Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Geastrum berkeleyi

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Geastrum berkeleyi
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sträv jordstjärna är en marklevande svamp som vid mognaden karaktäriseras av ett stjärnformigt uppsprucket ytterskikt (exoperidium) i vars centrum det sitter en rundad ”rökboll” (endoperidium).  Unga fruktkroppar är rundade och utvecklas underjordiskt för att vid mognaden komma upp ovan markytan och spricka upp i 5 – 9 flikar med en diameter av 5 – 9 cm. Flikarnas utsida är täckta av vidhäftande förnapartiklar medan insidans köttiga skikt är blekt rosa till rödbrunt – brunsvart för att efterhand torka ut och flagna av. Flikarna är utbredda på marken eller böjda så att endast deras spetsar vidrör marken. Rökbollen är gråbrun, 15 – 25 mm i diameter, har ett tydligt skaft och en knottrig, sandpapperslik yta. I toppen på rökbollen finns en markerad cirkulär mynningszon med en tydligt fårad, koniskt utskjutande pip. Den mogna spormassan är pulverformad, mörkbrun. Sporerna är runda, vårtiga och ca 3,5 – 4,5 µm i diameter.  
Utbredning
Länsvis förekomst för Geastrum berkeleyi Observationer i Sverige för Geastrum berkeleyi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är sällsynt och de svenska fynden är gjorda i landets södra delar från Skåne till Uppland. Totalt har den rapporterats från ca 20 lokaler. Den saknas i Norge och Finland och betraktas i Danmark som utgången (senast observerad 1960). I Polen, där den också ansetts utgången, har den nyligen återfunnits (Jaworska 2011). I Storbritannien, varifrån arten beskrevs på 1880-talet, har den länge ansetts utgången (Pegler m fl 1995). I slutet av 1990-talet dock gjordes nyfynd på två lokaler, men efter 2004 har ingen fruktkroppsbildning skett och arten är nu klassad som CR i Storbritannien (Smith m fl 2016).  De svenska förekomsterna omfattar ett fåtal unika mycel (1 – 2) per fyndlokal.  Arten växer i exklusiva kalkmiljöer och är väl eftersökt. Det verkliga antalet lokalområden i landet bedöms inte överstiga 50. Den totala populationen i landet är således mycket liten och beräknas ha minskat med 5 – 15 % under en 20-årsperiod, främst på grund av att skogsbetesmark växer igen. 
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Nedbrytare som växer i gles, helst betad skog på kalkrik mark, funnen såväl i betad kalktallskog som rik ekdominerad ädellövskog. Arten har nyligen delats upp i två arter där sträv jordstjärna s.str. i huvudsak växer i skogsmiljöer medan de som främst växer i öppna biotoper tillhör arten G. pseudostriatum. Knuten till ett exklusivt habitat och är väl eftersökt. Total population i landet bedöms som mycket liten, ha minskat och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. att halvöppen betesmark och skogsbetesmark överges och växer igen. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (300-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (15-50). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Sträv jordstjärna är en nedbrytare som växer i gles, helst betad skog på kalkrik mark, i mullrik jord, i barrmattor eller i anslutning till gamla trädstammar, murkna stubbar eller på och kring myrstackar. Den förekommer huvudsakligen i betad kalktallskog men har även förekomster i ekdominerad ädellövskog.  
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Barrskog
Barrskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Geastrales, Familj Geastraceae (jordstjärnor), Släkte Geastrum, Art Geastrum berkeleyi Massee Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Dokumentation Nedbrytare som växer i gles, helst betad skog på kalkrik mark, funnen såväl i betad kalktallskog som rik ekdominerad ädellövskog. Arten har nyligen delats upp i två arter där sträv jordstjärna s.str. i huvudsak växer i skogsmiljöer medan de som främst växer i öppna biotoper tillhör arten G. pseudostriatum. Knuten till ett exklusivt habitat och är väl eftersökt. Total population i landet bedöms som mycket liten, ha minskat och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. att halvöppen betesmark och skogsbetesmark överges och växer igen. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (300-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (15-50). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Sträv jordstjärna är en marklevande svamp som vid mognaden karaktäriseras av ett stjärnformigt uppsprucket ytterskikt (exoperidium) i vars centrum det sitter en rundad ”rökboll” (endoperidium).  Unga fruktkroppar är rundade och utvecklas underjordiskt för att vid mognaden komma upp ovan markytan och spricka upp i 5 – 9 flikar med en diameter av 5 – 9 cm. Flikarnas utsida är täckta av vidhäftande förnapartiklar medan insidans köttiga skikt är blekt rosa till rödbrunt – brunsvart för att efterhand torka ut och flagna av. Flikarna är utbredda på marken eller böjda så att endast deras spetsar vidrör marken. Rökbollen är gråbrun, 15 – 25 mm i diameter, har ett tydligt skaft och en knottrig, sandpapperslik yta. I toppen på rökbollen finns en markerad cirkulär mynningszon med en tydligt fårad, koniskt utskjutande pip. Den mogna spormassan är pulverformad, mörkbrun. Sporerna är runda, vårtiga och ca 3,5 – 4,5 µm i diameter.  

