Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  torrmusseron

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Tricholoma sudum
Torrmusseron Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hatt 4-8 cm bred, välvd till utbredd, med eller utan en låg puckel, slät, torr, grå -gråbrun, jämnt färgad eller med mörkare mitt. Lameller vidvuxna till urnupna, rätt breda, medeltäta, vita, som äldre gulgrå. Fot cylindrisk eller tillspetsad, längsfibrig, vitaktig till ljusgrå. Kött vitt, eventuellt med svag rosa ton. Rodnar i varierande grad vid snitt och torkning. Lukt mjölaktig, som äldre spermatisk (härsken). Äldre exemplar kan vara svåra att skilja från såpmusseron Tricholoma saponaceum, men torrmusseronen saknar helt de olivtoner som såpmusseronen har. Yngre exemplar av såpmusseron urskiljs bäst på den tydliga lukten liknade oparfymerad tvål.
Utbredning
Länsvis förekomst för torrmusseron Observationer i Sverige för torrmusseron
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Torrmusseron är funnen i Lule Lappmark och landskapen Norrbotten och Medelpad med tyngdpunkt i Lule Lappmark. Arten är troligen förbisedd, men den totala populationen i landet bedöms ha minskat över en 50-årsperiod p.g.a. slutavverkningar av äldre tallskog. Den är rödlistad i Danmark (VU)
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza med tall, huvudsakligen på sandig mark på magra äldre tallhedar med tunt fältskikt. Bara påträffad i äldre skog med naturskogskaraktär eller skogar som plock- eller dimensionsavverkats och bedöms ha svårt att återetableras efter kalavverkning. De flesta aktuella lokalerna i landet finns från Medelpad och norrut. Troligen förbisedd, men den totala populationen i landet liten och bedöms ha minskat starkt och fortgående att miknska p.g.a. slutavverkningar av äldre tallskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (400-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (20-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med tall, huvudsakligen i sandig mark på magra äldre tallhedar med tunt fältskikt. Bara påträffad i äldre tallskog eller skogar med kontinuitet i trädskiktet, men som har plock-eller dimensionsavverkats. Ofta förkommer flera rödlistade arter på lokalerna som t.ex. tallgråticka (Boletopsis grisea), smalfotad taggsvamp (Hydnellum gracilipes), taigataggsvamp (Phellodon secretus), jättemusseron (Tricholoma colossus), goliatmusseron (T. matsutake)
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Tricholomataceae, Släkte Tricholoma (musseroner), Art Tricholoma sudum (Fr.) Quél. - torrmusseron Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med tall, huvudsakligen på sandig mark på magra äldre tallhedar med tunt fältskikt. Bara påträffad i äldre skog med naturskogskaraktär eller skogar som plock- eller dimensionsavverkats och bedöms ha svårt att återetableras efter kalavverkning. De flesta aktuella lokalerna i landet finns från Medelpad och norrut. Troligen förbisedd, men den totala populationen i landet liten och bedöms ha minskat starkt och fortgående att miknska p.g.a. slutavverkningar av äldre tallskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (400-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (20-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Hatt 4-8 cm bred, välvd till utbredd, med eller utan en låg puckel, slät, torr, grå -gråbrun, jämnt färgad eller med mörkare mitt. Lameller vidvuxna till urnupna, rätt breda, medeltäta, vita, som äldre gulgrå. Fot cylindrisk eller tillspetsad, längsfibrig, vitaktig till ljusgrå. Kött vitt, eventuellt med svag rosa ton. Rodnar i varierande grad vid snitt och torkning. Lukt mjölaktig, som äldre spermatisk (härsken). Äldre exemplar kan vara svåra att skilja från såpmusseron Tricholoma saponaceum, men torrmusseronen saknar helt de olivtoner som såpmusseronen har. Yngre exemplar av såpmusseron urskiljs bäst på den tydliga lukten liknade oparfymerad tvål.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för torrmusseron

Länsvis förekomst och status för torrmusseron baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för torrmusseron

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Torrmusseron är funnen i Lule Lappmark och landskapen Norrbotten och Medelpad med tyngdpunkt i Lule Lappmark. Arten är troligen förbisedd, men den totala populationen i landet bedöms ha minskat över en 50-årsperiod p.g.a. slutavverkningar av äldre tallskog. Den är rödlistad i Danmark (VU)
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Tricholoma - musseroner 
 • Art
  Tricholoma sudum(Fr.) Quél. - torrmusseron

Bildar mykorrhiza med tall, huvudsakligen i sandig mark på magra äldre tallhedar med tunt fältskikt. Bara påträffad i äldre tallskog eller skogar med kontinuitet i trädskiktet, men som har plock-eller dimensionsavverkats. Ofta förkommer flera rödlistade arter på lokalerna som t.ex. tallgråticka (Boletopsis grisea), smalfotad taggsvamp (Hydnellum gracilipes), taigataggsvamp (Phellodon secretus), jättemusseron (Tricholoma colossus), goliatmusseron (T. matsutake)

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Kalavverkning utgör största hotet, eftersom arten bedöms ha svårt att återetablera sig om trädkontinuiteten bryts.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Slutavverkning, markberedning och gödsling bör ej förekomma på kända lokaler. I de fall inga andra rödlistade/signalarter förekommer kan torrmusseronen tåla ett hänsynsfullt skogsbruk med fröträdsställning och kvarlämnande av rikligt med äldre träd som får växa in i det nya beståndet. Helst bör tallskogar med lång trädkontinuitet inventeras med avseende på marklevande svampflora under minst 2-3 år i följd före planerad avverkning för att beakta naturvårdsaspekten.

Knudsen H. & Vesterholt J. (Eds) 2008 Funga Nordica Nordsvamp - Copenhagen

Larsson, A. (red) 2011 Tillståndet i skogen - rödlistade arter i ett nordiskt perspektiv. ArtDatabanken Rapporterar 9. ArtDatabanken SLU, Uppsala

Noordeloos M.E., Kuyper Th.W. & Vellinga E.C. 1999 Flora Agaricina Nederlandica

Skogsstyrelsen 2004. Kontinuitetsskogar - en förstudie. -Skogsstyrelsens meddelande 1-2004, Skogsstyrelsen, Jönköping www.svo/forlag/enbok.asp?Produkt=1553

Vesterholt J. Danmarks svampe Nordisk forlag A/S, København (BILD)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sonja Kuoljok 2011

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Tricholoma - musseroner 
 • Art
  Tricholoma sudum, (Fr.) Quél. - torrmusseron
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sonja Kuoljok 2011