Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hedkoppmossa

Organismgrupp Mossor Entosthodon obtusus
Hedkoppmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar runt 5 mm höga skott som växer enstaka eller i glesa tuvor. De långsmala bladen är bredast strax ovanför mitten, varifrån de gradvis avsmalnar mot spetsen. Bladkanten är svagt tandad eller nästan slät och har ett par rader av mycket smala celler som bildar en tydlig, gulaktig kantlist. Nerven upphör strax nedanför eller - mer sällsynt - i spetsen av bladet. Kapselskaftet är flera millimeter långt, så att kapseln hamnar långt ovanför bladen. Kapseln är rak och symmetrisk och innan sporerna släpps omvänt päronformig. Peristom saknas eller är svagt utvecklat. Locket är något välvt och saknar ett tydligt spröt. Mössan är asymmetrisk och täcker framför allt den ena sidan av den mogna kapseln, samt har ett långt sidoställt spröt. Sporerna är 24-40 µm i diameter och kraftigt papillösa.
I förhållande till de andra nordiska arterna i släktet utmärks hedkoppmossa av bladens kantlist och otydliga tänder.
Utbredning
Länsvis förekomst för hedkoppmossa Observationer i Sverige för hedkoppmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten påträffas sällsynt i framför allt de sydvästra delarna av Sverige. Den förekommer även i de mer oceaniska delarna av Norden: i Danmark, i de sydvästra delarna av Norge, på Färöarna och sällsynt även på Island. Utbredningen omfattar framför allt de västliga delarna av Europa samt Nordafrika. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Arten växer på blottlagd fuktig humus eller torv i öppna fukthedar och stränder utsatta för tramp eller bete. En sydvästlig sällsynt art som oftast förekommer i individfattiga isolerade delpopulationer och som bedöms vara sårbara. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (50-4200). Antalet lokalområden i landet skattas till 5. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (20-840) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Hedkoppmossa växer på bar, fuktig humus- eller torvhaltig jord i öppna miljöer. Den uppträder på blottlagda fläckar i diken eller på stigar, hedar och sjöstränder, där den gynnas av måttlig störning i form av tramp, isskjutning och annan erosion. Den verkar föredra att växa på bar jord med relativt lågt pH. På en sjöstrand i Närke växer den bland annat med röd stolonmossa Cladopodiella francisci, tranmossa Trematodon ambiguus och granspira Pedicularis sylvatica. På Kullaberg växer arten på störd jord i en brant sluttning i närheten av bl.a. flera olika arter i släktet nervmossor Campylopus. I Norge påträffas den ofta tillsammans med dikesnardia Nardia scalaris, vridbjörnmossa Oligotrichum hercynicum, styv äppelmossa Bartramia ithyphylla, klogrusmossa Ditrichum heteromallum, sylmossa Pleuridium subulatum, skör nervmossa Campylopus fragilis och styv nervmossa C. brevipilus. Mogna kapslar påträffas framför allt under sommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Funariales, Familj Funariaceae, Släkte Entosthodon (koppmossor), Art Entosthodon obtusus (Hedw.) Lindb. - hedkoppmossa Synonymer Gymnostomum obtusum Hedw., Funaria obtusa (Hedw.) Lindb., Entosthodon ericetorum (De Not.) Müll.Hal., Gymnostomum ericetorum De Not.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten växer på blottlagd fuktig humus eller torv i öppna fukthedar och stränder utsatta för tramp eller bete. En sydvästlig sällsynt art som oftast förekommer i individfattiga isolerade delpopulationer och som bedöms vara sårbara. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (50-4200). Antalet lokalområden i landet skattas till 5. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (20-840) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Arten bildar runt 5 mm höga skott som växer enstaka eller i glesa tuvor. De långsmala bladen är bredast strax ovanför mitten, varifrån de gradvis avsmalnar mot spetsen. Bladkanten är svagt tandad eller nästan slät och har ett par rader av mycket smala celler som bildar en tydlig, gulaktig kantlist. Nerven upphör strax nedanför eller - mer sällsynt - i spetsen av bladet. Kapselskaftet är flera millimeter långt, så att kapseln hamnar långt ovanför bladen. Kapseln är rak och symmetrisk och innan sporerna släpps omvänt päronformig. Peristom saknas eller är svagt utvecklat. Locket är något välvt och saknar ett tydligt spröt. Mössan är asymmetrisk och täcker framför allt den ena sidan av den mogna kapseln, samt har ett långt sidoställt spröt. Sporerna är 24-40 µm i diameter och kraftigt papillösa.
I förhållande till de andra nordiska arterna i släktet utmärks hedkoppmossa av bladens kantlist och otydliga tänder.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hedkoppmossa