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Geastrum berkeleyi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Geastrum berkeleyi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är sällsynt och de svenska fynden är gjorda i landets södra delar från Skåne till Uppland. Totalt har den rapporterats från ca 20 lokaler. Den saknas i Norge och Finland och betraktas i Danmark som utgången (senast observerad 1960). I Polen, där den också ansetts utgången, har den nyligen återfunnits (Jaworska 2011). I Storbritannien, varifrån arten beskrevs på 1880-talet, har den länge ansetts utgången (Pegler m fl 1995). I slutet av 1990-talet dock gjordes nyfynd på två lokaler, men efter 2004 har ingen fruktkroppsbildning skett och arten är nu klassad som CR i Storbritannien (Smith m fl 2016).  De svenska förekomsterna omfattar ett fåtal unika mycel (1 – 2) per fyndlokal.  Arten växer i exklusiva kalkmiljöer och är väl eftersökt. Det verkliga antalet lokalområden i landet bedöms inte överstiga 50. Den totala populationen i landet är således mycket liten och beräknas ha minskat med 5 – 15 % under en 20-årsperiod, främst på grund av att skogsbetesmark växer igen. 
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Geastraceae - jordstjärnor 
 • Släkte
  Geastrum  
 • Art
  Geastrum berkeleyiMassee

Sträv jordstjärna är en nedbrytare som växer i gles, helst betad skog på kalkrik mark, i mullrik jord, i barrmattor eller i anslutning till gamla trädstammar, murkna stubbar eller på och kring myrstackar. Den förekommer huvudsakligen i betad kalktallskog men har även förekomster i ekdominerad ädellövskog.  

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Barrskog, Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Artens fortlevnad hotas av försämringar i livsmiljön i och med att skogsbetesmark växer igen. Vidare kan exploatering av områden med kalkbarrskog utgöra ett hot i samband med vägbyggen, gruvdrift/täktverksamhet mm. Endast ett fåtal av artens hittills kända förekomster är belägna i skyddade områden. 


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Kända fyndlokaler behöver säkras genom återinförande/upprätthållande av skogsbete (främst på Gotland) eller andra skötselåtgärder som bidrar till en gles, ljusöppen skogstyp. Områden där arten förekommer måste undantas från exploatering. 
Sträv jordstjärna inkluderade tidigare den närstående arten G. pseudostriatum. Den senare beskrevs ursprungligen från Ungern i början av 1900-talet men synomymiserades med G. berkeleyi av Kotlaba & Pouzar (1987) och Sunhede (1989). Jeppson m fl (2013) visade med hjälp av molekylära data att de två skall uppfattas som skilda arter med olika morfologi, ekologi och utbredning. Sträv jordstjärna bildar större fruktkroppar än G. pseudostriatum, har något mindre sporer och växer i näringsrika, skuggiga miljöer på mullrik jord. Utbredningen omfattar stora delar av Europa. G. pseudostriatum är en liten art i torra, sandstäppsartade biotoper med en tydlig kontinental utbredning. 

Utländska namn – DK: Vortet stjernebold, FI: Rosomaatähti.

Jaworska J. 2011. A new record of the rare earthstar Geastrum berkeleyi from the Swietokrzyskie Mts. Acta Mycologica 46(1): 75-81.

Jeppson M, Nilsson RH, Larsson E. 2013. European earthstars in Geastraceae (Geastrales, Phallomycetidae) – a systematic approach using morphology and molecular sequence data. Systematics and Biodiversity 11(4): 437-465. 

Kotlaba F, Pouzar Z. 1987. Geastrum berkeleyi v Ceskoslovensku. Ceská Mykologie 42: 115-119. 

Pegler DN, Læssøe T, Spooner BM. 1995. British puffballs, earthstars and stinkhorns. Royal Botanic Gardens, Kew. 255 s. 

Smith JH, Suz LM, Ainsworth MA. 2016. Red List of Fungi for Great Britain: Bankeraceae, Cantharellaceae, Geastraceae, Hericiaceae and selected genera of Agaricaceae (Battarrea, Bovista, Lycoperdon & Tulostoma) and Fomitopsidaceae (Piptoporus). Technical report. DOI: 10.13140/RG2.2.25388.36489

Stanek, VJ. 1958. Geastraceae. I: Pilát A (ed.), Flora CSR B:1. Gasteromycetes – Houby brichatky. Ceskoslovenské Akademie Véd, Praha: 392-526. 

Sunhede S. 1989. Geastraceae (Basidiomycotina). Morphology, ecology and systematics with special emphasis on the North European species. Synopsis fungorum 1. Fungiflora, Oslo. 

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1992. Rev. Stellan Sunhede 1997. Rev. Mikael Jeppson 2018

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Geastraceae - jordstjärnor 
 • Släkte
  Geastrum  
 • Art
  Geastrum berkeleyi, Massee
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1992. Rev. Stellan Sunhede 1997. Rev. Mikael Jeppson 2018