Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  spricktaggsvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Sarcodon glaucopus s. str.
Spricktaggsvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En marklevande medelstor taggsvamp med cirka 5–10 cm bred hatt, ibland något större. Hatten är först torr och slät utan fjällig struktur, senare spricker hatthuden upp helt oregelbundet och blottar det ljusa fruktköttet. Hattfärgen är vanligen beigebrun-gråbrun men inslag av rosa eller gråvioletta toner. Ibland förekommer individer med återkommande mörka hattar. Typiskt för arten är att det här och var finns lilafärgade eller lilabruna fläckar och att alla delar av svampen mörknar i skador och efter tumning. Svampen blir då fläckigt chokladbrun-svartbrun. Sporerna är bruna och knöliga.
Utbredning
Länsvis förekomst för spricktaggsvamp Observationer i Sverige för spricktaggsvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är överallt sällsynt eller mycket sällsynt. Flest fynd har gjorts på Gotland, i Södermanland och Uppland. Därutöver finns enstaka spridda förekomster i norra Götaland och Svealand och vidare upp till Jämtland. Den är främst knuten till boreonemoral, syd- och mellanboreal kalkgranskog. Arten är beskriven från Sverige, men är även påträffad i Norge och Schweiz.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1
Bildar mykorrhiza med gran i äldre kalkbarrskog. Förefaller vara något kalkgynnad, åtminstone i Syd- och Mellansverige där den främst påträffas på kalkhaltigt underlag. Total population i landet bedöms ha minskat starkt och minskar fortgående, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av äldre kalkbarrskogar. Den här behandlade arten Sarcodon glaucopus s.str. är granformen medan den som finns under tall utgör ett eget taxon S. pseudoglaucopus. Artens fortlevnadsmöjligheter blir förhoppningsvis förbättrad genom Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för rödlistade fjälltaggsvampar som sedan 2006 har resulterat i en ökad kännedom om och uppmärksamhet kring arten, dess ekologi och förekomster. Beskrivs i åtgärdsprogrammet under det felaktiga namnet S. modestum. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (500-12000). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (50-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på morfotypens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att morfotypen hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1).
Ekologi
Bildar ektomykorrhiza med gran på frisk kalkrik mark, t.ex. kalkrik morän eller grönsten. Nästan samtliga växtplatser utgörs av tidigare skogsbetesmarker med ett delvis bevarat äldre trädskikt med gran. Skogen är normalt en äldre, skiktad och luckig skog och ofta finner man här och var döda enbuskar som vittnar om den tidigare halvöppna betesfasen. Skogen har långvarig kontinuitet med gran. Vegetationen är av mossrik lågörtstyp med inslag av olika rikörter såsom blåsippa, sårläka, underviol m.fl. Lokalerna hyser ofta en mycket artrik svampflora av olika rödlistade mykorrhizasvampar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Ved och bark
Ved och bark
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Thelephorales, Familj Bankeraceae, Släkte Sarcodon (fjälltaggsvampar), Art Sarcodon glaucopus s. str. Maas Gest. & Nannf. - spricktaggsvamp Synonymer Sarcodon cfr “modestum”

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1
Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran i äldre kalkbarrskog. Förefaller vara något kalkgynnad, åtminstone i Syd- och Mellansverige där den främst påträffas på kalkhaltigt underlag. Total population i landet bedöms ha minskat starkt och minskar fortgående, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av äldre kalkbarrskogar. Den här behandlade arten Sarcodon glaucopus s.str. är granformen medan den som finns under tall utgör ett eget taxon S. pseudoglaucopus. Artens fortlevnadsmöjligheter blir förhoppningsvis förbättrad genom Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för rödlistade fjälltaggsvampar som sedan 2006 har resulterat i en ökad kännedom om och uppmärksamhet kring arten, dess ekologi och förekomster. Beskrivs i åtgärdsprogrammet under det felaktiga namnet S. modestum. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (500-12000). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (50-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på morfotypens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att morfotypen hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
En marklevande medelstor taggsvamp med cirka 5–10 cm bred hatt, ibland något större. Hatten är först torr och slät utan fjällig struktur, senare spricker hatthuden upp helt oregelbundet och blottar det ljusa fruktköttet. Hattfärgen är vanligen beigebrun-gråbrun men inslag av rosa eller gråvioletta toner. Ibland förekommer individer med återkommande mörka hattar. Typiskt för arten är att det här och var finns lilafärgade eller lilabruna fläckar och att alla delar av svampen mörknar i skador och efter tumning. Svampen blir då fläckigt chokladbrun-svartbrun. Sporerna är bruna och knöliga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för spricktaggsvamp

Länsvis förekomst och status för spricktaggsvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för spricktaggsvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är överallt sällsynt eller mycket sällsynt. Flest fynd har gjorts på Gotland, i Södermanland och Uppland. Därutöver finns enstaka spridda förekomster i norra Götaland och Svealand och vidare upp till Jämtland. Den är främst knuten till boreonemoral, syd- och mellanboreal kalkgranskog. Arten är beskriven från Sverige, men är även påträffad i Norge och Schweiz.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Sarcodon - fjälltaggsvampar 
 • Art
  Sarcodon glaucopus s. str.Maas Gest. & Nannf. - spricktaggsvamp
  Synonymer
  Sarcodon cfr “modestum”

Bildar ektomykorrhiza med gran på frisk kalkrik mark, t.ex. kalkrik morän eller grönsten. Nästan samtliga växtplatser utgörs av tidigare skogsbetesmarker med ett delvis bevarat äldre trädskikt med gran. Skogen är normalt en äldre, skiktad och luckig skog och ofta finner man här och var döda enbuskar som vittnar om den tidigare halvöppna betesfasen. Skogen har långvarig kontinuitet med gran. Vegetationen är av mossrik lågörtstyp med inslag av olika rikörter såsom blåsippa, sårläka, underviol m.fl. Lokalerna hyser ofta en mycket artrik svampflora av olika rödlistade mykorrhizasvampar.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Arten hotas främst av avverkning och andra skogsbruksåtgärder. Arten tål inte en slutavverkning utan kräver ett kontinuerligt äldre trädskikt med gran. Andra hot utgörs av markexploatering och bebyggelse.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Skogsområden med arten bör skyddas och undantas från rationellt skogsbruk. Slutavverkning, kraftig gallring och skogsmarksgödsling måste helt undvikas, liksom körning med tunga maskiner.
Arten är en mycket bra signalart på skyddsvärd skog. Den har olyckligtvis ofta blivit sammanblandas med ruttaggsvamp Sarcodon pseudoglaucopus, en art som växer med tall på kalkrik mark och som får ockrabrun fjällig hatt och gulaktigt kött vid torkning.

Maas Geesteranus, R.A. & Nannfeldt, J.A. 1969. The genus Sarcodon in Sweden in light of recent investigations. Svensk Botansik Tidskrift 63 (4): 401-440.

Nitare, J. & Högberg, N. 2012. Svenska arter av fjälltaggsvampar (Sarcodon) - en preliminär rapport. Svensk Mykologisk Tidskrift 33 (3): 2-49.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2017

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Sarcodon - fjälltaggsvampar 
 • Art
  Sarcodon glaucopus s. str., Maas Gest. & Nannf. - spricktaggsvamp
  Synonymer
  Sarcodon cfr “modestum”
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2017