Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skålkrös

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Femsjonia peziziformis
Skålkrös Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skålkrös är en gelésvamp som bildar rundade, skivlika, klart gula fruktkroppar med vit undersida. När dessa åldras blir de mörkare gula eller brungula och blir gärna mer oregelbundna och kuddlika i formen. Fruktkropparna har ofta ett obetydligt skaft. Sporerna är stora, smalt elliptiska och får vid groning upp till 16 tvärväggar. Mycelet har söljor. Svampen påminnor om en diskomycet men familjetillhörigheten avslöjas av basidiernas utseende. Fruktkroppar bildas under hela hösten och in på vintern men kan också uppträda på våren. Rotplätt (Ditiola radicata) har liknande fast mindre fruktkroppar och uppträder ofta talrikt på växtplatsen.
Utbredning
Länsvis förekomst för skålkrös Observationer i Sverige för skålkrös
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Skålkrös har påträffats några få gånger i Småland, Halland, Västergötland och Dalarna och har i första hand en sydvästlig utbredning i Sverige. Fries gjorde det första fyndet under första hälften av 1800-talet medan övriga fynd skett under senare årtionden. Antal kända lokaler i landet är högst tio. Status och hotbild är oklar. Det finns likaledes ett fåtal fynd från vardera Norge, Finland och Danmark. Arten förekommer genom Europa ner till Frankrike och ett tiotal fynd från Estland antyder att arten i vissa trakter kanske inte är så sällsynt. Skålkrös förekommer också i Nordamerika. Då arten är svårinventerad kan den delvis vara förbisedd. Den är rödlistad även i Danmark, Finland och Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare på murkna, liggande stammar och grenar av björk, ek, hassel, al och tall i löv och barrskog. Fruktkroppar uppträder från hösten till våren och är relativt lättbestämd. Har en sydvästlig utbredning i Sverige. Få fynd och uppenbarligen mycket sällsynt. Status och hotbild oklar. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 8 och 3200. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 2 och 800. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 28 och 10000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 8 och 1000 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Skålkrös är nedbrytare och växer på murkna, liggande stammar och grenar av björk, ek, hassel, al och tall i löv och barrskog. Kunskaper om artens ekologi är magra. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par stammar eller grenar på varje lokal. Varje vedenhet rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan ha fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Barrskog
Barrskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· hassel
· hassel
· klibbal
· klibbal
· skogsek
· skogsek
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· björkar
· björkar
· hassel
· hassel
· klibbal
· klibbal
· skogsek
· skogsek
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Dacrymycetes, Ordning Dacrymycetales, Familj Dacrymycetaceae, Släkte Femsjonia, Art Femsjonia peziziformis (Lév.) P.Karst. - skålkrös Synonymer Femsjonia pezizaeformis (Lev.) P.Karst., Femsjonia luteoalba Fr., Dacrymyces mesentericus P.Karst., Dacrymyces radicellatus P.Karst., Dacrymyces conformis (P.Karst.) Neuhoff, Ditiola peziziformis (Lév.) D.A.Reid, Ditiola pezizaeformis (Lév.) D.A.Reid, Exidia peziziformis Lév., Ditiola conformis P.Karst., Guepinia femsjoniana Sopp

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare på murkna, liggande stammar och grenar av björk, ek, hassel, al och tall i löv och barrskog. Fruktkroppar uppträder från hösten till våren och är relativt lättbestämd. Har en sydvästlig utbredning i Sverige. Få fynd och uppenbarligen mycket sällsynt. Status och hotbild oklar. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 8 och 3200. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 2 och 800. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 28 och 10000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 8 och 1000 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Skålkrös är en gelésvamp som bildar rundade, skivlika, klart gula fruktkroppar med vit undersida. När dessa åldras blir de mörkare gula eller brungula och blir gärna mer oregelbundna och kuddlika i formen. Fruktkropparna har ofta ett obetydligt skaft. Sporerna är stora, smalt elliptiska och får vid groning upp till 16 tvärväggar. Mycelet har söljor. Svampen påminnor om en diskomycet men familjetillhörigheten avslöjas av basidiernas utseende. Fruktkroppar bildas under hela hösten och in på vintern men kan också uppträda på våren. Rotplätt (Ditiola radicata) har liknande fast mindre fruktkroppar och uppträder ofta talrikt på växtplatsen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skålkrös

Länsvis förekomst och status för skålkrös baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skålkrös

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Skålkrös har påträffats några få gånger i Småland, Halland, Västergötland och Dalarna och har i första hand en sydvästlig utbredning i Sverige. Fries gjorde det första fyndet under första hälften av 1800-talet medan övriga fynd skett under senare årtionden. Antal kända lokaler i landet är högst tio. Status och hotbild är oklar. Det finns likaledes ett fåtal fynd från vardera Norge, Finland och Danmark. Arten förekommer genom Europa ner till Frankrike och ett tiotal fynd från Estland antyder att arten i vissa trakter kanske inte är så sällsynt. Skålkrös förekommer också i Nordamerika. Då arten är svårinventerad kan den delvis vara förbisedd. Den är rödlistad även i Danmark, Finland och Polen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Dacrymycetes  
 • Ordning
  Dacrymycetales  
 • Familj
  Dacrymycetaceae  
 • Släkte
  Femsjonia  
 • Art
  Femsjonia peziziformis(Lév.) P.Karst. - skålkrös
  Synonymer
  Femsjonia pezizaeformis (Lev.) P.Karst.
  Femsjonia luteoalba Fr.
  Dacrymyces mesentericus P.Karst.
  Dacrymyces radicellatus P.Karst.
  Dacrymyces conformis (P.Karst.) Neuhoff
  Ditiola peziziformis (Lév.) D.A.Reid
  Ditiola pezizaeformis (Lév.) D.A.Reid
  Exidia peziziformis Lév.
  Ditiola conformis P.Karst.
  Guepinia femsjoniana Sopp

Skålkrös är nedbrytare och växer på murkna, liggande stammar och grenar av björk, ek, hassel, al och tall i löv och barrskog. Kunskaper om artens ekologi är magra. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par stammar eller grenar på varje lokal. Varje vedenhet rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan ha fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Barrskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Eftersom arten är vedlevande torde det främsta hotet vara bristen på död ved i dagens skogslandskap.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Kända lokaler bör detaljinventeras för att klarlägga om arten finns kvar och för att bättre kunna definiera ekologi och ståndortskrav. Om arten återfinns bör någon form av säkerställande övervägas.
Utländska namn – NO: Lodden begertåre, DK: Bæger-tåresvamp, FI: Maljatipakka.

Eriksson, J., Sunhede, S. & Torkelsen, A.-E. 1977. Femsjonia peziziformis (Dacrymycetales) in North Europe. Bot. Not. 130: 241–247.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Dacrymycetes  
 • Ordning
  Dacrymycetales  
 • Familj
  Dacrymycetaceae  
 • Släkte
  Femsjonia  
 • Art
  Femsjonia peziziformis, (Lév.) P.Karst. - skålkrös
  Synonymer
  Femsjonia pezizaeformis (Lev.) P.Karst.
  Femsjonia luteoalba Fr.
  Dacrymyces mesentericus P.Karst.
  Dacrymyces radicellatus P.Karst.
  Dacrymyces conformis (P.Karst.) Neuhoff
  Ditiola peziziformis (Lév.) D.A.Reid
  Ditiola pezizaeformis (Lév.) D.A.Reid
  Exidia peziziformis Lév.
  Ditiola conformis P.Karst.
  Guepinia femsjoniana Sopp
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1997.