Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Tricholoma basirubens

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Tricholoma basirubens
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En medelstor musseron i gruppen svartfjälliga musseroner. Hatten är först välvd med inrullad hattkant, senare utbredd, ca 5–10 cm bred, med grå eller gråsvarta små tilltryckta fjäll. Hattkanten förblir oftast ljus, slät och utan fjäll. Foten är ofta något klubbformigt uppsvälld mot basen, ytan är gråvit och vanligen försedd med små gråaktiga punkter eller småfjäll. Både hatt och fot kan här och var få inslag av rosa eller rödaktiga missfärgningar och fläckar, särskilt synliga en tid efter plockning. Färgförändringen syns ofta tydligast vid fotbasen och i gamla skador. Svampens basala myceltrådar är vita, till skillnad från den närstående arten rodnande musseron (Tricholoma orirubens) som har ljust gulaktigt mycel och vanligtvis har mer mörkfjällig hatt med fjäll ut även i hattkanten.
Utbredning
Länsvis förekomst för Tricholoma basirubens Observationer i Sverige för Tricholoma basirubens
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En mycket sällsynt art som i Sverige bara är påträffad på enstaka spridda lokaler i Skåne, på Öland och Gotland. Utbredningen i Sydsverige är något oklar på grund av risk för förväxling med andra snarlika arter. Svampen är i huvudsak en Syd- och Mellaneuropeisk art som i södra Sverige har nordliga utpostlokaler. I Norden är arten även rapporterats från ett fåtal lokaler i Danmark.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza med ek och bok, i varma lägen på kalkhaltig mark i luckig ädellövskog. Växer endast i mycket exklusiva miljöer och har mycket liten population. Arten hör till ett komplex av närstående sydliga arter som ofta har förväxlats med varandra. Dessa bedömdes gemensamt i tidigare rödlistebedömningar som T. orirubens s.lat. men har nu med ny kunskap kunnat bedömas var för sig. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (120-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (6-150). Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1).
Ekologi
En värmeälskande, sydlig ädellövskogsart som bildar ektomykorrhiza med ek och bok, eventuellt även med andra ädellövträd på kalkrik, gärna lerig mark. Svampen växer ofta på ytor med tunna humuslager där lövförna inte ansamlas. Samtliga lokaler utgör exklusiva ädellövskogar där ek eller bok har mycket långvarig kontinuitet. Svampens förekomster är troligen av reliktkaraktär och på lokalerna finns vanligen ett stort antal andra rödlistade mykorrhizasvampar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Levande träd
Levande träd
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Tricholomataceae, Släkte Tricholoma (musseroner), Art Tricholoma basirubens (Bon) A.Riva & Bon Synonymer Tricholoma orirubens var. basirubens Bon

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek och bok, i varma lägen på kalkhaltig mark i luckig ädellövskog. Växer endast i mycket exklusiva miljöer och har mycket liten population. Arten hör till ett komplex av närstående sydliga arter som ofta har förväxlats med varandra. Dessa bedömdes gemensamt i tidigare rödlistebedömningar som T. orirubens s.lat. men har nu med ny kunskap kunnat bedömas var för sig. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (120-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (6-150). Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
En medelstor musseron i gruppen svartfjälliga musseroner. Hatten är först välvd med inrullad hattkant, senare utbredd, ca 5–10 cm bred, med grå eller gråsvarta små tilltryckta fjäll. Hattkanten förblir oftast ljus, slät och utan fjäll. Foten är ofta något klubbformigt uppsvälld mot basen, ytan är gråvit och vanligen försedd med små gråaktiga punkter eller småfjäll. Både hatt och fot kan här och var få inslag av rosa eller rödaktiga missfärgningar och fläckar, särskilt synliga en tid efter plockning. Färgförändringen syns ofta tydligast vid fotbasen och i gamla skador. Svampens basala myceltrådar är vita, till skillnad från den närstående arten rodnande musseron (Tricholoma orirubens) som har ljust gulaktigt mycel och vanligtvis har mer mörkfjällig hatt med fjäll ut även i hattkanten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Tricholoma basirubens

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Tricholoma basirubens

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En mycket sällsynt art som i Sverige bara är påträffad på enstaka spridda lokaler i Skåne, på Öland och Gotland. Utbredningen i Sydsverige är något oklar på grund av risk för förväxling med andra snarlika arter. Svampen är i huvudsak en Syd- och Mellaneuropeisk art som i södra Sverige har nordliga utpostlokaler. I Norden är arten även rapporterats från ett fåtal lokaler i Danmark.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Tricholoma - musseroner 
 • Art
  Tricholoma basirubens(Bon) A.Riva & Bon
  Synonymer
  Tricholoma orirubens var. basirubens Bon

En värmeälskande, sydlig ädellövskogsart som bildar ektomykorrhiza med ek och bok, eventuellt även med andra ädellövträd på kalkrik, gärna lerig mark. Svampen växer ofta på ytor med tunna humuslager där lövförna inte ansamlas. Samtliga lokaler utgör exklusiva ädellövskogar där ek eller bok har mycket långvarig kontinuitet. Svampens förekomster är troligen av reliktkaraktär och på lokalerna finns vanligen ett stort antal andra rödlistade mykorrhizasvampar.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Levande träd (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas på sina växtplatser av avverkning av ek eller bok. Även inväxning av gran i äldre bokskog kan medföra ett hot. Då arten bara har mycket begränsade kända förekomster kan slumpfaktorer också medföra att växtplatserna körs sönder eller förstörs. Förnaanhopning med kvarliggande tjocka lövpackar på själva växtplatsen är negativt.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Samtliga växtplatser bör skyddas och undantas all form av avverkning.
Skogsområden med arten bör hållas under uppsikt så att vegetationen inte successivt förändras.

Christensen, M. & Heilmann-Clausen, J. 2013. The genus Tricholoma. Fungi of northern Europe, vol. 4. Svampetryck, Danmark.

Ingvert, C. 2017. Ädellövskogens gömda svampar. Eget förlag, Malmö.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2017

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Tricholoma - musseroner 
 • Art
  Tricholoma basirubens, (Bon) A.Riva & Bon
  Synonymer
  Tricholoma orirubens var. basirubens Bon
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2017