex Durieu & Mont.) Nyl. ex Forssell
  Synonymer
  Collema nummularium Dufour
  Anema notarisii (A.Massal.) Forssell
  Anema nummularium (Dufour) Nyl.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Martin Westberg