Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dvärgsprötmossa

Organismgrupp Mossor Microeurhynchium pumilum
Dvärgsprötmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bildar gröna eller mörkgröna mattor, eller växer ibland invävd mellan andra små mossor. Skotten är mycket späda, 0,5-1 cm långa och oregelbundet förgrenade. Stambladen är mer eller mindre utstående och raka. De är äggrunda eller triangulärt äggrunda och smalnar gradvis av till en relativt smal spets. Bladnerven är 18-31 µm bred vid basen och enkel. Den når 60-80 % upp i bladet och slutar ofta i en udd på ryggsidan. Nervudden är tydligare hos grenbladen. Bladkanten är genomgående tandad eller fintandad. Bladskivans celler är (15-)18-45 × 6-9(-10) µm. Cellerna i bladbasen är alla lika eller ibland finns några få kvadratiska eller rektangulära celler i bashörnen. Arten är skildkönad och har sällan sporkapslar. Sporkapselns lock har ett spröt. Kapselskaftet är knottrigt. Sporerna är (13,5-)15-20,5 µm.
Dvärgsprötmossa liknar en lundsprötmossa Oxyrrhynchium hians i miniatyr. Förutom i storlek skiljer sig dvärgsprötmossa omedelbart från alla lundsprötmossor Oxyrrhynchium genom sina mycket kortare celler och smalare bladnerv. Dvärgsprötmossan kan p.g.a. sin storlek möjligen förväxlas med nålmossor (släktet Rhynchostegiella), men dessa har normalt förhållandevis smalare blad.
Utbredning
Länsvis förekomst för dvärgsprötmossa Observationer i Sverige för dvärgsprötmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från tre platser i Skåne (två på Kullaberg och en på ön Ven), en på Gotland och en i Stockholms skärgård. Dessa lokaler är alla besökta i modern tid. Lokalen på Gotland är en grotta på Lilla Karlsö som årligen besöks av många turister. Här har den eftersökts upprepade gånger utan resultat. Arten är mycket sällsynt i Danmark och i västra Norge, medan den saknas i Finland. I mer oceaniska områden längre söderut (t.ex. Madeira) är arten tämligen allmän. I övrigt finns arten i stora delar av Väst- och Central- och Sydeuropa, samt i Algeriet och Makaronesien. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Dvärgsprötmossa finns på skuggiga, fuktiga lokaler, på klippor och jord i mineralrika miljöer. Tidigare känd från Kullaberg (Skåne) och en äldre lokal på Lilla Karlsö. Finns kvar i Skåne där nya delpopulation har hittats på Kullaberg. På den Gotländska lokalen tycks den ha försvunnit, men arten hittades 2010 i Stockholms skärgård. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (20-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (2000-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Arten växer i fuktiga och skuggiga miljöer. Den kan växa på jord i lövskog, men de flesta svenska fynden är från skyddade klippor eller klipphåligheter. På en av de svenska lokalerna växer den tillsammans med broddnäbbmossa Rhynchostegium confertum.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Brachytheciaceae, Släkte Microeurhynchium (dvärgsprötmossor), Art Microeurhynchium pumilum (Wilson) Ignatov & Vanderp. - dvärgsprötmossa Synonymer Microeurhynchium pumilum (Wilson) Ignatov & Vanderpoorten, Oxyrrhynchium pumilum (Wilson) Loeske, Oxyrrhynchium pumilum (Wilson) Schimp., Eurhynchium pumilum (Wilson) Schimp., Eurhynchium pumilum (Wils.) Schimp., Hypnum pumilum Wilson, liten sprötmossa

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Dvärgsprötmossa finns på skuggiga, fuktiga lokaler, på klippor och jord i mineralrika miljöer. Tidigare känd från Kullaberg (Skåne) och en äldre lokal på Lilla Karlsö. Finns kvar i Skåne där nya delpopulation har hittats på Kullaberg. På den Gotländska lokalen tycks den ha försvunnit, men arten hittades 2010 i Stockholms skärgård. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (20-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (2000-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Bildar gröna eller mörkgröna mattor, eller växer ibland invävd mellan andra små mossor. Skotten är mycket späda, 0,5-1 cm långa och oregelbundet förgrenade. Stambladen är mer eller mindre utstående och raka. De är äggrunda eller triangulärt äggrunda och smalnar gradvis av till en relativt smal spets. Bladnerven är 18-31 µm bred vid basen och enkel. Den når 60-80 % upp i bladet och slutar ofta i en udd på ryggsidan. Nervudden är tydligare hos grenbladen. Bladkanten är genomgående tandad eller fintandad. Bladskivans celler är (15-)18-45 × 6-9(-10) µm. Cellerna i bladbasen är alla lika eller ibland finns några få kvadratiska eller rektangulära celler i bashörnen. Arten är skildkönad och har sällan sporkapslar. Sporkapselns lock har ett spröt. Kapselskaftet är knottrigt. Sporerna är (13,5-)15-20,5 µm.
Dvärgsprötmossa liknar en lundsprötmossa Oxyrrhynchium hians i miniatyr. Förutom i storlek skiljer sig dvärgsprötmossa omedelbart från alla lundsprötmossor Oxyrrhynchium genom sina mycket kortare celler och smalare bladnerv. Dvärgsprötmossan kan p.g.a. sin storlek möjligen förväxlas med nålmossor (släktet Rhynchostegiella), men dessa har normalt förhållandevis smalare blad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dvärgsprötmossa

