Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lundnopping

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Entoloma queletii
Lundnopping Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Lundnopping är en liten till medelstor skivling, som tillhör undersläktet Leptonia (noppingar) bland rödskivlingarna. Hatten är lågt välvd till utbredd med svagt inrullad kant, mestadels med något nedtryckt mitt, filtad till småfjällig, särskilt kring mitten, som ung rosa eller beigerosa, snart smutsigt lädergul utan märkbar ton av rosa utom möjligen i själva naveln, varken hygrofan eller genomskinligt strimmig. Skivorna är vitaktiga. Foten är vitaktig, fibrig till strimmig, ofta hoptryckt, med något uppsvälld bas. Tydlig lukt saknas. Hyferna saknar söljor. Äldre fruktkroppar av arten kan mycket lätt förväxlas med bleknopping (Entoloma sericellum), som också med åldern får mer eller mindre lädergula färger och kan förekomma på liknande biotoper. Den senare arten har dock hyfer med söljor.
Utbredning
Länsvis förekomst för lundnopping Observationer i Sverige för lundnopping
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
10 kända aktuella lokaler i södra halvan av landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 50, vilket motsvarar ungefär 250 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Enstaka fynd har gjorts i Danmark, Norge och Finland men svampen saknas på Island. Från mellersta Europa föreligger endast ett fåtal fynd. Arten betraktas som akut hotad i Danmark, Finland och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare på fuktig mulljord i kalkrik, ofta något sidlänt mark i ädellövskog, mer sällan även i ängsgranskog. Gynnas troligen av rörligt markvatten. Liten population och svårt att bedöma ev. populationsförändringar men sannolikt negativt påverkad av skogsbruksåtgärder, utdikning och körskador som förändrar hydrologin på dess växtplatser. Antalet reproduktiva individer skattas till 1800 (1000-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (90). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 90 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (80-400) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Växer på på mulljord på kalkrik, ofta något fuktig-sumpig mark. Påträffas i ädellövskog, mer sällan även i ängsgranskog och även på slåttermark. Gynnas troligen av rörligt markvatten. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Entolomataceae, Släkte Entoloma (rödlingar), Art Entoloma queletii (Boud.) Noordel. - lundnopping Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare på fuktig mulljord i kalkrik, ofta något sidlänt mark i ädellövskog, mer sällan även i ängsgranskog. Gynnas troligen av rörligt markvatten. Liten population och svårt att bedöma ev. populationsförändringar men sannolikt negativt påverkad av skogsbruksåtgärder, utdikning och körskador som förändrar hydrologin på dess växtplatser. Antalet reproduktiva individer skattas till 1800 (1000-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (90). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 90 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (80-400) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Lundnopping är en liten till medelstor skivling, som tillhör undersläktet Leptonia (noppingar) bland rödskivlingarna. Hatten är lågt välvd till utbredd med svagt inrullad kant, mestadels med något nedtryckt mitt, filtad till småfjällig, särskilt kring mitten, som ung rosa eller beigerosa, snart smutsigt lädergul utan märkbar ton av rosa utom möjligen i själva naveln, varken hygrofan eller genomskinligt strimmig. Skivorna är vitaktiga. Foten är vitaktig, fibrig till strimmig, ofta hoptryckt, med något uppsvälld bas. Tydlig lukt saknas. Hyferna saknar söljor. Äldre fruktkroppar av arten kan mycket lätt förväxlas med bleknopping (Entoloma sericellum), som också med åldern får mer eller mindre lädergula färger och kan förekomma på liknande biotoper. Den senare arten har dock hyfer med söljor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lundnopping

Länsvis förekomst och status för lundnopping baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lundnopping

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.10 kända aktuella lokaler i södra halvan av landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 50, vilket motsvarar ungefär 250 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Enstaka fynd har gjorts i Danmark, Norge och Finland men svampen saknas på Island. Från mellersta Europa föreligger endast ett fåtal fynd. Arten betraktas som akut hotad i Danmark, Finland och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma queletii(Boud.) Noordel. - lundnopping

Växer på på mulljord på kalkrik, ofta något fuktig-sumpig mark. Påträffas i ädellövskog, mer sällan även i ängsgranskog och även på slåttermark. Gynnas troligen av rörligt markvatten. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas av avverkning, markavvattning och av att lövskog omvandlas till granskog. Vidare hotas den av upphörande hävd och igenväxning av de naturliga fodermarker där den förekommer. Tillförsel av gödning på dessa marker är skadligt för såväl denna art som andra arter med samma ståndortskrav.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Samtliga lokaler måste skyddas. Slåttermarker där arten finns kvar måste hävdas på traditionellt sätt, vilket bl.a. innebär att de inte får gödslas.
Utländska namn – DK: Rosalilla rødblad, FI: Punarusokas.

Bon, M. 1984. Leptonie rosse interessanti. Boll. Gruppo micol. Bresadola 27(1–2): 87–93.

Noordeloos, M.E. 1983. Studies in Entoloma 8. New records of subgenus Leptonia in Scandinavia. Agarica 8: 163–175.

Vesterholt, J. & Brandt-Pedersen T. 1990. Rødblad-underslægten Leptonia (Blåhat) i Danmark og på Færøerne. Svampe 21: 14–33.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anita & Leif Stridvall 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma queletii, (Boud.) Noordel. - lundnopping
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anita & Leif Stridvall 1997.