Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Atomaria pseudaffinis

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Atomaria pseudaffinis
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En brun 1,7-2,0 mm avlång skalbagge (Johnson & Strand 1968, Johnson 1992). För en säker identifiering krävs specialistkompetens.
Utbredning
Länsvis förekomst för Atomaria pseudaffinis Observationer i Sverige för Atomaria pseudaffinis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredning och status är bristfälligt känd p.g.a. tidigare sammanblandning med den närstående arten Atomaria affinis. Arten finns angiven i tio landskap från Uppland-Västmanland till norra Norrland. Arten är inte känd utanför Norge, Sverige och Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen är troligen knuten till trädsvamp. Arten är funnen under bark på döda granar angripna av klibbticka, men också på högstubbar av björk. Utbredning och status är bristfälligt känd p.g.a. tidigare sammanblandning med den närstående arten Atomaria affinis. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är i likhet med andra fuktbaggar bunden till mikrosvampar. Arten är funnen under bark på torrgranar samt på svampiga högstubbar av björk. Fynden har så vitt kan bedömas gjorts i naturskogsmiljöer rika på död ved.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Dött träd
Dött träd
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· björkticka
· björkticka
· fnöskticka
· fnöskticka
· klibbticka
· klibbticka
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cryptophagidae (fuktbaggar), Släkte Atomaria, Art Atomaria pseudaffinis Johnson & Strand, 1968 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Dokumentation Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen är troligen knuten till trädsvamp. Arten är funnen under bark på döda granar angripna av klibbticka, men också på högstubbar av björk. Utbredning och status är bristfälligt känd p.g.a. tidigare sammanblandning med den närstående arten Atomaria affinis. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En brun 1,7-2,0 mm avlång skalbagge (Johnson & Strand 1968, Johnson 1992). För en säker identifiering krävs specialistkompetens.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Atomaria pseudaffinis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Atomaria pseudaffinis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredning och status är bristfälligt känd p.g.a. tidigare sammanblandning med den närstående arten Atomaria affinis. Arten finns angiven i tio landskap från Uppland-Västmanland till norra Norrland. Arten är inte känd utanför Norge, Sverige och Finland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Atomaria)  
 • Art
  Atomaria pseudaffinisJohnson & Strand, 1968

Biologin är dåligt känd. Arten är i likhet med andra fuktbaggar bunden till mikrosvampar. Arten är funnen under bark på torrgranar samt på svampiga högstubbar av björk. Fynden har så vitt kan bedömas gjorts i naturskogsmiljöer rika på död ved.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Dött träd (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· björkticka - Piptoporus betulinus (Har betydelse)
· fnöskticka - Fomes fomentarius (Viktig)
· klibbticka - Fomitopsis pinicola (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Omvandling av naturskog till plantage. Skogsskötselåtgärder som minskar en riklig och kontinuerlig tillgång på död ved.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Skydd av naturskogsområden. Naturvårdsåtgärder i skogsbruket som gynnar tillgången på gamla träd och grov död ved.

Johnson, C. 1992. 55. Familie: Cryptophagidae. Pp. 114–134. I Lohse & Lucht (red.) Die Käfer Mitteleuropas Band13, 2 Supplementband, Goecke & Evers, Krefeld.

Johnson, C. & Strand, A. 1968. Notes on some species of Atomaria s. str. (Col., Cryptophagidae) with descriptions of two species new to science. Norsk Ent. Tidskr. 15: 93-96.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars-Ove Wikars 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Cryptophagidae - fuktbaggar 
 • Underfamilj
  Atomariinae  
 • Tribus
  Atomariini  
 • Släkte
  Atomaria  
 • Undersläkte
  Atomaria (Atomaria)  
 • Art
  Atomaria pseudaffinis, Johnson & Strand, 1968
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars-Ove Wikars 2015.