Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Atomaria affinis

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Atomaria affinis
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
1,5-1,8 mm. Kropp långsträckt oval. Översidan svartbrun eller brun, täckvingarnas skulderparti och spets rödbruna, ben och antenner rödbruna. Arten är svår att skilja från närstående arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för Atomaria affinis Observationer i Sverige för Atomaria affinis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Småland till Torne lappmark. Närmast i Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Centraleuropa österut genom Sibirien till Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker i anslutning till vedlevande svamp. Främst på björk (ofta angripen av fnösketicka) och asp, men fynd finns också från ek och gran. Utbredning och status är till viss del bristfälligt känd p.g.a. tidigare sammanblandning med den närstående arten Atomaria pseudaffinis. Kollektivarten rödlistades 2010 (TaxonID 105572). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (200-2000). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (800-8000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker i anslutning till vedlevande svamp. Främst på björk (ofta angripen av fnösketicka) och asp, men fynd finns också från ek och gran.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Dött träd
Dött träd
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Pleurotus
· Pleurotus
· björkticka
· björkticka
· fnöskticka
· fnöskticka
· klibbticka
· klibbticka
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· gråal
· gråal
· sälg
· sälg
· viden
· viden
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cryptophagidae (fuktbaggar), Släkte Atomaria, Art Atomaria affinis (F. Sahlberg, 1834) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Dokumentation Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker i anslutning till vedlevande svamp. Främst på björk (ofta angripen av fnösketicka) och asp, men fynd finns också från ek och gran. Utbredning och status är till viss del bristfälligt känd p.g.a. tidigare sammanblandning med den närstående arten Atomaria pseudaffinis. Kollektivarten rödlistades 2010 (TaxonID 105572). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (200-2000). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (800-8000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
1,5-1,8 mm. Kropp långsträckt oval. Översidan svartbrun eller brun, täckvingarnas skulderparti och spets rödbruna, ben och antenner rödbruna. Arten är svår att skilja från närstående arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Atomaria affinis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Atomaria affinis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Småland till Torne lappmark. Närmast i Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Centraleuropa österut genom Sibirien till Nordamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Atomaria)  
 • Art
  Atomaria affinis(F. Sahlberg, 1834)

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker i anslutning till vedlevande svamp. Främst på björk (ofta angripen av fnösketicka) och asp, men fynd finns också från ek och gran.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Dött träd (Viktig)
Svampar och lavar (Har betydelse)
· björkticka - Piptoporus betulinus (Har betydelse)
· fnöskticka - Fomes fomentarius (Har betydelse)
· klibbticka - Fomitopsis pinicola (Har betydelse)
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· gråal - Alnus incana (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Omvandling av naturskog till plantage. Skogsskötselåtgärder som minskar en riklig och kontinuerlig tillgång på död ved.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Atomaria)  
 • Art
  Atomaria affinis, (F. Sahlberg, 1834)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2016