Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  floroljeskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Sistotrema heteronemum
Floroljeskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket tunn och skör skinnsvamp med utbredda, först spindelvävsliknande, senare mer sammanhängande fruktkroppar. Hymeniet är slätt men poröst och vitt till ljusgult. Ibland har fruktkroppen myceltågor längs kanten. Hyferna är breda och har söljor. De basala hyferna är ljust bruna. Basidierna har 6–8 sterigmer och sporerna är smalt elliptiska.
Utbredning
Länsvis förekomst för floroljeskinn Observationer i Sverige för floroljeskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten beskrevs 1958 på material samlat i Gästrikland. Den har senare också samlats i Dalsland och i Norrbotten. I Norge är den funnen en gång, i Finland en gång och i Danmark tre gånger. Utanför Norden är arten känd från Tjeckien och Estland, eventuellt också Frankrike. De svenska insamlingarna är mer än 30 år gamla och nyare Nordiska fynd tycks saknas. Om detta beror på vikande populationer eller på att insamling inte skett i rätt miljö går inte att avgöra.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Sannolikt marklevande eftersom fruktkroppar påträffas på efemära substrat på marken, t.ex. ormbunksblad och kottar. Två äldre fynd i Sverige. Status och ekologi oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Förefaller vara en marklevande svamp men det är oklart om den är nedbrytare eller om den bildar mykorrhiza. Typmaterialet växte på kvistar och kottar av lärk men på samma lokal samlades svampen också på marken i ett nyponsnår och under en syrénhäck. Den norska kollekten växte på multnande stänglar av stormhatt.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· lärk
· lärk
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Cantharellales, Familj Hydnaceae, Släkte Sistotrema, Art Sistotrema heteronemum (J. Erikss.) Å. Strid - floroljeskinn Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Sannolikt marklevande eftersom fruktkroppar påträffas på efemära substrat på marken, t.ex. ormbunksblad och kottar. Två äldre fynd i Sverige. Status och ekologi oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En mycket tunn och skör skinnsvamp med utbredda, först spindelvävsliknande, senare mer sammanhängande fruktkroppar. Hymeniet är slätt men poröst och vitt till ljusgult. Ibland har fruktkroppen myceltågor längs kanten. Hyferna är breda och har söljor. De basala hyferna är ljust bruna. Basidierna har 6–8 sterigmer och sporerna är smalt elliptiska.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för floroljeskinn

Länsvis förekomst och status för floroljeskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för floroljeskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten beskrevs 1958 på material samlat i Gästrikland. Den har senare också samlats i Dalsland och i Norrbotten. I Norge är den funnen en gång, i Finland en gång och i Danmark tre gånger. Utanför Norden är arten känd från Tjeckien och Estland, eventuellt också Frankrike. De svenska insamlingarna är mer än 30 år gamla och nyare Nordiska fynd tycks saknas. Om detta beror på vikande populationer eller på att insamling inte skett i rätt miljö går inte att avgöra.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Cantharellales  
 • Familj
  Hydnaceae  
 • Släkte
  Sistotrema  
 • Art
  Sistotrema heteronemum(J. Erikss.) Å. Strid - floroljeskinn

Förefaller vara en marklevande svamp men det är oklart om den är nedbrytare eller om den bildar mykorrhiza. Typmaterialet växte på kvistar och kottar av lärk men på samma lokal samlades svampen också på marken i ett nyponsnår och under en syrénhäck. Den norska kollekten växte på multnande stänglar av stormhatt.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Löv-/barrblandskog, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
· lärk - Larix decidua (Har betydelse)
Det är oklart hur arten lever och det är därför inte möjligt att precisera eventuella hot.
Intensifierad inventering i lämpliga miljöer är enda möjligheten att få bättre grepp om artens utbredning och livsmiljö.
Utländska namn. FI – kuurakurokka.

Eriksson, J. 1958. Studies in Corticiaceae (Botryohypochnus Donk, Botryobasidium Donk, and Gloeocystidiellum Donk). Svensk Botanisk Tidskrift 52: 1-17.

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1984. The Corticiaceae of North Europe, vol 7. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Cantharellales  
 • Familj
  Hydnaceae  
 • Släkte
  Sistotrema  
 • Art
  Sistotrema heteronemum, (J. Erikss.) Å. Strid - floroljeskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012