Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lappkvastskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Vararia racemosa subsp. lapponica
Lappkvastskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En utbredd, tätt vidvuxen och ganska tunn skinnsvamp med slätt, ljust ockragult hymenium. Hyferna saknar söljor. Hyfvävnaden är genomvävd av s.k. dichohyphidier, rikligt gaffelgrenade och tjockväggiga organ vilka färgas rödbruna av Melzer’s lösning. I hymeniet förekommer också spolformade cystider, ofta försedda med en avsnörd papill i toppen. Basidierna är smalt cylindriska och har fyra sterigmer. Sporerna är smalt elliptiska till cylindriska och har en amyloid fläck närmast apiculus. Arten bör inte kunna förväxlas med andra skinnsvampar.
Utbredning
Länsvis förekomst för lappkvastskinn Observationer i Sverige för lappkvastskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är anträffad tre gånger i Sverige och samtliga fynd är från norra Norrland. Endast ett av fynden är aktuellt och gjordes i början på 2000-talet. Det finns också ett fynd från norra Finland men därutöver saknas rapportering av arten. Varietet racemosa är beskriven från västra Nordamerika och där känd från två respektive sex delstater i Canada och USA.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare på ved av gran. Anträffad tre gånger i Sverige, samtliga fynd är från norra Norrland. Endast ett fynd är aktuellt, från början av 2000-talet. Innan dess senast sedd 1968. Kunskap om status och ev. hotbild är mycket begränsad. Arten är eftersökt vid inventeringar och ej funnen. Troligen mycket liten population. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Nedbrytare på lågor av gran. Närmare ekologiska uppgifter om fynden saknas.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Russulales, Familj Peniophoraceae, Släkte Vararia, Underart Vararia racemosa subsp. lapponica Hallenb. - lappkvastskinn Synonymer Vararia racemosa (Burt) Rogers & Jacks.

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare på ved av gran. Anträffad tre gånger i Sverige, samtliga fynd är från norra Norrland. Endast ett fynd är aktuellt, från början av 2000-talet. Innan dess senast sedd 1968. Kunskap om status och ev. hotbild är mycket begränsad. Arten är eftersökt vid inventeringar och ej funnen. Troligen mycket liten population. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En utbredd, tätt vidvuxen och ganska tunn skinnsvamp med slätt, ljust ockragult hymenium. Hyferna saknar söljor. Hyfvävnaden är genomvävd av s.k. dichohyphidier, rikligt gaffelgrenade och tjockväggiga organ vilka färgas rödbruna av Melzer’s lösning. I hymeniet förekommer också spolformade cystider, ofta försedda med en avsnörd papill i toppen. Basidierna är smalt cylindriska och har fyra sterigmer. Sporerna är smalt elliptiska till cylindriska och har en amyloid fläck närmast apiculus. Arten bör inte kunna förväxlas med andra skinnsvampar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lappkvastskinn

Länsvis förekomst och status för lappkvastskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lappkvastskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är anträffad tre gånger i Sverige och samtliga fynd är från norra Norrland. Endast ett av fynden är aktuellt och gjordes i början på 2000-talet. Det finns också ett fynd från norra Finland men därutöver saknas rapportering av arten. Varietet racemosa är beskriven från västra Nordamerika och där känd från två respektive sex delstater i Canada och USA.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Peniophoraceae  
 • Släkte
  Vararia  
 • Art
  Vararia racemosa  
 • Underart
  Vararia racemosa subsp. lapponicaHallenb. - lappkvastskinn
  Synonymer
  Vararia racemosa (Burt) Rogers & Jacks.

Nedbrytare på lågor av gran. Närmare ekologiska uppgifter om fynden saknas.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Arten är sällsynt och fordrar tillgång till lågor av gran. Den missgynnas därför av den minskande tillgången på död ved i kulturskogar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Inventering av naturreservat i Norrland bör kunna ge mer information om populationsstorlek och om artens livskrav.
Utländskt namn: FI – lapinrupikka. Vararia racemosa subsp. racemosa skiljer sig morfologiskt genom något längre sporer som också är aningen böjda. Jämförelse mellan DNA visar också på små men tydliga skillnader som motiverar att de båda formerna behandlas som genetiskt skilda taxa.

Hallenberg, N. 1985. The Lachnocladiaceae and Coniophoraceae of North Europe. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2013

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Peniophoraceae  
 • Släkte
  Vararia  
 • Art
  Vararia racemosa  
 • Underart
  Vararia racemosa subsp. lapponica, Hallenb. - lappkvastskinn
  Synonymer
  Vararia racemosa (Burt) Rogers & Jacks.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2013