Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nervdagmossa

Organismgrupp Mossor Ephemerum sessile
Nervdagmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar cirka 2 mm höga skott. Skotten förekommer enstaka eller i små grupper. Kring dem färgar förgrodden underlaget mörkgrönt. De smalt triangulära bladen har en kraftig nerv som löper ut i bladspetsen. Bladkanten är slät eller svagt tandad. Arten är skildkönad. Kapseln är rundat oval med en rak spets. Det finns klyvöppningar spridda över hela kapselytan. Kapselskaftet är mycket kort. Mössan är symmetrisk. Sporerna är upp till 80 µm i diameter (60-80 µm), brunaktiga och knottriga.
Den liknande arten sågdagmossa Ephemerum serratum saknar bladnerv och har kraftigt tandade blad. Bladen ter sig också ofta smalare och mer upprätta hos nervdagmossa. Arterna påträffas ofta tillsammans, och identifieringen av arterna kan dessutom försvåras av att sågdagmossa E. serratum ibland har svagt antydd nerv och nervdagmossa ibland har tydlig nerv bara i övre delen av bladet. Kalkdagmossa E. recurvifolium har asymmetrisk mössa, sned spets på kapseln och mestadels tillbakaböjda blad. Dessutom har den endast klyvöppningar vid basen av kapseln medan nervdagmossa har klyvöppningar spridda över hela kapselytan.
Utbredning
Länsvis förekomst för nervdagmossa Observationer i Sverige för nervdagmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Norden är arten endast funnen en handfull gånger i södra Sverige och en gång på Åland i Finland. Den kan dock vara förbisedd eftersom den är så liten och dessutom bara uppträder säsongsvis. Dessutom är den sällsynt noterad från västra, centrala och södra Europa samt västra Asien (Ukraina, Turkiet och Israel) och Nordafrika (Marocko). Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten växer på lera och dy på stränder. Den är känd från sju lokaler i Sverige, men inte sedd i modern tid. Eftersom arten är mycket oansenlig, dess uppträdande är mycket beroende av väderförhållandena under växtperioden och att den hör till en grupp mossor som har dåligt undersökts i Sverige bör arten eftersökas och dess utbredning, ekologi och status utredas bättre. Arten kan dock vara genuint sällsynt, vilket stöds av att den har stora sporer och sannolikt dålig spridningsförmåga samt att den är rödlistad i ett flertal europeiska länder. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Nervdagmossa växer på fuktig, kalkfattig, men ändå ofta basrik lera, ibland med inslag av material av något grövre kornstorlekar. Den förekommer ofta på jord som är vattendränkt under en del av året men som sedan torkar upp. De få svenska fynden är gjorda på sjöstränder och diken, vanligen i öppna lägen. På Åland hittades arten i ett uttorkat mindre kärr tillsammans med sågdagmossa Ephemerum serratum och åkerdagmossa Pseudephemerum nitidum. I Storbritannien växer den i kanten av vattenreservoarer, där vattenståndet når sin lägsta nivå under hösten. Amplituden är flera meter och regleringen ger en lång sammanhängande period med lågvatten under sommar och tidig höst, vilket ger goda förutsättningar. Den växer där tillsammans med arter som sågdagmossa E. serratum, åkerdagmossa Pseudephemerum nitidum, kortskaftad krusmossa Weissia rostellata, strandpryl Plantago uniflora och grusstarr Carex hirta. I Tyskland är nervdagmossa uppgiven från kanten av dammar, men även trädesåkrar, vallar och ängsmark, ofta tillsammans med sågdagmossa E. serratum och lerbronia Fossombronia wondraczekii. De skandinaviska fynden är gjorda från augusti till oktober. I vissa källor anges att kapslarna mognar om vintern.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Småvatten
Småvatten
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Pottiales, Familj Pottiaceae, Släkte Ephemerum (dagmossor), Art Ephemerum sessile (Bruch) Müll.Hal. - nervdagmossa Synonymer Ephemerella sessilis (Bruch & Schimp.) Nyholm, Ephemerum sessile (Bruch) C. Müll., Ephemerum crassinervium (Schwägr.) Hampe