Länsvis förekomst och status för hedkoppmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hedkoppmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten påträffas sällsynt i framför allt de sydvästra delarna av Sverige. Den förekommer även i de mer oceaniska delarna av Norden: i Danmark, i de sydvästra delarna av Norge, på Färöarna och sällsynt även på Island. Utbredningen omfattar framför allt de västliga delarna av Europa samt Nordafrika. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Funariidae  
 • Ordning
  Funariales  
 • Familj
  Funariaceae  
 • Släkte
  Entosthodon - koppmossor 
 • Art
  Entosthodon obtusus(Hedw.) Lindb. - hedkoppmossa
  Synonymer
  Gymnostomum obtusum Hedw.
  Funaria obtusa (Hedw.) Lindb.
  Entosthodon ericetorum (De Not.) Müll.Hal.
  Gymnostomum ericetorum De Not.

Hedkoppmossa växer på bar, fuktig humus- eller torvhaltig jord i öppna miljöer. Den uppträder på blottlagda fläckar i diken eller på stigar, hedar och sjöstränder, där den gynnas av måttlig störning i form av tramp, isskjutning och annan erosion. Den verkar föredra att växa på bar jord med relativt lågt pH. På en sjöstrand i Närke växer den bland annat med röd stolonmossa Cladopodiella francisci, tranmossa Trematodon ambiguus och granspira Pedicularis sylvatica. På Kullaberg växer arten på störd jord i en brant sluttning i närheten av bl.a. flera olika arter i släktet nervmossor Campylopus. I Norge påträffas den ofta tillsammans med dikesnardia Nardia scalaris, vridbjörnmossa Oligotrichum hercynicum, styv äppelmossa Bartramia ithyphylla, klogrusmossa Ditrichum heteromallum, sylmossa Pleuridium subulatum, skör nervmossa Campylopus fragilis och styv nervmossa C. brevipilus. Mogna kapslar påträffas framför allt under sommaren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Öppna strandbiotoper, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Ökat trampslitage kan utgöra ett hot mot de två lokalerna i Skåne. Förändringar av vegetationen, speciellt igenväxning, är ett annat aktuellt hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Hedkoppmossans alla kända lokaler måste besökas och möjligheterna till ett ändamålsenligt skydd undersökas. En av de skånska lokalerna (den på Kullaberg) ligger inom ett naturreservat. Här måste skötselföreskrifterna anpassas så att arten får ett fullgott och ändamålsenligt skydd.
Utländska namn - NO: Koppmose, DK: Butbladet Skjultand, IS: Hveraseti, GB: Blunt Cord-moss.

Etymologi: obtusus = trubbig; perfekt particip av obtundere (lat.) = förslöa, bedöva med slag.
Uttal: [Entóstodon obtúsus]

key facts Blunt Cord-moss. Shoots, up to 5 mm long, growing scattered or forming lax tufts. Leaves oblanceolate. Margin bluntly dentate or almost smooth, with two rows of narrow cells forming a distinct yellowish border. Capsules common, pyriform, exserted. Peristome absent or imperfect. Calyptra asymmetrical, with a long beak. Seta several millimetres long. Spores 24-30 µm, papillose, mature in summer. - Grows on bare, moist, humus-rich or peaty soil in open habitats with small-scale disturbances, e.g. along ditches and tracks and on heaths, meadows and lake shores. Rare, in the south-western parts of Sweden, also found in Iceland and the Faeroe Islands.

Lönnell, N. 2006. Entosthodon obtusus hedkoppmossa s. 77. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Størmer, P. 1969. Mosses with a Western and Southern Distribution in Norway. Oslo, Bergen & Tromsö.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1992. Rev. Niklas Lönnell 2006. Uppdaterad 2010

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Funariidae  
 • Ordning
  Funariales  
 • Familj
  Funariaceae  
 • Släkte
  Entosthodon - koppmossor 
 • Art
  Entosthodon obtusus, (Hedw.) Lindb. - hedkoppmossa
  Synonymer
  Gymnostomum obtusum Hedw.
  Funaria obtusa (Hedw.) Lindb.
  Entosthodon ericetorum (De Not.) Müll.Hal.
  Gymnostomum ericetorum De Not.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1992. Rev. Niklas Lönnell 2006. Uppdaterad 2010