Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cortinarius nanceiensis

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius nanceiensis
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Cortinarius nanceiensis Observationer i Sverige för Cortinarius nanceiensis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C1
Bildar mykorrhiza med ek, hassel och lind, i blandad ädellövskog och hässlen på kalkrik mark. Vissa fynd är gjorda i kalkbarrskogar men förmodligen växer den även då med hassel. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsätta att minska p.g.a. avverkning och igenväxning av mosikartade biotoper och f.d. skogsbeten. Bedömningen avser arten i strikt bemärkelse (s.str.). I rödlista 2010 bedömdes den under namnet Cortinarius nanceiensis i vid tolkning som då också omfattade vad som idag anses vara flera arter, bl.a. C. bulbopodius och C. majoranae som behandlas separat i rödlista 2015. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (1000-12000). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (35-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (200-600) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Ved och bark
Ved och bark
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius nanceiensis Maire Synonymer Cortinarius nanceiensis var. nanceiensis Maire

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C1
Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek, hassel och lind, i blandad ädellövskog och hässlen på kalkrik mark. Vissa fynd är gjorda i kalkbarrskogar men förmodligen växer den även då med hassel. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsätta att minska p.g.a. avverkning och igenväxning av mosikartade biotoper och f.d. skogsbeten. Bedömningen avser arten i strikt bemärkelse (s.str.). I rödlista 2010 bedömdes den under namnet Cortinarius nanceiensis i vid tolkning som då också omfattade vad som idag anses vara flera arter, bl.a. C. bulbopodius och C. majoranae som behandlas separat i rödlista 2015. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (1000-12000). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (35-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (200-600) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cortinarius nanceiensis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cortinarius nanceiensis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius nanceiensisMaire
  Synonymer
  Cortinarius nanceiensis var. nanceiensis Maire

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
Levande träd (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius nanceiensis, Maire
  Synonymer
  Cortinarius nanceiensis var. nanceiensis Maire
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.