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten växer på lera och dy på stränder. Den är känd från sju lokaler i Sverige, men inte sedd i modern tid. Eftersom arten är mycket oansenlig, dess uppträdande är mycket beroende av väderförhållandena under växtperioden och att den hör till en grupp mossor som har dåligt undersökts i Sverige bör arten eftersökas och dess utbredning, ekologi och status utredas bättre. Arten kan dock vara genuint sällsynt, vilket stöds av att den har stora sporer och sannolikt dålig spridningsförmåga samt att den är rödlistad i ett flertal europeiska länder. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Arten bildar cirka 2 mm höga skott. Skotten förekommer enstaka eller i små grupper. Kring dem färgar förgrodden underlaget mörkgrönt. De smalt triangulära bladen har en kraftig nerv som löper ut i bladspetsen. Bladkanten är slät eller svagt tandad. Arten är skildkönad. Kapseln är rundat oval med en rak spets. Det finns klyvöppningar spridda över hela kapselytan. Kapselskaftet är mycket kort. Mössan är symmetrisk. Sporerna är upp till 80 µm i diameter (60-80 µm), brunaktiga och knottriga.
Den liknande arten sågdagmossa Ephemerum serratum saknar bladnerv och har kraftigt tandade blad. Bladen ter sig också ofta smalare och mer upprätta hos nervdagmossa. Arterna påträffas ofta tillsammans, och identifieringen av arterna kan dessutom försvåras av att sågdagmossa E. serratum ibland har svagt antydd nerv och nervdagmossa ibland har tydlig nerv bara i övre delen av bladet. Kalkdagmossa E. recurvifolium har asymmetrisk mössa, sned spets på kapseln och mestadels tillbakaböjda blad. Dessutom har den endast klyvöppningar vid basen av kapseln medan nervdagmossa har klyvöppningar spridda över hela kapselytan.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nervdagmossa

Länsvis förekomst och status för nervdagmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nervdagmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Norden är arten endast funnen en handfull gånger i södra Sverige och en gång på Åland i Finland. Den kan dock vara förbisedd eftersom den är så liten och dessutom bara uppträder säsongsvis. Dessutom är den sällsynt noterad från västra, centrala och södra Europa samt västra Asien (Ukraina, Turkiet och Israel) och Nordafrika (Marocko). Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Ephemerum - dagmossor 
 • Art
  Ephemerum sessile(Bruch) Müll.Hal. - nervdagmossa
  Synonymer
  Ephemerella sessilis (Bruch & Schimp.) Nyholm
  Ephemerum sessile (Bruch) C. Müll.
  Ephemerum crassinervium (Schwägr.) Hampe

Nervdagmossa växer på fuktig, kalkfattig, men ändå ofta basrik lera, ibland med inslag av material av något grövre kornstorlekar. Den förekommer ofta på jord som är vattendränkt under en del av året men som sedan torkar upp. De få svenska fynden är gjorda på sjöstränder och diken, vanligen i öppna lägen. På Åland hittades arten i ett uttorkat mindre kärr tillsammans med sågdagmossa Ephemerum serratum och åkerdagmossa Pseudephemerum nitidum. I Storbritannien växer den i kanten av vattenreservoarer, där vattenståndet når sin lägsta nivå under hösten. Amplituden är flera meter och regleringen ger en lång sammanhängande period med lågvatten under sommar och tidig höst, vilket ger goda förutsättningar. Den växer där tillsammans med arter som sågdagmossa E. serratum, åkerdagmossa Pseudephemerum nitidum, kortskaftad krusmossa Weissia rostellata, strandpryl Plantago uniflora och grusstarr Carex hirta. I Tyskland är nervdagmossa uppgiven från kanten av dammar, men även trädesåkrar, vallar och ängsmark, ofta tillsammans med sågdagmossa E. serratum och lerbronia Fossombronia wondraczekii. De skandinaviska fynden är gjorda från augusti till oktober. I vissa källor anges att kapslarna mognar om vintern.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Öppna strandbiotoper, Småvatten, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Denna art hotas av att dess miljöer förstörs, t.ex. genom att diken kulverteras och sjöstränder växer igen när betet upphör. Den påverkas troligen negativt av gödsel, bekämpningsmedel och luftföroreningar.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Arten måste eftersökas i alla lämpliga miljöer. Återfinns den måste artens ståndortskrav undersökas och lämpliga åtgärder som kan öka populationen föreslås.
Utländska namn - FI: Rikkmieronsammalet.

Etymologi: sessilis (lat.) = oskaftad; sessum supinumform av sedere (lat.) = sitta; suffix -ilis.
Uttal: [Efémerum séssile]

key facts Sessile Earth-moss. Shoots c. 2 mm high, surrounded by a protonema that renders the substratum dark green. Leaf margin entire or slightly denticulate. Costa strong. Calyptra symmetrical. Spores 60-80 µm, brownish, papillose. - Grows on moist clay that is poor in calcium but yet often basic. Typically found on ground that is submerged during part of the year, for instance in ditches or along the shores of lakes and water reservoirs. Also found in an ephemeral marsh.

Lönnell, N. 2008. Ephemerum sessile nervdagmossa s. 73-74. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Möller, H. 1936. Lövmossornas utbredning i Sverige. 13. Ark. f. Bot. 28A (4).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Rev. Niklas Lönnell 2008. Uppdaterad 2010, 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Ephemerum - dagmossor 
 • Art
  Ephemerum sessile, (Bruch) Müll.Hal. - nervdagmossa
  Synonymer
  Ephemerella sessilis (Bruch & Schimp.) Nyholm
  Ephemerum sessile (Bruch) C. Müll.
  Ephemerum crassinervium (Schwägr.) Hampe
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Rev. Niklas Lönnell 2008. Uppdaterad 2010, 2016.