Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cortinarius russeoides

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius russeoides
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Cortinarius russeoides Observationer i Sverige för Cortinarius russeoides
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Bildar mykorrhiza med gran och tall i örtrika kalkbarrskogar. Är tämligen vanlig på Gotland och östra Mellansverige. I övrigt känd från enstaka kalkrika områden i södra och mellersta Sverige. Den art som rödlistades tidigare under namnet C. mussivus är numera uppdelad i två taxa, C. mussivus s.str. (mera nordlig och västlig, behandlas separat) och den här behandlade C. russeoides. Sistnämnda har med avdrag för de som tillhör mussivus ca. 70 kända aktuella lokaler i landet och växer i en miljö som är hotad av skogsbruk. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (1400-6000). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (70-300). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Ved och bark
Ved och bark
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius russeoides M.M.Moser Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran och tall i örtrika kalkbarrskogar. Är tämligen vanlig på Gotland och östra Mellansverige. I övrigt känd från enstaka kalkrika områden i södra och mellersta Sverige. Den art som rödlistades tidigare under namnet C. mussivus är numera uppdelad i två taxa, C. mussivus s.str. (mera nordlig och västlig, behandlas separat) och den här behandlade C. russeoides. Sistnämnda har med avdrag för de som tillhör mussivus ca. 70 kända aktuella lokaler i landet och växer i en miljö som är hotad av skogsbruk. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (1400-6000). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (70-300). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cortinarius russeoides

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cortinarius russeoides

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius russeoidesM.M.Moser

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
Levande träd (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius russeoides, M.M.Moser
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.