Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tvåfärgsnopping

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Entoloma tjallingiorum
Tvåfärgsnopping Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Tvåfärgsnopping är en mycket vacker, rödsporig skivling. Den är relativt stor och kraftig för att höra till undersläktet Leptonia (noppingar). Hatten är gråbrun, ibland med en blåviolett nyans, välvd till något pucklad, filtad, fjällig och ej hygrofan. Foten är blå till violett och småfjällig eller trådig. Svag lukt.
Utbredning
Länsvis förekomst för tvåfärgsnopping Observationer i Sverige för tvåfärgsnopping
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna mycket sällsynta art har hittills anträffats från Skåne till Medelpad, med flest fynd från Västergötland och Öland. 15 kända aktuella lokaler i landet (2005). En vacker, iögonfallande art. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 750 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 7 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 600 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mellan 5 och 10 % över de senaste 20 åren, huvudsakligen p.g.a. upphörande extensiv hävd av träd- och buskbärande mosaikartade betesmarker. Den förekommer också sällsynt i Danmark, Norge, Finland (rödlistad i alla tre länderna) samt i övriga Nordvästeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare på marken och på murken ved av lövträd, särskilt hassel och ek. Förekommer i ekskog, hässlen, gråalskog och blandad ädellövskog på kalkrik mark. En vacker, iögonfallande art med relativt lågt mörkertal. Total population i landet är liten och har liten utbredning. Bedöms ha minskat, och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. avverkning och upphörande extensiv hävd av träd- och buskbärande mosaikartade gräsmarker. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (500-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (25-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (132-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (B2ab(iii); C2a(i)).
Ekologi
Nedbrytare på marken och på murken ved av lövträd, särskilt ek, i ekskog men även under bok och i blandad ädellövskog. Även påträffad i gråalskog på kalkrik mark. Ett fynd i Västergötland gjordes direkt på naken jord under bok. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· skogsek
· skogsek
Dött träd
Dött träd
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Entolomataceae, Släkte Entoloma (rödlingar), Art Entoloma tjallingiorum Noordel. - tvåfärgsnopping Synonymer Leptonia tjallingiorum (Noordel.) P.D.Orton, tvåfärgad rödskivling

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare på marken och på murken ved av lövträd, särskilt hassel och ek. Förekommer i ekskog, hässlen, gråalskog och blandad ädellövskog på kalkrik mark. En vacker, iögonfallande art med relativt lågt mörkertal. Total population i landet är liten och har liten utbredning. Bedöms ha minskat, och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. avverkning och upphörande extensiv hävd av träd- och buskbärande mosaikartade gräsmarker. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (500-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (25-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (132-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (B2ab(iii); C2a(i)).
Tvåfärgsnopping är en mycket vacker, rödsporig skivling. Den är relativt stor och kraftig för att höra till undersläktet Leptonia (noppingar). Hatten är gråbrun, ibland med en blåviolett nyans, välvd till något pucklad, filtad, fjällig och ej hygrofan. Foten är blå till violett och småfjällig eller trådig. Svag lukt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tvåfärgsnopping

Länsvis förekomst och status för tvåfärgsnopping baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tvåfärgsnopping

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna mycket sällsynta art har hittills anträffats från Skåne till Medelpad, med flest fynd från Västergötland och Öland. 15 kända aktuella lokaler i landet (2005). En vacker, iögonfallande art. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 750 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 7 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 600 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mellan 5 och 10 % över de senaste 20 åren, huvudsakligen p.g.a. upphörande extensiv hävd av träd- och buskbärande mosaikartade betesmarker. Den förekommer också sällsynt i Danmark, Norge, Finland (rödlistad i alla tre länderna) samt i övriga Nordvästeuropa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma tjallingiorumNoordel. - tvåfärgsnopping
  Synonymer
  Leptonia tjallingiorum (Noordel.) P.D.Orton
  tvåfärgad rödskivling

Nedbrytare på marken och på murken ved av lövträd, särskilt ek, i ekskog men även under bok och i blandad ädellövskog. Även påträffad i gråalskog på kalkrik mark. Ett fynd i Västergötland gjordes direkt på naken jord under bok. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Har betydelse)
Arten kan troligen hotas av kalavverkning och av att lövskog ersätts med barrskog.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Ekskogar där arten förekommer har i regel ett stort inslag av äldre träd och gott om död ved. Sådana bestånd bör inte slutavverkas. Uttag av träd bör ske med försiktighet och med iakttagande av att tillräckligt många äldre träd lämnas kvar så att den kontinuerliga tillförseln av död ved kan fortsätta.
Utländska namn – NO: Skjellet rødskivesopp DK: Prægtig rødblad, FI: Sinijalkarusokas.

Noordeloos, M. 1983. Studies in Entoloma 8. New records of subgenus Leptonia in Scandinavia. Agarica 8: 167.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Vesterholt, J. & Brandt-Pedersen T. 1990. Rødblad-underslægten Leptonia (Blåhat) i Danmark og på Færøerne. Svampe 21: 14–33.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma tjallingiorum, Noordel. - tvåfärgsnopping
  Synonymer
  Leptonia tjallingiorum (Noordel.) P.D.Orton
  tvåfärgad rödskivling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.