Länsvis förekomst och status för dvärgsprötmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dvärgsprötmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från tre platser i Skåne (två på Kullaberg och en på ön Ven), en på Gotland och en i Stockholms skärgård. Dessa lokaler är alla besökta i modern tid. Lokalen på Gotland är en grotta på Lilla Karlsö som årligen besöks av många turister. Här har den eftersökts upprepade gånger utan resultat. Arten är mycket sällsynt i Danmark och i västra Norge, medan den saknas i Finland. I mer oceaniska områden längre söderut (t.ex. Madeira) är arten tämligen allmän. I övrigt finns arten i stora delar av Väst- och Central- och Sydeuropa, samt i Algeriet och Makaronesien. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Brachytheciaceae  
 • Släkte
  Microeurhynchium - dvärgsprötmossor 
 • Art
  Microeurhynchium pumilum(Wilson) Ignatov & Vanderp. - dvärgsprötmossa
  Synonymer
  Microeurhynchium pumilum (Wilson) Ignatov & Vanderpoorten
  Oxyrrhynchium pumilum (Wilson) Loeske
  Oxyrrhynchium pumilum (Wilson) Schimp.
  Eurhynchium pumilum (Wilson) Schimp.
  Eurhynchium pumilum (Wils.) Schimp.
  Hypnum pumilum Wilson
  liten sprötmossa

Arten växer i fuktiga och skuggiga miljöer. Den kan växa på jord i lövskog, men de flesta svenska fynden är från skyddade klippor eller klipphåligheter. På en av de svenska lokalerna växer den tillsammans med broddnäbbmossa Rhynchostegium confertum.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Orsaken till att den försvunnit från lokalen på Lilla Karlsö är troligtvis alltför mycket tramp och annat slitage. Lokalen på Kullaberg hotas främst av slumpfaktorer, exempelvis extremt väder, så länge skötseln av det skyddade området inte ändras radikalt.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Artens ståndortskrav måste undersökas bättre och lämpliga åtgärder för att öka populationen föreslås. Naturvårdande myndighet som ansvarar för reservat där arten finns kvar måste informeras om det exakta läget för dvärgsprötmossans så att hänsyn ska kunna tas.
Utländska namn - NO: Trådmoldmose, DK: Spæd Vortetand , GB: Dwarf Feather-moss.

Aigoin et al. 2009. Rhynchostegiella (Brachytheciaceae): molecular re-circumscription of a convenient taxonomic repository Journal of Bryology (2009) 31: 213-221.

Andersen, A. G. m.fl. (totalt 8 förf.) 1976. Den danske mosflora. I. Bladmosser. Gyldendal, Köbenhavn.

Frisvoll, A. A. & Blom, H. 1993. Trua moser i Norge med Spetsbergen; raud liste. NINA Utredning 42, 1-55.

Hedenäs, L. 2014. Microeurhynchium pumilum dvärgsprötmossa s. 190-191. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 37-57], Bladmossor: skirmossor-baronmossor : Bryophyta: Hookeria-Anomodon. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Störmer, P. 1969. Mosses with a southern and western distribution in Norway. Universitetsforlaget, Oslo.

Waldheim, S. 1934. Fyra sydliga Eurhynchium-arter i Sverige. Bot. Not. 87: 233-244.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1994. Uppdaterat 2010. Rev. Lars Hedenäs 2014.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Brachytheciaceae  
 • Släkte
  Microeurhynchium - dvärgsprötmossor 
 • Art
  Microeurhynchium pumilum, (Wilson) Ignatov & Vanderp. - dvärgsprötmossa
  Synonymer
  Microeurhynchium pumilum (Wilson) Ignatov & Vanderpoorten
  Oxyrrhynchium pumilum (Wilson) Loeske
  Oxyrrhynchium pumilum (Wilson) Schimp.
  Eurhynchium pumilum (Wilson) Schimp.
  Eurhynchium pumilum (Wils.) Schimp.
  Hypnum pumilum Wilson
  liten sprötmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1994. Uppdaterat 2010. Rev. Lars Hedenäs 2014.