Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vårtsporigt stålskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Xenasma pruinosum
Vårtsporigt stålskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En tunn, utbredd skinnsvamp som växer hårt fäst mot underlget. Hymeniet är slätt, och färgen gråblå till gråvit. Konsistensen är i färskt tillstånd vattnigt geléartad men blir hornartad efter torkning. I mikroskop ser man två typer av cystider, dels långa, cylindriska cystider vars basal del ofta kollapsar, dels i hymeniet mindre cystider med ett par tre korta utskott i toppen. Basidierna växer ut från sidan av hyfer, s.k. pleurobasidier, och har 4–6 sterigmer. Sporerna är smalt elliptiska och knottriga men ornamenteringen är bara synlig i Cotton blue och i Melzer’s lösning.
Utbredning
Länsvis förekomst för vårtsporigt stålskinn Observationer i Sverige för vårtsporigt stålskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är inte rapporterad från mer än ett fåtal lokaler i Sverige, Kalmar län, Västra Götaland (2), Örebro och Uppsala län. Det yngsta fyndet är från 2004. I Norge förekommer arten sporadiskt från Oslo-området längs kusten upp till Troms samt i Gudbrandsdalen. I Danmark har arten samlats 5 gånger. Arten är utbredd över stora delar av Europa men förefaller mestadels vara sällsynt, dock möjligen något mer frekvent i de västra delarna. Arten beskrevs ursprungligen från Tunisien och har senare samlats även i Marocko och på Kanarieöarna. I Danmark betraktas arten som hotad (EN) och i Norge som nära hotad (NT). Samtliga svenska fynd har gjorts i naturreservat.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i murkna stammar och grenar av bl.a. ask, alm, hassel och lönn. Knuten till exklusiva ädellövmiljöer i södra Sveriges kalktrakter och har mycket liten population. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Är troligen ovanligare än X. pulverulentum som växer i samma miljö. Kan potentiellt missgynnas av avverkning samt alm- och askskottsjukans decimeringar av alm och ask. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (100-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (4-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Nedbrytare som lever i murkna stammar och grenar, främst av lövträd som t. ex. alm, ask, hassel, lind lönn och rönn men den är också samlad på örtstänglar (rallarros) och på drivved av gran. Den påträffas främst i exklusiva ädellövmiljöer men också i annan högproduktiv lövskog, t.ex. gråalskog i de norra delarna av Skandinavien.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· hassel
· hassel
· skogsalm
· skogsalm
· skogslönn
· skogslönn
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricomycetes, families incertae sedis, Familj Agaricomycetes, genera incertae sedis, Släkte Xenasma, Art Xenasma pruinosum (Pat.) Donk - vårtsporigt stålskinn Synonymer stålskinn, Corticium pruinosum Pat.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i murkna stammar och grenar av bl.a. ask, alm, hassel och lönn. Knuten till exklusiva ädellövmiljöer i södra Sveriges kalktrakter och har mycket liten population. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Är troligen ovanligare än X. pulverulentum som växer i samma miljö. Kan potentiellt missgynnas av avverkning samt alm- och askskottsjukans decimeringar av alm och ask. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (100-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (4-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
En tunn, utbredd skinnsvamp som växer hårt fäst mot underlget. Hymeniet är slätt, och färgen gråblå till gråvit. Konsistensen är i färskt tillstånd vattnigt geléartad men blir hornartad efter torkning. I mikroskop ser man två typer av cystider, dels långa, cylindriska cystider vars basal del ofta kollapsar, dels i hymeniet mindre cystider med ett par tre korta utskott i toppen. Basidierna växer ut från sidan av hyfer, s.k. pleurobasidier, och har 4–6 sterigmer. Sporerna är smalt elliptiska och knottriga men ornamenteringen är bara synlig i Cotton blue och i Melzer’s lösning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vårtsporigt stålskinn

Länsvis förekomst och status för vårtsporigt stålskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vårtsporigt stålskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är inte rapporterad från mer än ett fåtal lokaler i Sverige, Kalmar län, Västra Götaland (2), Örebro och Uppsala län. Det yngsta fyndet är från 2004. I Norge förekommer arten sporadiskt från Oslo-området längs kusten upp till Troms samt i Gudbrandsdalen. I Danmark har arten samlats 5 gånger. Arten är utbredd över stora delar av Europa men förefaller mestadels vara sällsynt, dock möjligen något mer frekvent i de västra delarna. Arten beskrevs ursprungligen från Tunisien och har senare samlats även i Marocko och på Kanarieöarna. I Danmark betraktas arten som hotad (EN) och i Norge som nära hotad (NT). Samtliga svenska fynd har gjorts i naturreservat.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Agaricomycetes, families incertae sedis  
 • Familj
  Agaricomycetes, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Xenasma  
 • Art
  Xenasma pruinosum(Pat.) Donk - vårtsporigt stålskinn
  Synonymer
  stålskinn
  Corticium pruinosum Pat.

Nedbrytare som lever i murkna stammar och grenar, främst av lövträd som t. ex. alm, ask, hassel, lind lönn och rönn men den är också samlad på örtstänglar (rallarros) och på drivved av gran. Den påträffas främst i exklusiva ädellövmiljöer men också i annan högproduktiv lövskog, t.ex. gråalskog i de norra delarna av Skandinavien.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av att arealen ädellövskog krymper genom markexploatering och genom omvandling till barrskog. Troligen missgynnad av den pågående alm- och askskottsjukans decimeringar av alm och ask.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Kända lokaler bör återinventeras för att klarlägga status för arten. Eftersök bör göras även i andra områden med liknande miljö.
Utländska namn: NO – stålskinn.

Hjortstam, K., Larsson, K.-H. & Ryvarden, L. 1988. The Corticiaceae of North Europe, vol. 8. Fungiflora, Oslo.

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. (red.) 1986. Fungi of Switzerland, vol. 2 - non gilled fungi. Mykologia, Lucerne (BILD s. 196)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2013

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Agaricomycetes, families incertae sedis  
 • Familj
  Agaricomycetes, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Xenasma  
 • Art
  Xenasma pruinosum, (Pat.) Donk - vårtsporigt stålskinn
  Synonymer
  stålskinn
  Corticium pruinosum Pat.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2013