Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ockraticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Spongipellis delectans
Ockraticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för ockraticka Observationer i Sverige för ockraticka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i boklågor. Två kända fynd i landet, bägge i Skåne, Hallands väderö 1994, och Kullaberg 2009. Bildar iögonfallande fruktkroppar, är väl eftersökt och uppenbart mycket sällsynt. I Sverige bara påträffad i områden med maritimt klimat. Båda växtplatserna ligger i naturreservat. Populationen bedöms vara liten, svårt att bedöma eventuella populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (20-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (2-50). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Ädellövskog. Död eller levande bok. Funnen endast på en lokal i Sverige (Hallands Väderö). Vitrötare.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Dött träd
Dött träd
· bok
· bok
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Polyporales, genera incertae sedis, Släkte Spongipellis, Art Spongipellis delectans (Peck) Murrill - ockraticka Synonymer Polyporus delectans Peck, Sarcodontia delectans (Peck) Spirin, Tyromyces delectans (Peck) J.Lowe

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i boklågor. Två kända fynd i landet, bägge i Skåne, Hallands väderö 1994, och Kullaberg 2009. Bildar iögonfallande fruktkroppar, är väl eftersökt och uppenbart mycket sällsynt. I Sverige bara påträffad i områden med maritimt klimat. Båda växtplatserna ligger i naturreservat. Populationen bedöms vara liten, svårt att bedöma eventuella populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (20-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (2-50). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ockraticka

Länsvis förekomst och status för ockraticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ockraticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Spongipellis  
 • Art
  Spongipellis delectans(Peck) Murrill - ockraticka
  Synonymer
  Polyporus delectans Peck
  Sarcodontia delectans (Peck) Spirin
  Tyromyces delectans (Peck) J.Lowe

Ädellövskog. Död eller levande bok. Funnen endast på en lokal i Sverige (Hallands Väderö). Vitrötare.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Dött träd (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Ved och bark (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)

J.H. Petersen, Svampe 28: 55.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Spongipellis  
 • Art
  Spongipellis delectans, (Peck) Murrill - ockraticka
  Synonymer
  Polyporus delectans Peck
  Sarcodontia delectans (Peck) Spirin
  Tyromyces delectans (Peck) J.Lowe
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.