Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Geastrum berkeleyi

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Geastrum berkeleyi
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Geastrum berkeleyi Observationer i Sverige för Geastrum berkeleyi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Nedbrytare som växer i gles, helst betad skog på kalkrik mark, funnen såväl i betad kalktallskog som rik ekdominerad ädellövskog. Arten har nyligen delats upp i två arter där sträv jordstjärna s.str. i huvudsak växer i skogsmiljöer medan de som främst växer i öppna biotoper tillhör arten G. pseudostriatum. Knuten till ett exklusivt habitat och är väl eftersökt. Total population i landet bedöms som mycket liten, ha minskat och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. att halvöppen betesmark och skogsbetesmark överges och växer igen. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (300-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (15-50). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Barrskog
Barrskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Geastrales, Familj Geastraceae (jordstjärnor), Släkte Geastrum, Art Geastrum berkeleyi Massee Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Dokumentation Nedbrytare som växer i gles, helst betad skog på kalkrik mark, funnen såväl i betad kalktallskog som rik ekdominerad ädellövskog. Arten har nyligen delats upp i två arter där sträv jordstjärna s.str. i huvudsak växer i skogsmiljöer medan de som främst växer i öppna biotoper tillhör arten G. pseudostriatum. Knuten till ett exklusivt habitat och är väl eftersökt. Total population i landet bedöms som mycket liten, ha minskat och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. att halvöppen betesmark och skogsbetesmark överges och växer igen. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (300-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (15-50). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Geastrum berkeleyi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Geastrum berkeleyi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Geastraceae - jordstjärnor 
 • Släkte
  Geastrum  
 • Art
  Geastrum berkeleyiMassee

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Barrskog, Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Geastraceae - jordstjärnor 
 • Släkte
  Geastrum  
 • Art
  Geastrum berkeleyi, Massee
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.