Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Chaenothecopsis zebrina

Organismgrupp Lavar Chaenothecopsis zebrina
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Chaenothecopsis zebrina är en saprofytisk olicheniserad svamp (dvs. inte en lav). Apothecierna är tydligt skaftade och därmed knappnålsliknande. Arten saknar egentlig bål med alger. Apothecierna är 0,3-1,0 mm höga, ibland grenade, har svarta skaft med en vinröd-brunaktig färgton och ett svart huvud. Parafyserna är förgrenade endast i spetsen. Excipulum är tydligt och vinrött. Alla delar av apothecierna är K+ intensifierat rött. Sporerna är osepterade, rödbruna och 4-7 × 2-3 µm. Det vetenskapliga namnet kommer av att hyferna i apothecieskaft och excipulum i snitt i mikroskop bildar ett zebra-randigt mönster. Den rödaktiga färgen hos skaft och excipulum är karaktäristiskt för arten. Chaenothecopsis rubescens har apothecieskaft som är 0,4-0,7 mm höga och den är associerad med en trentepohlioid alg. Chaenothecopsis montana (rödlistad som Kunskapsbrist DD) växer också på grankåda men denna art har apothecier vilka är K- och gråbruna-bruna sporer vilka är 5-8 × 3-4,5 µm.
Utbredning
Länsvis förekomst för Chaenothecopsis zebrina Observationer i Sverige för Chaenothecopsis zebrina
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är rapporterad från Gotland och Uppland (Nordin m.fl. 2011) samt från Dalarna (Artportalen 2016). Även om den är sällsynt har arten sannolikt en vidare utbredning än dessa fynd indikerar. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 12 och 10000 och antalet lokalområden skattas till mellan 3 och 5000. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Chaenothecopsis zebrina saknas i Danmark, Norge och Finland. Världsutbredningen utanför Fennoskandia omfattar hittills Spanien, Schweiz och USA (Tuovila m.fl. 2011).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Arten har nyligen uppmärksammats men är säkerligen sällsynt. Den växer på gammal grankåda i halvskugga i kontinuitetsskogar. Arten förekommer ofta tillsammans med den likaledes rödlistade Chaenothecopsis montana. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 12 och 10000. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 3 och 5000. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Chaenothecopsis zebrina växer på gammal grankåda i halvöppna barrskogar av naturskogskaraktär med hög och jämn luftfuktighet. Sannolikt är populationen på varje lokal liten, kanske bara något eller ett fåtal träd. Arten förekommer ibland tillsammans med den likaledes rödlistade Chaenothecopsis montana.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Eurotiomycetes, Ordning Mycocaliciales, Familj Mycocaliciaceae, Släkte Chaenothecopsis (svartspikar), Art Chaenothecopsis zebrina Rikkinen & Tuovila Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Dokumentation Arten har nyligen uppmärksammats men är säkerligen sällsynt. Den växer på gammal grankåda i halvskugga i kontinuitetsskogar. Arten förekommer ofta tillsammans med den likaledes rödlistade Chaenothecopsis montana. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 12 och 10000. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 3 och 5000. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Chaenothecopsis zebrina är en saprofytisk olicheniserad svamp (dvs. inte en lav). Apothecierna är tydligt skaftade och därmed knappnålsliknande. Arten saknar egentlig bål med alger. Apothecierna är 0,3-1,0 mm höga, ibland grenade, har svarta skaft med en vinröd-brunaktig färgton och ett svart huvud. Parafyserna är förgrenade endast i spetsen. Excipulum är tydligt och vinrött. Alla delar av apothecierna är K+ intensifierat rött. Sporerna är osepterade, rödbruna och 4-7 × 2-3 µm. Det vetenskapliga namnet kommer av att hyferna i apothecieskaft och excipulum i snitt i mikroskop bildar ett zebra-randigt mönster. Den rödaktiga färgen hos skaft och excipulum är karaktäristiskt för arten. Chaenothecopsis rubescens har apothecieskaft som är 0,4-0,7 mm höga och den är associerad med en trentepohlioid alg. Chaenothecopsis montana (rödlistad som Kunskapsbrist DD) växer också på grankåda men denna art har apothecier vilka är K- och gråbruna-bruna sporer vilka är 5-8 × 3-4,5 µm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Chaenothecopsis zebrina

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Chaenothecopsis zebrina

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är rapporterad från Gotland och Uppland (Nordin m.fl. 2011) samt från Dalarna (Artportalen 2016). Även om den är sällsynt har arten sannolikt en vidare utbredning än dessa fynd indikerar. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 12 och 10000 och antalet lokalområden skattas till mellan 3 och 5000. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Chaenothecopsis zebrina saknas i Danmark, Norge och Finland. Världsutbredningen utanför Fennoskandia omfattar hittills Spanien, Schweiz och USA (Tuovila m.fl. 2011).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Mycocaliciomycetidae  
 • Ordning
  Mycocaliciales  
 • Familj
  Mycocaliciaceae  
 • Släkte
  Chaenothecopsis - svartspikar 
 • Art
  Chaenothecopsis zebrinaRikkinen & Tuovila

Chaenothecopsis zebrina växer på gammal grankåda i halvöppna barrskogar av naturskogskaraktär med hög och jämn luftfuktighet. Sannolikt är populationen på varje lokal liten, kanske bara något eller ett fåtal träd. Arten förekommer ibland tillsammans med den likaledes rödlistade Chaenothecopsis montana.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Skogsbruksåtgärder som kan påverka markvattennivån och luftfuktigheten negativt på växtplatserna utgör hot. Nybildning av för arten lämpliga substrat i produktionsskogar är sannolikt mycket begränsad. På lång sikt utgör därför avverkningar av variationsrika och olikåldriga naturskogar med hög och jämn luftfuktighet ett allvarligt hot. Då populationen på varje lokal är liten innebär det en risk för att arten ska försvinna från en enskild lokal p.g.a. slumpfaktorer.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Åtgärder som kan minska fuktighetsförhållandena på lokalerna bör undvikas. Förekomster bör undantas från skogsbruksåtgärder.
Arten saknar svenskt namn.

Artportalen. 2016. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. [http://www.artportalen.se] [uttag 2016-11-10].

Nordin, A., Moberg, R., Tønsberg, T., Vitikainen, O., Dalsätt, Å., Myrdal, M., Snitting, D & Ekman, S. 2011. Santesson’s Checklist of Fennoscandian Lichen-forming and Lichenicolous Fungi. Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. [http://www.evolutionsmuseet.uu.se/databaser/]. [uttag 2016-11-10]

Tuovila, H., Larsson, P. & Rikkinen, J. 2011. Three resinicolous North American species of

Mycocaliciales in Europe with a re-evaluation of Chaenothecopsis oregana Rikkinen Karstenia 51: 38-40.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Mycocaliciomycetidae  
 • Ordning
  Mycocaliciales  
 • Familj
  Mycocaliciaceae  
 • Släkte
  Chaenothecopsis - svartspikar 
 • Art
  Chaenothecopsis zebrina, Rikkinen & Tuovila
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor