Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  narrnålskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Tubulicrinis propinquus
Narrnålskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En tunn, vit till svagt gulaktig, tätt vidväxt skinnsvamp med porös fruktkropp som under lupp har ett tofsigt utseende. I stark förstoring ser man också att fruktkroppen är borsthårig av de många utstickande cystiderna. Hyferna har söljor. Cystiderna är mer eller mindre cylindriska, bredast vid basen och med en trubbig och ofta något utvidgad, avslutning. Cystiderna är tjockväggiga och har bara en smal mittkanal som i toppen vidgas abrupt till ett närmast, halvcirkelformat, tunnväggigt rum. Basidierna är nästan cylindriska och har basalt förtjockad vägg. Sporerna är smalt korvformade och ca 8 x 1.5 µm. Cystiderna påminner om dem hos Tubulicrinis borealis och Tubulicrinis strangulatus men båda dess arter har kortare och i regel något bredare sporer. Tubulicrinis medius har korvformade sporer men istället successivt vidgad mittkanal hos cystiderna.
Utbredning
Länsvis förekomst för narrnålskinn Observationer i Sverige för narrnålskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer i barrskog över hela landet men med en tydlig tyngdpunkt i inre och västra Götaland. Det nordligaste fyndet är gjort i Storuman. De flesta fynden härstammar från tiden 1960-90 vilket sammanhänger med att det gjordes omfattande inventeringar i sydvästra Sverige vid den tiden. Senast rapporterade insamling är från södra Halland 2009. Arten är vitt spridd även i Norge och Finland och påträffad så långt norrut som i Troms fylke. Arten saknas i Danmark och har bara sporadiskt rapporterats från resten av Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare på barrved och övervägande på grövre talllågor i äldre barrskog. De flesta fynden har gjorts i södra Sverige men arten finns i hela landet. En oansenlig skinnsvamp med stort mörkertal. Missgynnas av att mängden av lämplig grov död ved i lämpliga äldre skogsmiljöer har minskat. Totalpopulationen bedöms ha minskat och fortgående att minska p.g.a. avverkningar av äldre tallskogar och genom sönderkörning av grov död ved i samband med avverkning och markberedning. Svårt att utifrån få fynd bedömma artens status, men arten är uppenbart sällsynt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Narrnålskinn växer på multnande barrved, främst tall, och påträffas i alla typer av skogar där det växer tall, även lövdominerade bestånd. Arten växer på såväl grenar och klenare stammar som på grövre lågor och fruktkropparna visar sig i de senare nedbrytningsstadierna när barken har lossnat från veden. Svampen har också samlats på stängselvirke, vilket dock är ett försvinnande substrat.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Tubulicrinaceae, Släkte Tubulicrinis (stiftskinn), Art Tubulicrinis propinquus (Bourd. & Galz.) Donk - narrnålskinn Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare på barrved och övervägande på grövre talllågor i äldre barrskog. De flesta fynden har gjorts i södra Sverige men arten finns i hela landet. En oansenlig skinnsvamp med stort mörkertal. Missgynnas av att mängden av lämplig grov död ved i lämpliga äldre skogsmiljöer har minskat. Totalpopulationen bedöms ha minskat och fortgående att minska p.g.a. avverkningar av äldre tallskogar och genom sönderkörning av grov död ved i samband med avverkning och markberedning. Svårt att utifrån få fynd bedömma artens status, men arten är uppenbart sällsynt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En tunn, vit till svagt gulaktig, tätt vidväxt skinnsvamp med porös fruktkropp som under lupp har ett tofsigt utseende. I stark förstoring ser man också att fruktkroppen är borsthårig av de många utstickande cystiderna. Hyferna har söljor. Cystiderna är mer eller mindre cylindriska, bredast vid basen och med en trubbig och ofta något utvidgad, avslutning. Cystiderna är tjockväggiga och har bara en smal mittkanal som i toppen vidgas abrupt till ett närmast, halvcirkelformat, tunnväggigt rum. Basidierna är nästan cylindriska och har basalt förtjockad vägg. Sporerna är smalt korvformade och ca 8 x 1.5 µm. Cystiderna påminner om dem hos Tubulicrinis borealis och Tubulicrinis strangulatus men båda dess arter har kortare och i regel något bredare sporer. Tubulicrinis medius har korvformade sporer men istället successivt vidgad mittkanal hos cystiderna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för narrnålskinn

Länsvis förekomst och status för narrnålskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för narrnålskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer i barrskog över hela landet men med en tydlig tyngdpunkt i inre och västra Götaland. Det nordligaste fyndet är gjort i Storuman. De flesta fynden härstammar från tiden 1960-90 vilket sammanhänger med att det gjordes omfattande inventeringar i sydvästra Sverige vid den tiden. Senast rapporterade insamling är från södra Halland 2009. Arten är vitt spridd även i Norge och Finland och påträffad så långt norrut som i Troms fylke. Arten saknas i Danmark och har bara sporadiskt rapporterats från resten av Europa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Tubulicrinaceae  
 • Släkte
  Tubulicrinis - stiftskinn 
 • Art
  Tubulicrinis propinquus(Bourd. & Galz.) Donk - narrnålskinn

Narrnålskinn växer på multnande barrved, främst tall, och påträffas i alla typer av skogar där det växer tall, även lövdominerade bestånd. Arten växer på såväl grenar och klenare stammar som på grövre lågor och fruktkropparna visar sig i de senare nedbrytningsstadierna när barken har lossnat från veden. Svampen har också samlats på stängselvirke, vilket dock är ett försvinnande substrat.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Narrnålskinn är beroende av kontinuerlig tillgång på död ved och missgynnas därför av skogsbruk med inriktning på virkesproduktion. Många av de lokaler i sydvästra Sverige där arten samlades för 30–40 år sedan är nu avverkade. Nya skogsbestånd med samma kvaliteer tillkommer ej. Sannolikt har artens population minskat betydligt.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
För att kunna göra korrekta bedömningar av utvecklingen måste det finnas aktuella utbredningsdata. Man måste därför genomföra inventeringar i områden där arten tidigare påträffats.
Utländska namn: FI – kangasneulakka

Hjortstam, K., Larsson, K.-H. & Ryvarden, L. 1988. The Corticiaceae of North Europe, vol. 8. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2013

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Tubulicrinaceae  
 • Släkte
  Tubulicrinis - stiftskinn 
 • Art
  Tubulicrinis propinquus, (Bourd. & Galz.) Donk - narrnålskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2013