Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gördelnålskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Tubulicrinis cinctus
Gördelnålskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket tunn, utbredd skinnsvamp som bildar en gråvit, glittrande, tätt vidvuxen hinna på substratet. Glittrandet beror på svampens talrika cystider vilka ofta har en kristallkappa över toppen. Cystiderna är cylindriska och tjockväggiga utom närmast den avrundade toppen. Cystidieväggen löses sakta upp i 3–5 % kalilut och har en svagt amyloid reaktion. Basidierna har fyra sterigmer och sporerna är nästan runda och med aningen sned symmetri. Arten kan närmast förväxlas med Tubulicrinis accedens vars cystider dock är tydligt vidgade till en kula i toppen. En annan liknande art är T. globisporus hos vilken cystidieväggen gradvis blir tunnare mot toppen medan den hos T. cinctus abrupt övergår från tjock till tunn vägg.
Utbredning
Länsvis förekomst för gördelnålskinn Observationer i Sverige för gördelnålskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är rapporterad två gånger från Sverige, dels från Storpissans naturreservat i Östergötland 1979 och dels från Svarvaretorpets naturreservat i Dalsland 1976. I Norge har arten hittats två gånger. Den är också samlad en gång vardera i Turkiet och Ryssland. Arten är beskriven från Nya Zeeland men där bara samlad en gång. Den blev i Sverige först beskriven som en egen art, T. cinctoides, men efter jämförelse med typmateral av T. cinctus så bedöms det numera vara en och samma art. Även om de svenska fynden börjar bli gamla är det ändå troligt att arten fortfarande förekommer i Sverige. En av de norska insamlingarna gjordes på 90-talet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare på barrlågor, främst grov gran i rik granskog. Förefaller knuten till äldre granskogar med höga naturvärden och mycket död ved i Sverige. Mycket få fynd. Oansenlig art med stort mörkertal. Missgynnas förmodligen av fortående minskning av äldre granskog. Status oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Samtliga nordiska fynd är gjorda på gran. De svenska lokalerna är näringsrika granskogar med stort lövinslag och rik markvegetation. I Nya Zeeland samlades arten på Dacrydium cupressinum, ett barrträd inom familjen Podocarpaceae.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Tubulicrinaceae, Släkte Tubulicrinis (stiftskinn), Art Tubulicrinis cinctus G. H. Cunn. - gördelnålskinn Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare på barrlågor, främst grov gran i rik granskog. Förefaller knuten till äldre granskogar med höga naturvärden och mycket död ved i Sverige. Mycket få fynd. Oansenlig art med stort mörkertal. Missgynnas förmodligen av fortående minskning av äldre granskog. Status oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En mycket tunn, utbredd skinnsvamp som bildar en gråvit, glittrande, tätt vidvuxen hinna på substratet. Glittrandet beror på svampens talrika cystider vilka ofta har en kristallkappa över toppen. Cystiderna är cylindriska och tjockväggiga utom närmast den avrundade toppen. Cystidieväggen löses sakta upp i 3–5 % kalilut och har en svagt amyloid reaktion. Basidierna har fyra sterigmer och sporerna är nästan runda och med aningen sned symmetri. Arten kan närmast förväxlas med Tubulicrinis accedens vars cystider dock är tydligt vidgade till en kula i toppen. En annan liknande art är T. globisporus hos vilken cystidieväggen gradvis blir tunnare mot toppen medan den hos T. cinctus abrupt övergår från tjock till tunn vägg.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gördelnålskinn

Länsvis förekomst och status för gördelnålskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gördelnålskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är rapporterad två gånger från Sverige, dels från Storpissans naturreservat i Östergötland 1979 och dels från Svarvaretorpets naturreservat i Dalsland 1976. I Norge har arten hittats två gånger. Den är också samlad en gång vardera i Turkiet och Ryssland. Arten är beskriven från Nya Zeeland men där bara samlad en gång. Den blev i Sverige först beskriven som en egen art, T. cinctoides, men efter jämförelse med typmateral av T. cinctus så bedöms det numera vara en och samma art. Även om de svenska fynden börjar bli gamla är det ändå troligt att arten fortfarande förekommer i Sverige. En av de norska insamlingarna gjordes på 90-talet.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Tubulicrinaceae  
 • Släkte
  Tubulicrinis - stiftskinn 
 • Art
  Tubulicrinis cinctusG. H. Cunn. - gördelnålskinn

Samtliga nordiska fynd är gjorda på gran. De svenska lokalerna är näringsrika granskogar med stort lövinslag och rik markvegetation. I Nya Zeeland samlades arten på Dacrydium cupressinum, ett barrträd inom familjen Podocarpaceae.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Arten förefaller vara ytterligt sällsynt och dess överlevnad i landet hotas därmed av slumpmässiga faktorer. Arten fordrar tillgång till död ved och påverkas därmed negativt av skogsbruk.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas på de svenska lokalerna.

Hjortstam, K., Larsson, K-H. & Ryvarden, L. 1988. The Corticiaceae of North Europe, vol 8. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2013

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Tubulicrinaceae  
 • Släkte
  Tubulicrinis - stiftskinn 
 • Art
  Tubulicrinis cinctus, G. H. Cunn. - gördelnålskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2013