Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  slät klippspolsnäcka

Organismgrupp Blötdjur, Landlevande snäckor Balea sarsii
Slät klippspolsnäcka Blötdjur, Landlevande snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skalet är vänstervridet, relativt litet, långsträckt, men vid basen brett konformigt. Det når en höjd av 6–7 mm och en bredd av 2,2–2,5 mm. Toppen är distinkt men rundat flack. Antalet vindlingar är 6-7. De två första vindlingarna tilltar jämnt i bredd, vilket gör den första delen av skalet konisk (jämför Balea perversa). Skalet är bredast över den sista vindlingen. Vindlingarna, speciellt de 2–3 sista tilltar relativt snabbt i höjd. Den sista vindlingen (kroppsvindlingen) upptar något mindre än 1/2 av den totala skalhöjden. Vindlingarna är jämnt och ganska svagt välvda och fogen mellan vindlingarna är ganska djup. Skalet har gul-ljusbrun grundfärg (äldre skal blir ofta gråbleka). Skalytan är halvgenomskinlig och matt glänsande med en ganska gles, svag, ”rynkig”, grov och oregelbunden radiärstriering (jämför B. perversa). Mynningen är fyrkantig med snedställd parietalkant. Mynningsläppen är ofta avbruten i parietalregionen eller svagt utvecklad och sammanväxt med skalytan. Lameller-tänder saknas helt i mynningen. Clausilium (slutlock) saknas. Basalränna och basalvalk saknas. Navelspringan är smal men tydlig.
Utbredning
Länsvis förekomst för slät klippspolsnäcka Observationer i Sverige för slät klippspolsnäcka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Den svenska utbredningen för slät klippspolsnäcka är utpräglat suboceanisk. Arten är bara känd från två lokaler på öar långt ute i kustbandet på Västkusten: Väderöarna (Bohuslän) och Vinga (Västergötland), och den är uppenbarligen mycket sällsynt. Eftersom den först relativt sent har skiljts ut från den närstående Balea perversa, kan möjligen ytterligare fynd dölja sig i svenskt museimaterial, även om en första översyn inte lett till att sådana påträffats. I övriga Nordeuropa är arten endast känd från en lokal i Danmark (Möns klint) samt fem lokaler i Hordland fylke och en i Sogn og Fjordane fylke i Norge. Totalutbredningen sträcker sig från Azorerna och Madeira genom ett smalt kustbälte längst Europas västkust norrut. På Brittiska öarna förekommer den även i inlandet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
En mycket ovanlig ovanlig spolsnäcka som lever i havsnära miljöer. Lavätare på vertikala klippväggar. Endast två kända lokaler (Vinga och Väderöarna). Mycket dålig kunskap. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Slät klippspolsnäcka lever i öppna till halvöppna blockiga-klippiga biotoper i oceaniskt exponerade miljöer som krattskogar helt nära havsstranden. Man hittar ofta arten krypande på lodräta klippytor där den betar av lav- och algpåväxt. På de båda kända svenska lokalerna förekommer den sympatriskt (tillsammans) med den närstående Balea perversa. I nästan hela sin utbredning visar arten en stark preferens för oceaniska-suboceansiska livsmiljöer. Det är bara i Portugal och på Brittiska öarna som man även hittar den i inlandet.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· lavar
· lavar
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Stylommatophora (landlungsnäckor), Familj Clausiliidae (spolsnäckor), Släkte Balea, Art Balea sarsii Philippi, 1847 - slät klippspolsnäcka Synonymer Balea perversa pro parte (Linnaeus, 1758), Balea heydeni von Maltzan, 1881

