Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rosennopping

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Entoloma roseum
Rosennopping Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
I storlek och form är rosennopping en typisk nopping men unik genom sin från början ljust rosenröda ton på både hatt och fot. Som äldre blir den mera brunaktig.
Utbredning
Länsvis förekomst för rosennopping Observationer i Sverige för rosennopping
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är rosennopping endast funnen i Skåne, Bohuslän och Medelpad. Fynden är gjorda under det senaste decenniet. Säkerligen finns den på fler lokaler, men det är inget tvivel om att den är mycket sällsynt. 5 kända aktuella lokaler i landet (2005). En vacker, iögonfallande art. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 50, vilket motsvarar ungefär 100 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 1 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 200 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mellan 5 och 15 % över de senaste 20 åren, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd, med åtföljande igenväxning. Arten missgynnas även av olika åtgärder som leder till förhöjda näringsnivåer i mark. Svampen är även funnen i Danmark men veterligen inte i övriga nordiska länder. Den är först beskriven från Nordamerika. I Väst- och Centraleuropa har den hittats i flera länder, men den är överallt sällsynt. Den är rödlistad även i Danmark och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare i grässvål i ogödslad slåttermark och naturbetesmark, sällan också på bar jord i lövskog. Arten är kalkgynnad. En vacker, iögonfallande art. Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Total population i landet är liten och fragmenterad. Bedöms ha minskat, och fortsatt minska huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd, med åtföljande igenväxning och försämrad habitatkvalité. Arten missgynnas av olika åtgärder som leder till förhöjda näringsnivåer i mark. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (200-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (44-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii); C2a(i)).
Ekologi
Rosennopping växer mest bland kort gräs på naturbetesmark, i ogödslade slåtterängar eller, som på lokalen i Bohuslän, på bar jord i lundar. I Västeuropa är den även funnen på sanddyner längs kusten. Arten är kalkgynnad. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Entolomataceae, Släkte Entoloma (rödlingar), Art Entoloma roseum (Longyear) Hesler - rosennopping Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare i grässvål i ogödslad slåttermark och naturbetesmark, sällan också på bar jord i lövskog. Arten är kalkgynnad. En vacker, iögonfallande art. Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Total population i landet är liten och fragmenterad. Bedöms ha minskat, och fortsatt minska huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd, med åtföljande igenväxning och försämrad habitatkvalité. Arten missgynnas av olika åtgärder som leder till förhöjda näringsnivåer i mark. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (200-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (44-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii); C2a(i)).
I storlek och form är rosennopping en typisk nopping men unik genom sin från början ljust rosenröda ton på både hatt och fot. Som äldre blir den mera brunaktig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rosennopping

Länsvis förekomst och status för rosennopping baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rosennopping

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är rosennopping endast funnen i Skåne, Bohuslän och Medelpad. Fynden är gjorda under det senaste decenniet. Säkerligen finns den på fler lokaler, men det är inget tvivel om att den är mycket sällsynt. 5 kända aktuella lokaler i landet (2005). En vacker, iögonfallande art. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 50, vilket motsvarar ungefär 100 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 1 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 200 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mellan 5 och 15 % över de senaste 20 åren, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd, med åtföljande igenväxning. Arten missgynnas även av olika åtgärder som leder till förhöjda näringsnivåer i mark. Svampen är även funnen i Danmark men veterligen inte i övriga nordiska länder. Den är först beskriven från Nordamerika. I Väst- och Centraleuropa har den hittats i flera länder, men den är överallt sällsynt. Den är rödlistad även i Danmark och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma roseum(Longyear) Hesler - rosennopping

Rosennopping växer mest bland kort gräs på naturbetesmark, i ogödslade slåtterängar eller, som på lokalen i Bohuslän, på bar jord i lundar. I Västeuropa är den även funnen på sanddyner längs kusten. Arten är kalkgynnad. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Igenväxning på grund av upphörande bete eller slåtter är negativa. Även användning av gödning kan innebära ett hot. Förekomster i lundmiljö hotas av sådana skogsskötselåtgärder som leder till drastiska förändringar av miljön.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Växtplatser med rosennopping som hävdas bör hävdas även i fortsättningen, och användning av gödning bör undvikas där. På lokalen i Bohuslän, som hyser flera andra sällsynta svampar, bör större förändringar undvikas.
Utländska namn – DK: Rosa rødblad.

Noordeloos, M.E. 1987. Entoloma (Agaricales) in Europe. Synopsis and key to all species and a monograph of the subgenera Trichopilus, Inocephalus, Alboleptonia, Leptonia, Paraleptonia and Omphaliopsis. Nova Hedwigia, Beiheft 91.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma roseum, (Longyear) Hesler - rosennopping
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1992.