Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ockranopping

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Entoloma kervernii
Ockranopping Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ockranopping har samma form som de flesta andra noppingar, d.v.s. en liten, lågt välvd hatt med något nedtryckt mitt och en spenslig fot. I motsats till de flesta andra arterna i släktet saknas dock blå eller gråblå nyanser i alla stadier. Hatten är ockragul, fint fibrillöst småfjällig över hela ytan och ej genomskinligt strimmig. Lamellerna har som unga gul ton men blir ljust rosa av sporerna. Foten har också en anstrykning av hattens ockra färg, dessutom är den silvrigt längsstrimmig samt vitflockig vid basen. Lamelleggen är steril av cylindriska cystider.
Utbredning
Länsvis förekomst för ockranopping Observationer i Sverige för ockranopping
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utanför Sverige är arten vitt spridd i norra och västra Europa (arten är bl.a. funnen på flera ställen på Færoarna), men anses överallt vara sällsynt. Det finns åtta antal kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 40, vilket motsvarar ungefär 200 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 150-200 km2. Total population i landet bedöms ha minskat mycket kraftigt, med över 50 % över de senaste 20 åren, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd, med åtföljande igenväxning. Arten missgynnas även av olika åtgärder som leder till förhöjda näringsnivåer i mark. Minskningen bedöms pågå fortlöpande.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
A2c+3c+4c; B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare i grässvål i ogödslad slåttermark och naturbetesmark. Troligen fosforkänslig. Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Total population i landet bedöms ha minskat mycket kraftigt och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd, med åtföljande igenväxning. Arten missgynnas även av olika åtgärder som leder till förhöjda näringsnivåer i mark. Antalet reproduktiva individer skattas till 3500 (350-7000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (70). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 70 (7-140). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (40-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 50 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (A2c+3c+4c; B2ab(iii)).
Ekologi
Ockranopping växer i ogödslad slåttermark och naturbetesmark. Utanför Sverige förekommer den även på subalpina ängar, däremot tycks det inte finnas några kända fynd i lövskog. Troligen fosforkänslig. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Entolomataceae, Släkte Entoloma (rödlingar), Art Entoloma kervernii (Guernisac in Gillet) M. M. Moser - ockranopping Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier A2c+3c+4c; B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare i grässvål i ogödslad slåttermark och naturbetesmark. Troligen fosforkänslig. Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Total population i landet bedöms ha minskat mycket kraftigt och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd, med åtföljande igenväxning. Arten missgynnas även av olika åtgärder som leder till förhöjda näringsnivåer i mark. Antalet reproduktiva individer skattas till 3500 (350-7000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (70). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 70 (7-140). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (40-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 50 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (A2c+3c+4c; B2ab(iii)).
Ockranopping har samma form som de flesta andra noppingar, d.v.s. en liten, lågt välvd hatt med något nedtryckt mitt och en spenslig fot. I motsats till de flesta andra arterna i släktet saknas dock blå eller gråblå nyanser i alla stadier. Hatten är ockragul, fint fibrillöst småfjällig över hela ytan och ej genomskinligt strimmig. Lamellerna har som unga gul ton men blir ljust rosa av sporerna. Foten har också en anstrykning av hattens ockra färg, dessutom är den silvrigt längsstrimmig samt vitflockig vid basen. Lamelleggen är steril av cylindriska cystider.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ockranopping

Länsvis förekomst och status för ockranopping baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ockranopping

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utanför Sverige är arten vitt spridd i norra och västra Europa (arten är bl.a. funnen på flera ställen på Færoarna), men anses överallt vara sällsynt. Det finns åtta antal kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 40, vilket motsvarar ungefär 200 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 150-200 km2. Total population i landet bedöms ha minskat mycket kraftigt, med över 50 % över de senaste 20 åren, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd, med åtföljande igenväxning. Arten missgynnas även av olika åtgärder som leder till förhöjda näringsnivåer i mark. Minskningen bedöms pågå fortlöpande.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma kervernii(Guernisac in Gillet) M. M. Moser - ockranopping

Ockranopping växer i ogödslad slåttermark och naturbetesmark. Utanför Sverige förekommer den även på subalpina ängar, däremot tycks det inte finnas några kända fynd i lövskog. Troligen fosforkänslig. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas av att slåtter och bete upphör och att växtplatserna därmed växer igen. Tillförsel av gödning utgör också ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Alla lokaler för arten bör fortsättningsvis hävdas med traditionella metoder. Konstgödning får inte användas. Arten bör dessutom eftersökas i andra lämpliga miljöer i mellersta Sverige.

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.l. Fungi Europaei. 5. Libreria editrice Giovanna Biella, Saronno.

Vesterholt, J. 1990. Rødblad-underslægten Leptonia (Blåhat) i Danmark og på Færøerne. Svampe 21: 14–33.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma kervernii, (Guernisac in Gillet) M. M. Moser - ockranopping
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.