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Dokumentation En mycket ovanlig ovanlig spolsnäcka som lever i havsnära miljöer. Lavätare på vertikala klippväggar. Endast två kända lokaler (Vinga och Väderöarna). Mycket dålig kunskap. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Skalet är vänstervridet, relativt litet, långsträckt, men vid basen brett konformigt. Det når en höjd av 6–7 mm och en bredd av 2,2–2,5 mm. Toppen är distinkt men rundat flack. Antalet vindlingar är 6-7. De två första vindlingarna tilltar jämnt i bredd, vilket gör den första delen av skalet konisk (jämför Balea perversa). Skalet är bredast över den sista vindlingen. Vindlingarna, speciellt de 2–3 sista tilltar relativt snabbt i höjd. Den sista vindlingen (kroppsvindlingen) upptar något mindre än 1/2 av den totala skalhöjden. Vindlingarna är jämnt och ganska svagt välvda och fogen mellan vindlingarna är ganska djup. Skalet har gul-ljusbrun grundfärg (äldre skal blir ofta gråbleka). Skalytan är halvgenomskinlig och matt glänsande med en ganska gles, svag, ”rynkig”, grov och oregelbunden radiärstriering (jämför B. perversa). Mynningen är fyrkantig med snedställd parietalkant. Mynningsläppen är ofta avbruten i parietalregionen eller svagt utvecklad och sammanväxt med skalytan. Lameller-tänder saknas helt i mynningen. Clausilium (slutlock) saknas. Basalränna och basalvalk saknas. Navelspringan är smal men tydlig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för slät klippspolsnäcka

Länsvis förekomst och status för slät klippspolsnäcka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för slät klippspolsnäcka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Den svenska utbredningen för slät klippspolsnäcka är utpräglat suboceanisk. Arten är bara känd från två lokaler på öar långt ute i kustbandet på Västkusten: Väderöarna (Bohuslän) och Vinga (Västergötland), och den är uppenbarligen mycket sällsynt. Eftersom den först relativt sent har skiljts ut från den närstående Balea perversa, kan möjligen ytterligare fynd dölja sig i svenskt museimaterial, även om en första översyn inte lett till att sådana påträffats. I övriga Nordeuropa är arten endast känd från en lokal i Danmark (Möns klint) samt fem lokaler i Hordland fylke och en i Sogn og Fjordane fylke i Norge. Totalutbredningen sträcker sig från Azorerna och Madeira genom ett smalt kustbälte längst Europas västkust norrut. På Brittiska öarna förekommer den även i inlandet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Euthyneura  
 • Ranglös
  Tectipleura  
 • Överordning
  Eupulmonata  
 • Ordning
  Stylommatophora - landlungsnäckor 
 • Underordning
  Helicina  
 • Infraordning
  Clausilioidei  
 • Överfamilj
  Clausilioidea  
 • Familj
  Clausiliidae - spolsnäckor 
 • Släkte
  Balea  
 • Art
  Balea sarsiiPhilippi, 1847 - slät klippspolsnäcka
  Synonymer
  Balea perversa pro parte (Linnaeus, 1758)
  Balea heydeni von Maltzan, 1881

Slät klippspolsnäcka lever i öppna till halvöppna blockiga-klippiga biotoper i oceaniskt exponerade miljöer som krattskogar helt nära havsstranden. Man hittar ofta arten krypande på lodräta klippytor där den betar av lav- och algpåväxt. På de båda kända svenska lokalerna förekommer den sympatriskt (tillsammans) med den närstående Balea perversa. I nästan hela sin utbredning visar arten en stark preferens för oceaniska-suboceansiska livsmiljöer. Det är bara i Portugal och på Brittiska öarna som man även hittar den i inlandet.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· lavar - Lichenes (Viktig)
Mark/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Ved och bark (Har betydelse)
Båda de svenska lokalerna ligger inom naturreservat och har därmed ett grundskydd. Men genom lokalernas geografiska begränsning är arten ändå utsatt. På Vinga förekommer slitage orsakat av tramp av turister helt nära den lilla krattskog där arten finns. Troligen är denna population också liten.
En skyddszon bör skapas runt den krattskog som hyser arten på Vinga. Tramp och slitage nära och i krattet bör undvikas. Kunskaperna om artens status bör uppdateras genom nyinventeringar.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Euthyneura  
 • Ranglös
  Tectipleura  
 • Överordning
  Eupulmonata  
 • Ordning
  Stylommatophora - landlungsnäckor 
 • Underordning
  Helicina  
 • Infraordning
  Clausilioidei  
 • Överfamilj
  Clausilioidea  
 • Familj
  Clausiliidae - spolsnäckor 
 • Släkte
  Balea  
 • Art
  Balea sarsii, Philippi, 1847 - slät klippspolsnäcka
  Synonymer
  Balea perversa pro parte (Linnaeus, 1758)
  Balea heydeni von Maltzan, 1881
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz 2018.